Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 9. 2019 11:49

Nová analýza Sekce pro evropské záležitosti: Využívání makroevaluací a makroekonomických modelů členskými státy EU

Analýza dává přehled o využívání makroekonomických modelů a souvisejících evaluací v praxi veřejné správy v členských státech EU.

S rostoucí komplexností a složitostí ekonomických vztahů v rámci globálních otevřených a propojených ekonomik roste poptávka po využívání přístupů založených na sofistikované analýze či důkazech (evidence-based) pro potřeby vládnutí a řízení. Jedním z hlavních analytických proudů reagujících na tuto situaci se stává využívání makroekonomických modelů a souvisejících evaluací, a to jak v akademickém prostředí, tak i v praxi veřejné správy. A i když se zdá, že zejména v Evropě je jejich využití směřováno převážně do oblastí spojených s čerpáním evropských fondů, praxe zmapovaná v tomto analytickém dokumentu ukazuje, že jejich uplatnění je daleko širší.

Tento analytický dokument se zaměřuje na členské země EU, resp. jejich instituce veřejné správy, které tyto nástroje a metody využívají při svém fungování z různých důvodů (ex-ante či ex-post analýzy, forecasting apod.). Analýza prezentovaná v tomto dokumentu se opírá o literární rešereše (sekundární data) a dále o dotazníkové šetření či rozhovory (primární data) realizované během souvisejícího projektu „Evaluace příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020“.

Analytický dokument však neposkytuje pouze přehled různorodosti využití těchto nástrojů národními institucemi veřejné správy, tj. jaké nástroje a v jakých tematických oblastech používají, ale snaží se také přiblížit jejich zkušenost s nimi, tj. co jim přinášejí, jaké výhody/nevýhody poskytují apod. Teoretické i praktické zkušenosti totiž ukazují zejména s ohledem na specifičnost struktury a nastavení těchto modelů na jejich odlišné schopnosti a možnosti. Často se jedná i o velmi individualizovaná řešení, která vyžadují silný výzkumně-analytický background, podporu ze strany veřejné správy i určitou kontinuitu a otevřenost.

Na druhou stranu pak tyto makro-analytické přístupy ukazují schopnost obohacovat veřejnou správu o velmi specifické a unikátní typy znalostí, jež lze využít při analyzování, hodnocení či nastavování veřejných systémů nebo programů či jejich dílčích částí a parametrů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie