Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

23. 5. 2012 12:51

Tisková konference po jednání vlády, 23. května 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání vlády, na které vítám předsedu vlády Petra Nečase, ministra financí Miroslava Kalouska a ministra zemědělství Petra Bendla. Pane premiére, prosím o úvodní vyjádření.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda na úvod svého dnešního jednání schválila mandát pro předsedu vlády na dnešní večerní neformální mimořádné jednání Evropské rady, kde jeho součástí bude především projednání prorůstových opatření v rámci EU a samozřejmě problematika vnitřního trhu a konkurenceschopnosti, která s hospodářským růstem souvisí. My považujeme za důležité zdůraznit několik věcí. A sice za prvé, že nesmí polevit konsolidační úsilí, tzn. snaha snižovat deficity veřejných rozpočtů. A za druhé, že prorůstové opatření nemá spočívat v tom, že začneme znovu za cenu zvyšování deficitu nalívat uměle do ekonomiky peníze. To jsou věci, které česká vláda v žádném případě podporovat nebude. S vysokou pravděpodobností pravděpodobně přirozeně budeme diskutovat zřejmě i stávající situaci, která se týká např. Řecka, kde se uskuteční v červnu nové volby. Bude diskutována i problematika euro dluhopisů a jak jsem již řekl, bude to také první setkání Evropské rady za účasti nového francouzského prezidenta, čili ještě před řádným jednáním Evropské rady, které proběhne na konci června letošního roku. Z další agendy, kterou jsme dnes schválili, bych chtěl zdůraznit především vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů. Tady jsme vycházeli z koncepce schválené vládou a poradou ekonomických ministrů v dubnu letošního roku. Ta opatření mají přinést na příští rok na příjmové straně zhruba 25 mld. korun. V roce 2014 33 mld. korun s tím, že část z nich je časově podmíněná do konce roku 2015. Tzn. např. zrušení základní slevy na daně z příjmu fyzických osob pro pracující důchodce, zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod a zrušení stropu pojistného na veřejné zdravotní pojištění a také zavedení solidárního příspěvku daně z příjmů fyzických osob. Další opatření, jako je úprava výdajových paušálů při zachování jejich procentní výše u OSVČ. Potom bude zvýšena srážková daň z příjmů vůči daňovým rájům. Větší podrobnosti řekne pan ministr financí. Já chci jen zdůraznit, že ve vazbě na některé položky, jako je např. zelená nafta, že vláda ČR bude jednat s těmi, kdo nevydírají, kteří jsou připraveni jednat bez toho, aby blokovali svým spoluobčanům silnice. Např. Asociace soukromých zemědělců. My jsme připraveni s nimi problematiku, která se týká zelené nafty, probrat. Ne s těmi, kteří si berou za rukojmí své spoluobčany. Dále jsme schválili i novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která je také výsledkem politické dohody na koaliční úrovni. Podrobnosti opět řekne pan ministr financí. A já považuji za velmi důležité, že jsme také dnes schválili návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu. Protože to je velmi silná koncepční změna, která povede mimo jiné k obrovské úspoře administrativních nákladů, úspoře agend a je to vlastně další krok v procesu, který vláda nastartovala, tzn. snižování počtu úředníků, úřadů, agend a úspory ve veřejných rozpočtech, které jsou výsledkem těchto kroků. Takže já bych teď poprosil pana ministra financí, aby řekl něco jednak ke konsolidačnímu balíčku, k rozpočtovému určení daní, případně k zákonu, který se týká důchodového spoření.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Děkuji za slovo, pane premiére. Dobrý den, dámy a pánové, jenom velmi stručně, protože pan premiér už to přiblížil poměrně podrobně. Celkové konsolidační úsilí vlády vůči rozpočtu roku 2013 musí být minimálně 56 mld. korun, abychom udrželi deficit na předpokládaných 100 mld. a deficit veřejných rozpočtů, aby byl těsně pod 3 %. Míříme na 2,9 %. Tento soubor změn daňové a rozpočtové legislativy je nezbytný příspěvek k tomuto konsolidačnímu úsilí. Naleznete tam všechna opatření, která již byla v minulosti zveřejněna a diskutována, týkající se účinnosti k 1. 1. 2013. Nenajdete tam legislativu, kterou plánujeme na rok 2014. Ono je to poměrně časově náročné, takže ji předložíme v druhé polovině letošního roku. Tak aby mohla být spolehlivě platná s účinností od 1. 1. 2014. Z opatření, která mají vstoupit v účinnost k 1. 1. 2013 tam nenaleznete pouze spotřební daň z řezaného tabáku, protože předkládáme implementační normu týkající se spotřební daně a je systémovější zakotvit parametrickou změnu do ní. To je předloha, kterou jsem již odeslal do připomínkového řízení a vláda ji bude projednávat zhruba do jednoho měsíce. Vážím si samozřejmě toho, že ten návrh byl schválen jednomyslně a že vláda projevila svoji vůli k předpokládané konsolidaci. Rovněž byl schválen návrh zákona o důchodovém spoření, který je v podstatě nezbytným přechodným opatřením do 1. 1. 2014 k penzijní reformě. Procesní uspořádání prvního pilíře penzijní reformy je součástí zákona o jednotném inkasním místu, neboť to vstoupí v účinnost 1. 1. 2014, ale penzijní reforma bude startovat k 1. 1. 2013. Je potřeba překlenout to období tímto nezbytným návrhem, spíše tedy technickou normou, o které už poslanecká sněmovna de facto jednala, ale v jednotném inkasním místu má pozdější účinnost. Byl schválen nesmírně důležitý zákon, jedna ze zásadních programových priorit vlády, a sice novela zákona o rozpočtovém určení daní. Já jsem ji předkládal již na sklonku minulého roku do vlády. Od té doby jsme vedli velmi intenzivní politická jednání jak v rámci koalice, tak samozřejmě se svazem měst a obcí, sdruženími místních samospráv, spolkem pro obnovu venkova. Dosáhli jsme kompromisu, který je přijatelný pro všechny politické strany. Který je východiskem pro dlouhodobé plánování finančních zdrojů obcí, pro jejich rozvoj a investiční aktivitu. Nepočítám-li ona čtyři města se zvláštním koeficientem, tak příjmová základna těch ostatních 6244 obcí bude navýšena o 12 mld. korun. Z toho 1,5 mld. je současný příspěvek na školství, který je vyplácen dotačním způsobem ze všeobecné pokladní správy, a stane se součástí příjmové základny obcí, neboť počet žáků v mateřských a základních školách se stává v tomto návrhu parametrem pro výpočet příjmů dané obce. 1,1 mld. bude příspěvek čtyř obcí se zvláštním koeficientem. Jejich celková příjmová základna bude o 1,1 mld. nižší. A zbytek je transfer prostředků ze státního rozpočtu, kdy z něj budou seškrtány dotační programy toho typu, kdy se dotuje rozpočet příslušné obce pro danou investiční akci. V podstatě z národních zdrojů přestáváme dotovat, až na absolutní výjimky, a tyto dotace se stanou příjmovou základnou obcí. Nechť starostové a obecní zastupitelstva rozhodují o svých penězích dle svého uvážení. Krátce po této tiskové konferenci bude prezentace tohoto návrhu zákona zveřejněna na internetových stránkách ministerstva financí. Tam se můžete seznámit s podrobnými čísly a grafy. Děkuji.

Petr Bendl, ministr zemědělství: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Protože už mnohé z toho bylo řečeno, já zjišťuji, že tady na tiskové konferenci je lépe říkat méně než více. Tak snad za resort zemědělství velké poděkování panu premiérovi a ministrovi financí za pochopení, které si zaslouží zemědělský resort, neboť dnes se projednávaly některé klíčové věci. To nejdůležitější je zcela určitě zákon o státním pozemkovém úřadu, kde slučujeme k 1. lednu příštího roku pozemkový fond a pozemkový úřad. Je to poměrně komplikovaný proces, do kterého zasahují církevní restituce a týká se opravdu velké části veřejnosti a zemědělské veřejnosti. Pro nás je to velmi citlivý problém i mimo jiné proto, že je známo, že zemědělský resort využíval finanční prostředky v úrovni zhruba 2,1 mld. korun pro potřeby zemědělského resortu. Dnes vláda s podporou premiéra i ministra financí odsouhlasila usnesení, které říká, že resort bude nadále objem finančních prostředků využívat ke svým potřebám, a to zejména k podpoře Programu rozvoje venkova, pozemkových úprav a případně k programu podpoře aktivit financovaných výhradně z národních zdrojů podle zákona o zemědělství či podle dalších potřeb resortu jako celku. Protože pan premiér tady dnes deklaroval ochotu jednat s těmi zemědělci, kteří nechtějí řešit problém na ulicích, ale chtějí jej řešit jednáním, což je Asociace soukromých zemědělců. Já při té příležitosti představím i rozdělení finančních prostředků a priority zemědělství z těchto finančních prostředků, které budou alokovány z pozemkového fondu. Vše je dáno pouze časovými možnostmi pana premiéra a ministra financí.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. A nyní je čas pro vaše dotazy, dámy a pánové. První dotaz Česká televize.

Česká televize, Petr Vašek: Já bych měl dva dotazy, první na ministra financí a na premiéra, zda jsou podle vás stále nutné rozsáhlé daňové změny, protože ten rozpočet a deficit veřejných financí dopadl minulý rok o něco lépe. Není to 3,7, ale 3.1 % HDP příští rok. Vlastně ho chcete snížit jen velmi mírně. Jsou takto rozsáhlé daňové změny ještě nutné? A druhá otázka na vás oba, spíše politická. Jak hodnotíte to, že poslanec Vít Bárta se vrací do Věcí veřejných? Vás jako ministra a premiéra – poslanec, který je odsouzen pro korupci, jestli je to dobře či špatně, jak to hodnotíte?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že ty změny považuji za nutné, protože to, že v loňském roce fiskální úsilí vlády dopadlo lépe, tzn. 3,1 % HDP místo notifikovaných 3,5 % HDP bylo dáno spíše nepříznivým vývojem, nižším objemem investic veřejnoprávních korporací, především obcí a vysokých škol. Čili to je v podstatě účetní snížení deficitu z toho 3,5 % na 3,1 %. Navíc zhruba 16 až 17 mld. korun, které nebyly proinvestovány, vlastně v té ekonomice svým způsobem chyběly. Takže z tohoto pohledu musíme pokračovat ve fiskálním úsilí. Je tam celá řada rizikových parametrů na příjmové straně státního rozpočtu. Řeknu otevřeně, např. příjmy z evropských fondů. Je tam samozřejmě celá řada rizik i na výdajové straně, např. při nárůstu nezaměstnanosti, zpomalení ekonomiky apod. Takže není žádný důvod, aby vláda polevovala ve svém fiskálním úsilí, a já ten fiskální balíček považuji za nesmírně důležitý, tak abychom se po očištění o jiné vlivy, tzn., typu církevních restitucí apod. bezpečně dostali pod 3 % HDP. Co se týče kroků strany Věci veřejné, musím říci, že mně to je v podstatě jedno. Není to koaliční strana, oni měli před volbami, po volbách i v rámci vládní koalice, ve které působili, vždy plná ústa boje proti korupci. Myslím, že spíše než slova, tak konkrétní činy vždy vypovídají o tom, kdo co myslí vážně. Takže je to jejich rozhodnutí jako suverénní politické strany. Já ho beru na vědomí a nemám k němu žádný komentář.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Aniž bychom se domlouvali, má odpověď by zněla stejně na obě dvě ty otázky, tak není třeba, abych to opakoval.

Česká televize, Olga Málková: Já jsem se chtěla zeptat na názor všech pánů. Týká se to další aktuální politické kauzy Rath. Podle vás. Měl by David Rath mít právo vystoupit v Poslanecké sněmovně a v případě že ano, v jak velké části a měla by ta část zůstat uzavřena veřejnosti? Je-li to vůbec možné podle jednacího řádu, přeci jen jsou tady nějaké důvody k vazbě. Máte představu, jak by to mohla probíhat?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Musím říci, že na to nemám nějaký vyhraněný názor. Právo poslance vystoupit před Sněmovnou v případě, že hlasuje o jeho trestním stíhání, nechci zpochybňovat. Technické detaily, které jsou v tomto případě, když to řeknu diplomaticky, hodně nezvyklé. Tzn. přítomnost vězeňské stráže ve Sněmovně. Bude se to muset vyřešit po nějaké širší dohodě politických stran, protože takovou situaci jsme zatím nezaznamenali. A já například, že by se tento problém řešil na uzavřeném zasedání Sněmovny, si dovedu představit. Aniž pro to teď pléduji, znovu opakuji, bude se o tom teprve jednat. Jednací řád umožňuje Sněmovně, tam kde to uzná za vhodné, aby jednání bylo uzavřeno.

Miroslav Kalousek, ministr financí ČR: Já jsem přesvědčen, že to nakonec dopadne tak, ono to nemá žádný precedens, ale nakonec to asi dopadne tak, že o tom bude rozhodovat Sněmovna jako suverén. Sněmovna o tom rozhodne hlasováním. Já teď neumím předjímat postoj poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, prostě klub se poradí a zaujme nějaké stanovisko. Pak vás ho s ním seznámíme.

Petr Bendl, ministr zemědělství: Já k tomu snad řeknu, že podstatné a důležité bude také stanovisko právníků, kteří mají na starosti ústavní právo. Myslím, že to hodně ovlivní i celkový přístup Poslanecké sněmovny jako celku, protože jsou tady oba názory: jeden, že je zcela legitimní, aby se poslanec hájil, a druhý neméně důležitý, že v okamžiku, kdy z toho bude velké divadlo, tak Poslanecká sněmovna a její prestiž dostane další ránu, kterou si nikdo nepřeje. Bude se rozhodovat na jednání poslaneckých klubů a nakonec ve Sněmovně, tak se uvidí.

Miroslav Kalousek, ministr financí ČR: Zase na druhou stranu, v takovém případě by Česká televize mohla vydělat na přenosových právech. Třeba by o takový přenos byl mimořádný zájem i v zahraničí.

Reuters, Robert Maritus: Dobrý den. Já bych se zeptal pana premiéra i pana ministra financí k těm daňovým opatřením, která jste dnes schválili, respektive k tomu, jaký očekáváte vývoj ve Sněmovně? Protože někteří z poslanců, kteří nepatří do pevného jádra současné koalice – těch 5 na 100, tak někteří se vyjádřili už poměrně odmítavě k některým z bodů, které ten balík obsahuje, jako je třeba zvyšování přímých daní. Tak jak se na to připravujete? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Musím říci, že předpokládám, že tento návrh, který je koaličně dohodnut, byl schválen ještě před rekonfigurací této koalice, že bude podpořen dostatečným počtem poslanců. Pokud nikoliv, ta věc je velmi jednoduchá. Neumožnilo by to vládě sestavit státní rozpočet pro příští rok, který by splňoval požadavky konsolidační strategie, tzn., dostat deficit veřejných financí pod 3 % HDP. A pak popravdě řečeno nevidím důvod, proč by tato vláda měla pokračovat ve své existenci. Jestliže není schopna plnit svojí konsolidační strategii snižovat deficity veřejných financí a pak je tady jediná reálná alternativa, to jsou volby.

ČTK, Aleš Sosnovský: Dobrý den. Chtěl bych požádat o vysvětlení k rozpočtovému určení daní a zároveň k těm daňovým změnám. V rámci zvýšení daní se mění podíl příjmu obcí na sdílených daních, který se snižuje, aby to šlo do státního rozpočtu. Ale v rámci rozpočtového určení daní se ten podíl zvyšuje. Prosím vysvětlit, jak to tedy bude?

Miroslav Kalousek, ministr financí: Samozřejmě. Tím dnešním zákonem definitivně upravujeme ten koeficient, který sleduje jednoznačnou filozofii. Vyšší inkaso z DPH, kde je právě sdílená daň, vyšší inkaso DPH je ale výlučně plánování pouze na krytí deficitu důchodového účtu. To vláda jasně řekla. Při své fiskální strategii onen zhruba 45 mld. deficit na důchodovém účtu musí být kryt z jiných zdrojů. Ono jenom to DPH nestačí, zapojujeme také dividendy z akciových společností s majetkovou účastí státu. Ale znovu opakuji, ta základní filozofie je v tom, že vyšší inkaso DPH jde výlučně ve prospěch penzistů. Protože důchodový účet spravuje pouze státní rozpočet, nepodílí se na jeho správě a nákladech ani kraje, ani obce, logicky se musel změnit % poměr z této sdílené daně. S tím, že obce budou řešeny samostatným zákonem o rozpočtovém určení daní. V krátké chvíli dochází vlastně jakoby ke dvěma změnám, akorát že schválena bude až ta definitivní. Chápejte to prosím jako dva kroky. Ten první krok je vazba DPH – důchodový účet. Ten druhý krok je novela zákona o rozpočtovém určení daní.

Televize Nova, Matěj Rychlý: Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat pana premiéra na dnešní protesty agrárníků. Co jim říká, jestli s nimi bude dál jednat a jak probíhalo jednání o zelené naftě?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem to již řekl v úvodu, že my jsme připraveni jednat s těmi zástupci zemědělské veřejnosti, kteří si neberou své spoluobčany jako rukojmí pro uhájení svých partikulárních zájmů. V tomto případě privilegia v podobě zelené nafty. Zelenou naftu si přejí, nebo nechtějí zrušit např. i sedláci, kteří jsou sdružení v Asociaci soukromých zemědělců, protože to je něco jiného, než kolchozní loby sdružená v dalších organizacích. Těm se to také nelíbí, nicméně nevydírají své spoluobčany, neberou si je jako rukojmí, jsou připraveni o těchto věcech jednat. Já jsem se s nimi již jednou setkal. Je to širší spektrum problémů, které se jich dotýká. Některé vyhlášky, některá byrokratická omezení apod. My jsme připraveni s nimi jednat, včetně prostředků na podporu venkova. Takže předpokládám, že se velmi brzy sejdeme se zástupci Asociace soukromých zemědělců a budeme o těchto věcech jednat. My jsme otevřeni jednat s nimi i o problematice zelené nafty.

ČTK, Tomáš Neřil: Já jsem se chtěl jen zeptat k těm dalším bodům, jestli jste schválili jmenování pana Pavla novým náčelníkem Generálního štábu a jestli jste rozhodli o financích na českou účast na Expu? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Co se týče Expa, vláda tento bod přerušila, protože dnes nebyl přítomen pan 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí. My spíše budeme rozhodovat o konkrétnější podobě této účasti, tzn. o konkrétním konceptu, včetně detailu financování a pak teprve vláda s velkou pravděpodobností teprve řekne, zda se zúčastníme nebo ne. Co se týče jmenování nového náčelníka Generálního štábu, tak musím říci, že vláda vyslovila souhlas se jmenováním pana generála Pavla náčelníkem Generálního štábu. Je to špičkový důstojník Armády ČR s velice kvalitní velitelskou kariérou. Člověk, který tuto funkci bezesporu zvládne s vysokou profesionalitou a s vysokou kvalitou. Má podporu vlády.

Mediafax, Jan Kálal: Já bych se zeptal pana ministra Kalouska ještě jednou k tomu zákonu o rozpočtovém určení daní. Ona je to věc, která má poměrně pestrou historii ve svém projednávání. Ve Sněmovně už je v tuto chvíli to, co vy jste původně navrhoval a co přepsali vaši poslanci. Co vám brání v tuto chvíli vzít to, co jste koaličně dohodl a podat to jako komplexní pozměňovací návrh?

Miroslav Kalousek, ministr financí: Ten návrh je svým politickým nábojem i objemem prostředků natolik zásadní, že by to skutečně měla být vládní předloha. Jde tady spíše o dobrý mrav než technickou průchodnost. Souhlasili s tím téměř všichni, kdo se podíleli na projednávání tohoto zákona, že to má být vládní předloha, nikoli poslanecká. Pro konečný výsledek to samozřejmě žádnou změnu neznamená.

Česká televize, Petr Vašek: Já jestli mohu. Zda můžete, pane ministře nebo pane premiére říct, jak dopadl návrh na zvýšení plateb za státní pojištěnce? Protože to jsem myslím neslyšel a také se to týká rozpočtu na příští rok. A poté na pana ministra zemědělství, kdybyste nám řekl, jestli chystáte nějaké případné kompenzace pro zemědělce za zelenou naftu, nebo jestli je to ve vašem resortu, nebo jestli už je to uzavřená věc a vůbec, jak to hodnotíte jako ministr zemědělství? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já než dám slovo panu ministru Bendlovi, tak bych chtěl říci, že o těch věcech samozřejmě budeme jednat se zástupci Asociace soukromých zemědělců. Nemá cenu jim posílat nějaký vzkaz prostřednictvím médií. Co se týče návrhu nařízení vlády, kterým se zvyšuje příspěvek ze státního rozpočtu za tzv. státní pojištěnce, tento návrh nebyl přijat. Nebyl schválen. Jedná se o 3,5 mld. zvýšených výdajů ze státního rozpočtu což i ve světle dnes schváleného konsolidačního balíčku by působilo velmi podivuhodně. Mohu snad prozradit, že tento návrh dostal velmi málo hlasů. Dostal jeden hlas.

Petr Bendl, ministr zemědělství: Už sám fakt, že pan premiér i pan ministr financí nabízí setkání těm, co nejsou v ulicích, naznačuje, že jsme připraveni hledat nějaké řešení, ale jaké bude, to vznikne určitě na tom jednání.

Reuters, Robert Maritus: Zeptal bych se pana premiéra tentokrát na něco jiného, a sice: Vy míříte do Vatikánu ve čtvrtek a v pátek. Chci se zeptat, jestli je nějak ve hře to, že by se Svatý otec účastnil příští rok oslav cyrilometodějského jubilea?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já mířím do Říma, abych byl přesný, včetně návštěvy Vatikánu, protože budu mít zítra jednání se svým italským kolegou panem premiérem Montim. Co se týče účasti Svatého otce na území ČR, samozřejmě tyto věci budou v jednání, ale rozhodovat o nich samozřejmě bude Svatá stolice. Tzn. rozhodně nikoli vláda ČR. Já mohu pouze konstatovat, že Svatý otec je u nás vždy srdečně přivítán, takže my bychom si samozřejmě jeho účast na těchto oslavách přáli, ale on má velmi nabitý program, takže jak to nakonec dopadne, bude otázkou dalších jednání.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, čas tiskové konference vypršel. Děkuji vám za vaše dotazy i účast a hezké odpoledne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 23. května 2012

Související zprávy