Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 12. 2019 12:30

Stanovení priorit nového cyklu evropského semestru

Dne 17. prosince 2019 zveřejnila Evropská komise (EK) Roční strategii pro udržitelný růst 2020 (Annual Sustainable Growth Strategy 2020, ASGS), která společně s dalšími dokumenty zahájila evropský semestr 2020. ASGS nahrazuje původní každoročně vydávanou Roční analýzu růstu (Annual Growth Survey, AGS). Změna názvu a úprava obsahu vyjadřuje odhodlání nového kolegia komisařek a komisařů čelit klimatickým změnám a využít všech dostupných nástrojů k docílení uhlíkové neutrality do roku 2050.

ASGS byla zveřejněna později oproti zavedené praxi, jelikož nové kolegium využilo ASGS jako prostor pro představení principů své hospodářské politiky. 

ASGS 2020 úvodem poukazuje na probíhající strukturální změny v souvislosti se změnou klimatu, technologickým rozvojem a demografickým vývojem, na které musí EU a členské státy (ČS) reagovat novým modelem růstu. Ten bude brát v potaz omezenost přírodních zdrojů, podpoří vytváření pracovních míst a zajistí trvalou budoucí prosperitu. Aby evropské hospodářství zůstalo konkurenceschopné a aby bylo dosaženo cíle klimatické neutrality, je zapotřebí se zaměřit na ekonomické výzvy. V této souvislosti ASGS odkazuje na dokument Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal) zveřejněný dne 11. prosince 2019, který formuluje ekonomickou agendu EU, jejímž cílem je transformace k udržitelné unijní ekonomice se zohledněním závazku EU v kontextu cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Je tedy potřeba zajistit, aby Evropa nadále disponovala nejrozvinutějšími sociálními systémy, aby se Evropa stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě a aby se stala centrem inovací a konkurenceschopného podnikání. Toho je třeba dosáhnout vývojem nových technologií, dokončením hospodářské a měnové unie, dodržováním norem představených v Evropském pilíři sociálních práv, spravedlivou tranzicí k udržitelnosti a soustředěním úsilí k přechodu k zelené ekonomice.

ASGS konstatuje, že evropská ekonomika již 7 let souvisle roste a tento trend by měl pokračovat i v příštích letech, byť s nižšími hodnotami růstu. Stav veřejných financí se zlepšuje, nezaměstnanost klesá, bankovní systém je odolnější a základy hospodářské a měnové unie jsou silnější. Avšak investice a růstový potenciál zůstávají na úrovni před ekonomickou krizí. V střednědobém horizontu bude evropská prosperita ohrožena stárnutím populace, pomalým růstem produktivity a rostoucími dopady klimatických změn.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie