Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 4. 2013 12:20

Na Úřadu vlády se sešel pracovní tým tripartity k diskusi o evropských tématech

Dne 2. dubna 2013 proběhlo na Úřadu vlády ČR jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro EU (PT RHSD). Hlavními projednávanými body byla příprava Národního programu reforem ČR na rok 2013 a hodnocení výsledků březnové Evropské rady.

Diskuse k Národnímu programu reforem ČR 2013 (NPR) navázala na sérii formálních a neformálních konzultací, které byly od prosince 2012 koordinovány Úřadem vlády v maximálně inklusivním formátu. Jejich cílem bylo zahrnout do přípravy NPR všechny relevantní aktéry na národní úrovni. Podkladem pro jednání PT RHSD byl konsolidovaný text NPR zohledňující výsledky neformálního kulatého stolu konaného dne 25. března 2013.

Partneři sociálního dialogu ocenili dosavadní způsob přípravy NPR a rozsah zohledněných připomínek. Vyzdvihli zejména prioritizaci reformních opatření pro rok 2013, zpřehlednění NPR a jeho propojení s klíčovými strategickými dokumenty vlády. Podpořili důraz kladený v NPR na implementaci stěžejních iniciativ a vyzvali vládu, aby v tomto úsilí pokročila dále.

K podnětům vzešlým z debaty bude vláda přihlížet při finalizaci NPR, jehož projednání lze očekávat také na dubnové plenární schůzi RHSD. Schválení konečného znění NPR Výborem pro EU a jeho následné odeslání Evropské komisi se předpokládá dne 17. dubna 2013.

Ve druhé části jednání byli partneři sociálního dialogu seznámeni s hodnocením průběhu a výsledků zasedání Evropské rady, které se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 14.-15. března 2013. Z pohledu České republiky šlo o úspěšné jednání, které proběhlo v klidné a konstruktivní atmosféře a jehož agenda korespondovala právě s tématy obsaženými v NPR.

Vláda ocenila zaměření Evropské rady na konkrétní opatření na podporu růstu a konkurenceschopnosti coby předpokladů zvyšování zaměstnanosti a prosperity. Současně považuje za úspěch, že se podařilo do textu závěrů prosadit řadu dílčích priorit ČR, mj. důraz na dokončení, řádné fungování a nenarušování vnitřního trhu, stejně jako opatření vedoucí ke snižování administrativní zátěže. Jedním z nich je i úkol pro Evropskou komisi, aby do podzimu identifikovala a navrhla stažení takových nařízení, která již nejsou využívána.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie