Aktuálně

12. 11. 2008 16:59

TZ: Hlavní prioritní oblasti českého předsednictví EU - aktuální informace

Praha, 12. listopadu 2008 – Tři „E“ – ekonomika, energetika a Evropa a svět budou třemi klíčovými prioritami českého předsednictví EU, vysvětlil premiér Mirek Topolánek na dnešní tiskové konferenci, kde spolu s místopředsedou vlády pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou zároveň představil logo českého předsednictví a jeho vizuální styl. Podrobný pracovní program předsednictví zveřejní česká vláda na začátku předsednictví, čímž dodrží obvyklou praxi předsednických zemí.

Motto českého předsednictví, které bylo odhaleno již v únoru 2007, přichází s vizí Evropy bez bariér – Evropy, která plně využívá svého hospodářského, lidského a kulturního potenciálu a díky tomu dokáže obstát v globální politické i hospodářské konkurenci. Při současných turbulencích na finančních trzích a zpomalujícím se ekonomickém růstu má právě tato výzva pro Evropskou unii strategický význam. Odstraňování bariér bránících využití potenciálu EU musí postupovat společně s ochranou proti nelegálním aktivitám ohrožujícím bezpečí a zájmy Evropanů. K těmto zastřešujícím cílům bude Česká republika během šesti měsíců svého předsednictví směřovat při realizaci tří hlavních prioritních oblastí: Ekonomika (konkurenceschopná Evropa), Energetika (otázky spojené s energetikou a klimatickou změnou) a Evropa a svět (Evropa otevřená a bezpečná).


Priority krok po kroku

Obsahová příprava českého předsednictví EU byla zahájena již v létě 2006. Intenzivní diskuse vedená na pracovní i politické úrovni, s domácími i evropskými partnery, vedla postupně ke zpřesňování oblastí, které budou pro české předsednictví prioritní. První verze dokumentu k hlavním prioritám vznikla již v únoru roku 2007, další byla zveřejněna v říjnu téhož roku. V červenci 2008 vláda projednala koncepci hlavních a sektorových priorit českého předsednictví. Vláda při definici priorit vycházela ze strategických dokumentů EU a závěrů Rad EU i Evropských rad. Spolu s Francií a Švédskem – našimi partnery v předsednickém triu – připravila společný osmnáctiměsíční program, který je na rok a půl pomyslným jízdním řádem EU.

Česká republika bude stát v čele EU v nelehkém období. V červnu 2009 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Musíme proto počítat s tím, že se omezí jeho legislativní činnost a všechna projednávaná témata budou více zpolitizovaná, než je tomu jindy. V návaznosti na evropské volby bude muset české předsednictví zahájit proces jmenování nové Evropské komise. Důležitou roli přitom bude hrát i otázka institucionálního rámce unie, zejména osud tzv. Lisabonské smlouvy. Nedávné dramatické události v Gruzii a vývoj na finančních trzích budou rovněž mít výrazný vliv.

Ekonomika - konkurenceschopná Evropa

V klíčové oblasti konkurenceschopnosti se předsednictví zasadí o další rozvoj jednotného vnitřního trhu, který bude plně využívat přínosy globalizované ekonomiky. Lisabonská strategie pro růst a pracovní místa by se měla stát přední platformou pro střednědobé a dlouhodobé zvládnutí nové světové hospodářské situace. V jejím duchu se české předsednictví zaměří na rozvíjení všech svobod vnitřního trhu, zlepšování administrativního prostředí pro podnikání a zvyšování zaměstnanosti a pružnosti trhu práce. Zároveň je třeba pokračovat i v odbourávání vnějších bariér – nesmířit se s pozastavením procesu liberalizace světového obchodu, s nekalou konkurencí a nedostatečnou ochranou duševního a průmyslového vlastnictví v jiných zemích. EU se však nesmí před světem uzavírat, ale naopak musí usilovat o co největší otevřenost světového obchodu a vytěžit z ní maximum.

Energetika a změna klimatu

Důležitým tématem českého předsednictví bude soubor otázek spjatých s energetikou a změnou klimatu. České předsednictví v rámci projednávání klimaticko-energetického balíčku soustředí své síly na zajištění bezpečné, konkurenceschopné a udržitelné energetiky pro Evropu. Zaměří se na zabezpečení dodávek energií prostřednictvím úspor, nahrazování dovážených fosilních paliv pomocí nových technologií a větší teritoriální diverzifikaci dodavatelů. Rovněž je nezbytné usilovat o účinnou koordinaci operátorů přenosových soustav, dobudovat jednotný vnitřní trh s elektřinou a plynem a zajistit dostavbu chybějících částí stávající přenosové a dopravní infrastruktury. V oblasti změny klimatu bude snahou předsednictví dokončit splnění závazků z Kjóta a připravit cestu k dosažení širokého mezinárodního konsensu na konci roku 2009 v Kodani, který bude zároveň reflektovat aktuální vývoj světové ekonomiky.

Evropa a svět - Evropa otevřená a bezpečná

Pozice Evropy jako globálního hráče je v první řadě podmíněna rozvojem transatlantického partnerství. České předsednictví proto bude klást důraz na intenzivní dialog s představiteli nové administrativy USA v klíčových oblastech bezpečnosti, hospodářství a energetiky. V rámci Evropy bude Česká republika startovat projekt Východního partnerství, představující posílení spolupráce se zeměmi východní dimenze Evropské politiky sousedství, stejně jako se zeměmi zakavkazské a kaspické oblasti. Za českého předsednictví budou také pokračovat jednání o přistoupení kandidátských zemí – Chorvatska a Turecka. Předsednictví se bude soustředit na podporu evropské perspektivy zemí západního Balkánu, včetně možných příprav udělení kandidátského statusu některým z nich. České předsednictví je dále připraveno pokračovat v rozvoji jižní dimenze Evropské politiky sousedství a zlepšování vztahů s partnerskými zeměmi v rámci tohoto projektu. Mezi ně patří posilování vztahů EU-Izrael a blízkovýchodní mírový proces obecně.
Vnější bezpečnostní hrozby v současném globálním světě stále více prolínají i do oblasti vnitřní bezpečnosti. V budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva proto české předsednictví spatřuje společný zájem EU, který se dotýká života všech jejích občanů.

***
Ani sebelepší příprava a mimořádné nasazení nedokáží předejít dopadům nepředvídatelných událostí. Francouzské předsednictví je dobrým příkladem toho, že chystaný program a priority předsednické země může doslova přes noc obrátit naruby nečekaný vývoj na mezinárodní scéně. Česká republika je proto připravena ke svému šestiměsíčnímu programu přistupovat i nadále pružně a reagovat na aktuální výzvy.


Kontakt: Michaela Jelínková, tisková mluvčí místopředsedy vlády pro evropské záležitosti

e-mail:jelinkova.michaela@vlada.cz., mobil: 724 258 939, tel: 224 002 796, fax: 224 002 789

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie