Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 5. 2012 17:05

Daňové změny od roku 2013

Změny v daňové oblasti schválila vláda na svém jednání 23. května. Jsou nezbytná pro udržení schodku veřejných financí.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Na základě úsporných opatření, která vláda schválila na svém jednání 11. dubna, zpracovalo ministerstvo financí návrhy novel zákonů v daňové a pojistné oblasti. Jejich smyslem je posílení příjmové stránky státního rozpočtu, tedy i postupné snižování schodku veřejných rozpočtů. Opatření se týkají z valné části právě daňových zákonů.

Na úsporných opatřeních se již v dubnu shodli koaliční partneři a porada ekonomických ministrů. Část navrhovaných opatření má vstoupit v účinnost příští rok. Některá opatření mají mít ale jen omezenou účinnost, a to po dobu mezi lety 2013 až 2015.

Celkové konsolidační úsilí vlády musí být vůči rozpočtu pro rok 2013 podle ministra financí Miroslava Kalouska minimálně 56 miliard korun, tedy aby byl schodek veřejných financí pod třemi procenty HDP. „Tento schválený soubor změn je nezbytný příspěvek k tomuto konsolidačnímu úsilí,“ uvedl po schválení balíčku novel daňových zákonů vládou ministr financí Miroslav Kalousek.

Cílem opatření je zabránit růstu schodku rozpočtu

Cílem balíčku úsporných opatření je udržení podílu deficitu veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu v roce 2013 pod stanovenou hranicí 2,9 procenta. Pro rok 2014 se pak plánovaný schodek musí vejít do 1,9 procenta a v roce 2015 nemá překročit dokonce 0,9 procenta HDP. „Opatření mají přinést příští rok na příjmové straně 25 miliard korun, v roce 2014 pak 33 miliard korun,“ řekl předseda vlády Petr Nečas.

Konsolidační strategie vlády, která si stanovila snižovat schodek mezi lety 2010 a 2014 v poměru dvě třetiny na výdajové straně a jedna třetina na příjmové straně, bude dodržena.

Kabinet zatím odsouhlasil pouze ta předkládaná legislativní opatření, jejichž účinnost se plánuje od roku 2013. Výjimkou je pouze plánované zvýšení zdanění řezaného tabáku na úroveň zdanění cigaret. Ministr financí předloží vládě tento bod zvlášť, a to na základě implementační normy týkající se spotřební daně. „Je mnohem systémovější zakotvit tuto parametrickou změnu tam,“ vysvětlil ministr Kalousek, který již podle svých slov odeslal návrh do připomínkového řízení.

Další návrhy v rámci úsporných opatření, které souvisí s daňovou oblastí, předloží ministr financí ještě v polovině letošního roku. Jedná se o legislativu týkající se roku 2014.

První část schválených opatření vstoupí v účinnost v roce 2013. Jedná se o:

 • omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob;
 • zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům;
 • zrušení tzv. zelené nafty;
 • zvýšení daně z převodu nemovitosti o jeden procentní bod.

Další změny mají ale jen dočasnou účinnost a mají tak platit od roku 2013 do konce roku 2015. Mezi tato dočasná opatření patří:

 • solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 procent;
 • zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro pracující důchodce;
 • zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod;
 • zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění;
 • sjednocení sociálních nepojistných dávek poskytovaných v oblasti bydlení.

Schválená opatření

 • Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob
  Stávající výše výdajových paušálů bude zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 procent (30 procent) bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tisíci korun (600 tisíci korun v případě paušálu ve výši 30 procent), tedy maximálním možným odpočtem rovným 40 procentům (30 procentům) z mezního příjmů stanoveného ve výši dvou milionů korun.

 • Zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům
  Srážková daň na příjmy nerezidentů se od roku 2013 zvýší na 35 procent ze současných 15 procent. Zvýšená sazba srážkové daně by se uplatňovala vůči příjmům rezidentů všech zemí a jurisdikcí, se kterými doposud Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.

 • Zrušení tzv. zelené nafty
  V současnosti je jedné skupině podnikatelů poskytováno zvýhodnění oproti ostatním. Zrušením tzv. zelené naft, tedy možnosti vrácení části spotřební daně z minerálních olejů použitých v zemědělské prvovýrobě, dojde k odstranění této distorzní daňové úlevy. Vzhledem k omezeným možnostem efektivní kontroly dochází k častému zneužívání této daňové výjimky. Zároveň dojde též ke snížení administrativního zatížení, a to jak na straně plátců spotřební daně, tak na straně správce daně. Pro zrušení vrácení části spotřební daně z minerálních olejů použitých v zemědělství se rozhodlo od roku 2013 i v sousední Rakousko.

 • Zvýšení daně z převodu nemovitosti
  Sazba daně z převodu nemovitostí se zvýší ze stávajících tří procent na čtyři procenta.

 • Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob
  Pro roky 2013 až 2015 bude zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši sedmi procent z tzv. nadlimitního příjmu. Daň se bude zvyšovat, pokud v příslušném zdaňovacím období součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (tj. příjem hrubý, nikoli „superhrubá mzda“) a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tj. čistý příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti) přesáhne v tomto zdaňovacím období 48násobek průměrné mzdy. Rozpočtové určení daně z příjmů fyzických osob bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu.

 • Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce
  Sleva na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce bude v letech 2013 až 2015 vzhledem k fiskální situaci zrušena. Důchodcům bylo v roce 2008 umožněno uplatňovat tuto slevu. Do té doby to možné nebylo, protože tato základní sleva na dani (či bývalá základní nezdanitelná část základu daně) má zajistit efektivní nezdanění životního minima, čehož je u důchodců dosaženo vyplácením důchodu, který nepodléhá do výše 24 tisíc korun měsíčně dani z příjmů fyzických osob.

 • Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty
  Pro roky 2013 až 2015 budou zvýšeny sazby daně z přidané hodnoty o 1 procentní bod, tj. na 21 procent. Snížená sazba bude ve výši 15 procent. Rozsah plnění spadajících do jednotlivých sazeb se měnit nebude. Výjimkou bude jen přesun některých zdravotnických prostředků, jejichž zařazení do snížené sazby daně z přidané hodnoty je v rozporu s legislativou Evropské unie, a dále dětských plen, jejichž zařazení do snížené sazby je předmětem sporu mezi Českou republikou a Evropskou unií. Rozpočtové určení daně z přidané hodnoty bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu.

 • Zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění
  Pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy, tedy tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

 • Sjednocení sociálních nepojistných dávek poskytovaných v oblasti bydlení
  V roce 2013 dojde zrušením stávajícího příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení k zavedení jednoho příspěvku na náklady na bydlení. Stávající příspěvky budou naposledy přiznány a vyplaceny za březen 2013. Tato dávka bude poprvé poskytována za duben 2013. Toto opatření bylo do návrhu zákona zapracováno ministerstvem práce a sociálních věcí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie