Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

strategie Evropa 2020

25. 1. 2022 18:37

Strategie Evropa 2020

Strategie Evropa 2020 představovala zastřešující hospodářskou strategii Evropské unie pro období 2010 až 2020. Nahrazovala (v té době končící) Lisabonskou strategii.

Lisabonská strategie reagovala na výzvy spojené s globalizačními procesy a současně se zaměřovala na zvýšení konkurenceschopnosti EU na světových trzích. Strategie Evropa 2020 navazovala na cíle Lisabonské strategie mj. v oblastech zvýšení ekonomického růstu, vyšší míry zaměstnanosti či rozvoje v oblastech vzdělání a inovací v EU. Současně však reflektovala dopady tzv. Velké recese, celosvětového ekonomického poklesu, ke kterému došlo po roce 2007.

Strategie Evropa 2020 usilovala o zajištění udržitelného hospodářského růstu a podpory sociálního i územního začleňování v členských státech EU. Strategie stanovovala 5 hlavních evropských cílů, schválených Evropskou radou dne 17. června 2010:

 • Úsilí o dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let, mimo jiné i prostřednictvím vyšší účasti mladých lidí, starších pracovníků a pracovníků s nízkou kvalifikací a zlepšení integrace legálních přistěhovalců.
 • Zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj, zejména s cílem zajistit, aby veřejné a soukromé investice v tomto odvětví dosáhly v úhrnu 3 % HDP.
 • Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %.
 • Zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného ukončování školní docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %.
 • Podpora sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snahou snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 milionů.

V rámci strategie Evropa 2020 si členské státy, ve spolupráci s Evropskou komisí, vytyčily své národní cíle s ohledem na hospodářská a sociální specifika příslušného státu. Na základě výstupů z jednání s představiteli tripartity tak vláda ČR schválila dne 7. června 2010 některé národní cíle a podcíle strategie Evropa 2020. Tyto cíle byly následně rozšířeny o národní cíl v oblasti sociálního začleňování a snížení chudoby dne 1. září 2010. Konečná podoba národních cílů byla následující:

I. Zaměstnanost

 • Zvýšení celkové míry zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let na 75 %
 • Zvýšení míry zaměstnanosti žen (20-64 let) na 65 %
 • Zvýšení míry zaměstnanosti starších osob (55-64 let) na 55 %
 • Snížení míry nezaměstnanosti mladých osob (15-24 let) o třetinu proti roku 2010
 • Snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací (stupeň ISCED 0-2) o čtvrtinu proti roku 2010

II. Chudoba a sociální vyloučení

 • Snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou o 100 000 osob oproti roku 2008

III. Vzdělávání

 • Snížení počtu osob předčasně odcházejících ze vzdělávání na 5,5 %
 • Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 32 % podílu obyvatelstva s terciárním vzděláním

IV. Výzkum, vývoj a inovace

 • Dosáhnout úrovně veřejných výdajů na vědu, výzkum, vývoj a inovace v ČR ve výši 1 % HDP

V. Klimaticko-energetická politika

 • Snížení emisí skleníkových plynů – maximální přípustný nárůst emisí mimo systém EU ETS 9 %
 • Zvýšení podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie (13 %) a podíl obnovitelných zdrojů v dopravě (10 %)
 • Zvyšování energetické účinnosti – vnitrostátní cíl energetické účinnosti, tzn. snížení konečné spotřeby energie na maximálně 25,3 mil. tun ropného ekvivalentu do roku 2020

Plnění cílů Evropa 2020 v ČR

ČR byla v plnění národních cílů strategie Evropa 2020 celkově úspěšná. Většinu národních cílů se podařilo naplnit, v některých případech i výrazně dříve před rokem 2020, či s relativně velkou rezervou. Například v oblasti zaměstnanosti tak byly všechny cíle strategie dosaženy nejpozději v 1. čtvrtletí roku 2017. V každoročně schvalovaném Národním programu reforem (NPR) byl prezentován pokrok v plnění příslušných národních cílů strategie. Projednávání NPR a Zprávy o realizaci NPR (včetně naplňování cílů strategie Evropa 2020) se rovněž pravidelně zúčastnili zástupci tripartity. Podrobnější informace k naplňování cílů strategie jsou dostupné v analytickém vyhodnocení, vypracovaném Úřadu vlády ve spolupráci s příslušnými ministerstvy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X