Aktuálně

11. 4. 2012 16:19

Úsporná opatření vlády pro roky 2013 až 2015

Vláda Petra Nečase schválila úsporná opatření, která udrží schodek státního rozpočtu v letech 2013 až 2015 pod třemi procenty hrubého domácího produktu.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Materiál o přípravě státního rozpočtu na rok 2013 až 2015 a návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2013 až 2015 vychází ze závěrů porady ekonomických ministrů a dohody koaličních partnerů z úterý 10. dubna. Tato opatření povedou ke snížení deficitu veřejných financí. Bude tak dodržena konsolidační strategie vlády, která si stanovila snižovat schodek mezi lety 2010 a 2014 v poměru dvě třetiny na výdajové straně a jedna třetina na příjmové straně.

Ve výdajích vláda uspoří například zjednodušením agend, administrativy nebo zrušením duplicit ve státní správě. Dále vláda plánuje snížit dotace na obnovitelné zdroje energie, dočasně sníží valorizaci důchodů nebo již zamrazila některé výdaje státu v letošním roce. Na příjmové straně dojde ke zvýšení daně z přidané hodnoty o jedno procento u obou sazeb, zavede se dočasná sedmiprocentní přirážka k dani z příjmu pro vysokopříjmové skupiny nebo se do rozpočtu zapojí příjmy z Lesů ČR.

Jednomyslně byly odhlasovány a na základě toho budou připraveny návrhy státního rozpočtu na příští a přespříští rok tak, aby deficit veřejných financí v přespříštím roce byl maximálně 2,9 procenta hrubého domácího produktu a v roce 2014 1,9 procenta HDP,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Nečas.

Ministr financí: Je to jediná cesta

Podle ministra financí Miroslava Kalouska jsou tyto kroky jedinou možností k dodržení konsolidační strategie, ke které se vláda zavázala. „Je to jediná cesta, která může zajistit bezpečnost a jistoty občanům České republiky,“ prohlásil ministr Kalousek. „Nestane se jim, že za cenu nereálných populistických opatření budou za několik málo let ztraceni ve zcela frustrující situaci,“ upozornil na středeční tiskové konferenci.

My tu situaci řešíme včas, řešíme ji možná bolestivými kroky,“ uvedl Kalousek s tím, že bude ale vždy zajištěn dostatek prostředků pro skutečně potřebné a handicapované. Nestane se podle něj, aby bylo utráceno více prostředků, než si může vláda dovolit.

Snižování rozpočtových schodků je z větší části řešeno úsporami výdajů

Konsolidace na výdajové straně bude probíhat z 68 procent a z 32 procent na navýšení příjmů. Tento poměr 2:1 byl od roku 2010 neustále dodržován. „Mění se struktura přerozdělování,“ uvedl Kalousek. „Vláda vždy říkala, že bude tlačit více na zdanění spotřeby ve prospěch přímých odvodů,“ upřesnil.

Ministr financí také upozornil, že nedochází ke zvýšení složené daňové kvóty. „Složená daňová kvóta se nemění a bude pořád o tři procentní body níže než v roce 2006,“ řekl také premiér.

Fiskální opatření vlády od roku 2010 (v mld. Kč)
2010 2011 2012 2013 2014 kumulovaně poměr
Úspory ve výdajích
(včetně vázání)
15,5 58,5 100,1 96,4 115,0 385,5 68%
Daňová opatření (včetně změn pojistného)
- 18,3 37,0 47,1 75,8 178,2 32%

Vláda již schválila změnu valorizace penzí pro příští rok

Řadu úsporných opatření nyní jednotliví ministři připraví pro legislativní proces. Kabinet Petra Nečase zatím kvůli časové tísni odsouhlasil změnu valorizačního schématu starobních důchodů. Důchody se tak budou zvyšovat podle 1/3 růstu cen a 1/3 růstu průměrné reálné mzdy. Toto opatření je na nadcházející tři roky . „Celková úspora za období 2013 až 2015 dosáhne necelých 48 miliard korun. Poté se vrátí to valorizační schéma do původního vzorce,“ uvedl premiér Petr Nečas.

Výdajová a příjmová opatření pro roky 2013 – 2015

I. Výdajová opatření

 1. Snížení výdajů kapitol dle vázání v roce 2012
  Usnesením vlády č.178 ze dne 21. března 2012 bylo schváleno vázání výdajů rozpočtových kapitol ve schváleném rozpočtu roku 2012 v celkovém objemu 23,6 miliardy korun. Do návrhu rozpočtu na rok 2013 až 2015 bylo vázání částečně promítnuto formou snížení výdajů v objemu 9,7 miliardy korun. Selektivní vázání výdajů u kapitoly MPO, SD, OSFA a VPS v roce 2012, nebylo promítáno do dalších let. Současně je navrženo snížení dotace na správní výdaje Státního zemědělského a intervenčního fondu o 53,6 milionů korun (obdobně jako v roce 2012).

 2. Zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě agend
  Toto opatření je navrženo z důvodu, že vláda má zájem se od roku 2014 zaměřit na zjednodušování agend, administrativy, rušení duplicit ve státní správě. Je předpokládána možnost i zrušení státních a ostatních fondů a jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Pro rok 2014 je třeba ušetřit výdaje v celkovém objemu 11,9 miliard korun, což odpovídá přibližně čtyřem procentům výdajů ze základny, která byla použita v roce 2012 pro plošné vázání výdajů kapitol. Pro rok 2015 je třeba nalézt úspory ve výši 24,8 miliard korun.
  Správcům kapitol je v návrhu usnesení vlády uložen úkol, aby předložili konkrétní návrhy na zjednodušení agend a na zrušení duplicit apod. s termínem realizace nejdéle do roku 2014. Zároveň byl uložen úkol místopředsedkyni vlády a předsedkyni Legislativní rady vlády, aby předložila na jednání vlády materiál ohledně zabezpečení tohoto opatření.
  Zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě bude v celkovém objemu 11,9 miliardy korun.

 3. Valorizace důchodů ve výši 1/3 inflace a 1/3 mezd
  V rámci úsporných opatření bude legislativně upraveno valorizační schéma, které sníží dopady valorizace podle platného právního stavu. Zvyšování důchodů bude vypočítáváno podle 1/3 růstu cen a 1/3 růstu průměrné reálné mzdy.
  Opatření v oblasti důchodů má dočasný charakter. Celý výnos ze zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod bude příjmem státního rozpočtu a umožní částečné pokrytí deficitu na důchodovém účtu. Vývoj výdajů na důchody dokládá následující tabulka.

 4. Hmotná nouze - zrušení doplatku na bydlení
  Navrhuje se zrušení „doplatku na bydlení“ vypláceného v rámci pomoci ve hmotné nouzi (zákon č.111/2006 Sb.), který je doplňkem příspěvku na bydlení, u něhož podmínky nároku a výše jsou stanoveny zákonem o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.). Zvláště s převodem výplaty dávek pomoci ve hmotné nouzi na úřady práce, tedy na tentýž státní orgán, který obhospodařuje dávky státní sociální podpory, ztratilo dvoustupňové posuzování nároku na finanční podporu zajištění bydlení opodstatnění a je třeba je sjednotit procesně a věcně pod jednu dávku.

 5. Snížení výdajů na dotace na obnovitelné zdroje energie
  Je navrženo snížit dotace poskytované z kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu na obnovitelné zdroje energie o dvě miliardy korun ročně.

II. Příjmová opatření

 1. Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod
  Pro roky 2013 až 2015 budou zvýšeny sazby DPH o jeden procentní bod, tj. budou zavedeny sazby 21 procent a 15 procent. Rozsah plnění spadajících do jednotlivých sazeb se nebude měnit, s výjimkou přesunu některých zdravotnických prostředků, jejichž zařazení do snížené sazby DPH je v rozporu s legislativou EU, a dětských plen, jejichž zařazení do snížené sazby je předmětem sporu mezi ČR a EU. Rozpočtové určení bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu.

 2. Solidární přirážka k dani z příjmu fyzických osob a zrušení stropů zdravotního pojistného
  Pro roky 2013 až 2015 bude zavedena solidární přirážka k dani z příjmu fyzických osob pro základ daně nad stropy sociálního pojistného (čtyřnásobek průměrné mzdy) se sazbou 7 procent. Rozpočtové určení bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu. Zároveň budou po stejné období zrušeny stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

 3. Omezení výdajových paušálů
  Stávající výše výdajových paušálů bude zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 procent, resp. 30 procent bude výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tisíci korun, resp. 600 tisíci korun (tedy maximálním možným odečtem rovným 40 procent, resp. 30 procent z mezního příjmu dva miliony korun).
  Všechny osoby využívající výdajové paušály pak nebudou moci využívat některé daňové úlevy, tj. jak položky odečitatelné od základu daně, tak položky snižující daň. Zůstane zachována možnost využívat základní slevu na poplatníka a slevy pro tělesně postižené, případně i některé další položky odečitatelné od základu daně. V případě souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník bude využívat paušál a u některých ne, bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 procent součtu základů daně bez využití paušálu.
  Toto opatření bude zavedeno s účinností od roku 2013.

 4. Zrušení „zelené nafty
  Zemědělcům je v současné době vrácena část spotřební daně z nafty, kterou použili pro zemědělskou výrobu. Navrhuje se zrušení této daňové úlevy s účinností od roku 2013.

 5. Zvýšení zdanění řezaného tabáku na úroveň zdanění cigaret
  Současná sazba spotřební daně z tabáku ke kouření je 1 400 Kč/kg. Konstrukce sazby spotřební daně tabáku ke kouření je v ČR tradičně stanovována jako dvoutřetinový poměr k minimálnímu zdanění cigaret, ač k tomuto poměru zřejmě neexistuje žádné racionální odůvodnění.
  Současná minimální sazba spotřební daně z cigaret činí 2,1 Kč/kus a sazba daně z tabáku ke kouření je rovna 1 400 Kč za kilogram. Použijeme-li zjednodušení, že 1 cigareta obsahuje 1 g tabáku, odpovídá zdanění jedné cigarety vyrobené z tabáku ke kouření 1,4 Kč/kus.
  Aby nedošlo k jednorázovému příliš vysokému navýšení sazby a tím k rozvoji černého trhu, což by nakonec mohlo vést až k poklesu výnosů, navrhuje se postupné zvýšení ve dvou krocích (2013 a 2014), přičemž cílem není dosáhnout stoprocentní ekvivalence mezi zdaněním tabáku ke kouření a cigaret, ale dosažení pouze osmdesátiprocentního zdanění cigaret, čemuž v roce 2012 odpovídá sazba 1 680 Kč/kg. Vzhledem k tomu, že sazba na cigarety bude v letech 2013 a 2014 také zvýšena, bude konkrétní hodnota sazby daně na řezaný tabák stanovena až po stanovení minimální sazby daně na cigarety.

 6. Zvýšení srážkové daně vůči daňovým rájům
  V současné době se na příjmy zahraničních daňových rezidentů uplatňuje srážková daň ve výši 15 procent. S účinností od roku 2013 se navrhuje zvýšit sazbu této daně na úroveň 35 procent.
  Toto řešení zajišťuje to, že se lze vyhnout problematice „neexistujících daňových rájů“ (vymezení, definice pojmu, sledování daňových legislativ druhých států, neustálé úpravy v jejich seznamu apod.), neboť zvýšená sazba srážkové daně by se uplatňovala vůči příjmům rezidentů všech zemí a jurisdikcí, se kterými doposud ČR neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Jednalo by se především o příjmy z podílů na zisku, licenčních poplatků, úroků, příjmy ze služeb a příjmy z nezávislých činností. U předmětných příjmů daňových rezidentů ČR by nadále docházelo k uplatňování 15procentní sazby srážkové daně (s výjimkou dividend, které budou od roku 2014 osvobozeny).
  Je zřejmé, že toto řešení, které lze provést poměrně rychle, neřeší problém daňových úniků souvisejících s „daňovými ráji“ komplexně. Dalšího snížení daňových úniků lze dosáhnout především zvýšením míry jejich praktické aplikace a to vyžaduje mj. investice do personálního a materiálního vybavení správce daně.

 7. Zvýšení sazby daně z příjmu fyzických osob o jeden procentní bod
  Již bylo schváleno, že v souvislosti se zavedením jednoho inkasního místa dojde ke zrušení výpočtu čisté mzdy ze superhrubé mzdy a zvýšení sazby daně na 19 procent. Vzhledem k tomu, že současné sazbě 15 procent ze superhrubé mzdy odpovídá sazba cca 20 procent z hrubé mzdy, bude s účinností od roku 2014 zavedena tato vyšší sazba.

 8. Zvýšení sazby spotřební daně z tichého vína na 10 Kč/l
  V současné době platí nulová sazba daně z tichého vína, což je značný rozdíl oproti zatížení jiných alkoholických nápojů. Navrhuje se proto od roku 2014 zavedení sazby daně ve výši 10 korun na litr tichého vína.
  Vzhledem k velké administrativní náročnosti by však bylo vhodné osvobodit produkci drobných vinařů. Definice drobného vinaře bude ještě analyzována, a to zejména ve vazbě na evropské předpisy.
  Průměrná spotřebitelská cena bílého jakostního vína se pohybovala v listopadu 2011 na úrovni 63,98 Kč/l. Předpokládaný dopad zvýšení sazby na 10 Kč/l by znamenal růst ceny na 75,98 Kč/l, tj. o 15,8 procenta.

 9. Zavedení uhlíkové daně a zrušení osvobození zemního plynu pro vytápění domácností
  V návaznosti na usnesení vlády č. 702/2011 se navrhuje s účinností od roku 2014 zavedení emisní složky spotřební daně z topných olejů, daně z pevných paliv a daně ze zemního plynu a některých dalších plynů. Tuto složku by neplatily subjekty, které jsou součástí systému emisních povolenek. Navrhuje se sazba daně ve výši 15 €/t CO2.
  V současné době dochází k disproporcionalitě v oblasti zdanění zemního plynu a ostatních plynů, kdy jsou domácnosti (plyn spotřebovaný v domácích kotelnách a přímotopech a plyn spotřebovaný v plynových sporácích) od sazby daně z plynu osvobozeny. Naopak zemní plyn používaný k vytápění prostřednictvím dálkového rozvodu tepla (centrální výtopny) je v současné době zdaněn. Proto s výše uvedeným zavedením emisní složky bude rovněž s účinností od roku 2014 zrušeno toto daňové osvobození.
  Navržená opatření by znamenala zvýšení cen u topných olejů zhruba o 15 procent, u uhlí přibližně o 20 procent a u zemního plynu obecně asi o deset procent, u domácností pak přibližně o 13 procent.

 10. Zrušení „zaměstnaneckého paušálu“ ve výši 3 000 korun
  Původní návrh změny daňové legislativy v souvislosti se zavedením JIM počítal se zrušením daňového zvýhodnění u závodního stravování, přičemž místo něj mělo být zavedeno zaměstnanecké zvýhodnění tzv. „zaměstnanecký paušál“. Schválený text zákona však neruší daňové zvýhodnění závodního stravování a zároveň zavádí zaměstnanecké paušály, což bylo zamýšleno jako náhrada za zrušené zvýhodnění závodního stravování. Došlo tedy k duplicitě opatření, která budou od 1. 1. 2014 (pokud projde příslušná změna posunující účinnost JIM na rok 2014) klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Proto se navrhuje zaměstnanecký paušál zrušit.

 11. Příjmy z prodeje povolenek v aukcích
  Odhady příjmů z prodeje povolenek v aukcích vychází z pracovních podkladů a informací Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo financí předpokládá, že příjmy z povolenek budou pouze příjmem státního rozpočtu. K tomu je navržena příslušná legislativní úprava v návrhu usnesení vlády.

 12. Zrušení základní slevy pro pracující důchodce
  V roce 2008 bylo důchodcům umožněno uplatňovat základní slevu na dani, do té doby to možné nebylo s ohledem na to, že základní sleva (či bývalá základní odečitatelná položka) má zajistit efektivní nezdanění životního minima, čehož je u důchodců dosaženo vyplácením důchodu, který nepodléhá do výše 24 000 korun měsíčně dani.
  Vzhledem k fiskální situaci je navrženo vrátit se pro roky 2013 až 2015 ke stavu platnému do roku 2007, tj. že by pracující důchodci neměli nárok na základní slevu na dani. Toto opatření se bude týkat i osob s plně invalidním důchodem, ale ne osob, které pobírají částečný invalidní důchod.
  Rozpočtové určení daní bude upraveno tak, aby celý výnos z omezení slevy na dani plynul do státního rozpočtu.

 13. Zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod
  Od roku 2013 dojde ke zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod (ze tří procent na čtyři procenta).

 14. Zavedení daně z předepsaného pojistného
  V oboru pojišťovnictví bude zavedena nová nepřímá daň z předepsaného pojistného tak, jak je to obvyklé v řadě států Evropské unie. Konkrétní parametry jako je výše sazby a jednotlivé druhy pojištění a rozsah základu daně a osvobození budou stanoveny dodatečně.

 15. Odvod prostředků ze státního podniku Lesy ČR
  Je navrženo, aby počínaje rokem 2013 státní podnik Lesy ČR odvedl do příjmů státního rozpočtu každoročně částku čtyři miliardy korun. K tomu je navržen úkol pro ministra zemědělství ve spolupráci s ministrem financí v návrhu usnesení vlády.

 16. Analýza možnosti zavedení daňové amnestie a vyššího zdanění hazardu
  Ministerstvo financí předloží do 30. 6. 2012 analýzu možností využití daňové amnestie s ohledem na zkušenosti ze zahraničí, především z SRN. Ve stejném termínu předloží ministerstvo financí analýzu možného vyššího zdanění hazardu s důrazem na spravovatelnost a spravedlnost takové daňové úpravy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Hlavní parametry úspor

 • Deficit má být v příštím roce 2,9 procenta HDP. Deficit pro rok 2014 je plánován ve výši 1,9 procenta HDP a pro rok 2015 0,9 procenta.

 • Po započtení vázání výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou v roce 2013 nutná opatření v objemu 56,3 miliardy korun, v roce 2014 v objemu 96,1 miliardy a v roce 2015 v objemu 132,2 miliardy.

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie