Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 11. 2023 18:51

48. Týden v EU (27. listopadu - 4. prosince 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Rada pro zahraniční věci (obchod) (27. 11. v Bruselu)

Rada pro zahraniční věci ve formaci ministrů pro obchod bude mít na programu přípravu 13. ministerské konference WTO, návrhy rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření prozatímní obchodní dohody EU-Chile a obchodní vztahy EU-USA. V rámci bodu Různé bude diskutována Zpráva o implementaci a provádění obchodních dohod za rok 2022. Tématem oběda ministrů pak bude aktuální stav probíhajících obchodních jednání se třetími zeměmi, včetně dohod již dokončených, ovšem nepodepsaných/neratifikovaných. Delegaci ČR povede ministr průmyslu a obchodu J. Síkela.

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zaměstnanost a sociální politika) ve dnech 27.–28. 11. v Bruselu

Na programu Rady EPSCO jsou tři politické debaty: 1/ k Evropskému semestru 2024 se zaměřením na zelené kolektivní vyjednávání, 2/ k práci na dálku, digitálnímu nomádismu a koordinaci práv v oblasti sociálního zabezpečení a 3/ k Akčnímu plánu EU proti rasismu 2020-2025. Z legislativních iniciativ je na program Rady zařazeno dosažení obecného přístupu k návrhu směrnice o zavedení evropského průkazu osoby se zdravotním postižením a evropského parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Z nelegislativních iniciativ je plánováno přijetí doporučení Rady o rozvoji rámcových podmínek sociální ekonomiky.  

K přijetí budou předloženy následující závěry Rady: 1/ o digitalizaci v koordinaci sociálního zabezpečení, 2/ o větší demokracii v zaměstnání a zeleném kolektivním vyjednávání pro důstojnou práci a udržitelný růst podporující začlenění, 3/ k zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 20/2023 o "Podpoře osob se zdravotním postižením" a 4/ o přechodu systémů péče v průběhu života k holistickým modelům zaměřeným na člověka a založeným na komunitě s genderovým aspektem. V rámci bodu Různé bude PRES informovat o průběhu vyjednávání návrhů směrnic o orgánech rovnosti a o platformové práci, o návrhu nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení, nařízení o evropské statistice obyvatelstva a bydlení a o návrhu směrnice ohledně hraničních hodnot olova a jeho anorganických sloučenin a diisokyanátů. EK představí balíček dovedností a informuje o probíhajícím Evropském roku dovedností 2023. Nastupující BE PRES představí svoje priority. Delegaci ČR povede velvyslankyně L. Šestáková.

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zdravotnictví) dne 30. listopadu 2023 v Bruselu

Rada EPSCO (část zdraví) se uskuteční 30. listopadu. Na agendě Rady je plánována výměna názorů k otevřené strategické autonomii z pohledu zdraví a přijetí závěrů Rady k duševnímu zdraví. V rámci bodu Různé bude PRES informovat o aktuálně projednávaných či dojednaných legislativních předpisech, konkrétně o nařízení o poplatcích a platbách, které se platí Evropské lékové agentuře (EMA Fees), nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data (EHDS), nařízení o standardech jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka (SOHO) a revizi tzv. farmaceutického balíčku. PRES bude rovněž informovat o uspořádaných PRES konferencích. Následně poskytnout PRES a EK informace o průběhu vyjednávání mezinárodní dohody o prevenci pandemií a připravenosti a reakci na ně, stejně jako o vyjednávání změn Mezinárodních zdravotnických předpisů a 10. zasedání smluvních stran rámcové úmluvy o kontrole tabáku (COP10). Závěrem jednání představí BE delegace program nadcházejícího BE PRES. Delegace ČR bude vedená náměstkem ministra zdravotnictví J. Dvořáčkem.

Rada pro obecné záležitosti (koheze) dne 30. listopadu 2023 v Bruselu

Na programu jednání jsou plánovány tři body. Prvním je schválení závěrů Rady o budoucnosti politiky soudržnosti.  Druhým bodem na programu jednání je uzavírání programového období 2014-2020. K tématu připravilo ES PRES diskuzní dokument, ve kterém shrnuje závěrečnou fázi programového období 2014-2020, které bylo negativně poznamenáno pandemickou krizí a ruskou agresí proti Ukrajině. Třetím bodem na programu jednání je politika soudržnosti a strategická autonomie EU. I pro tento bod připravilo ES PRES diskuzní dokument, ve kterém se zamýšlí nad tím, jak politika soudržnosti může přispět k posílení suverenity a strategické autonomii EU v době, kdy je více než kdy jindy nutné posílit mezinárodní konkurenceschopnost velkých společností ve strategických odvětvích jako hnací síly tvorby pracovních míst a bohatství ve všech regionech EU. Po jednání Rady pánuje ES PRES uspořádat pro ministry společný oběd. Pro něj není stanoveno specifické téma a lze případně pokračovat v diskuzi v souvislosti s tématy diskutovanými na jednání Rady. Delegaci ČR povede místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj I. Bartoš.

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 4. a 5. prosince 2023 v Bruselu       (část justice dne 4. prosince)

Na programu jednání je schválení Evropské strategie e-justice na roky 2024-2028, schválení postoje Rady a zjištění ohledně uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), aktuální stav přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR) a přijetí obecného přístupu k návrhu nařízení o předávání trestního řízení. Tradičně proběhne výměna informací k justiční reakci a boji proti beztrestnosti ohledně zločinů spáchaných v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině za přítomnosti zástupců Eurojustu i Europolu. Jako obědové téma byl zvolen boj proti obchodu s drogami a organizované trestné činnosti. Delegaci ČR povede náměstek ministra spravedlnosti K. Dvořák.

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část doprava a telekomunikace) ve dnech 4. a 5. prosince 2023 v Bruselu

První den zasedání bude věnovaný části doprava. Na Radu bude předloženo šest legislativních návrhů, ke kterým Rada bude přijímat obecný přístup. Konkrétně půjde o tři návrhy z námořního balíčku (návrh směrnice o vyšetřování námořních nehod, návrh směrnice o státu vlajky a návrh směrnice o státní přístavní inspekci) a tři v oblasti pozemní dopravy - konkrétně z balíčku k bezpečnosti silničního provozu (revize směrnice o řidičských průkazech, revize směrnice o přeshraničním vymáhání přestupků a revize nařízení o dobách řízení a odpočinku v oblasti příležitostné autobusové dopravy). Dále je na programu informace PRES o vývoji projednávání revize politiky transevropských dopravních sítí (TEN-T) a zpráva o pokroku ve vyjednávání revize směrnice o váhách a rozměrech silničních vozidel. Jednání bude ukončeno představením priorit nadcházejícího BE PRES. Delegaci ČR povede ministr dopravy M. Kupka

Druhý den se uskuteční jednání ve formaci ministrů pro telekomunikace. Prvním bodem jednání bude přijetí obecného přístupu k Aktu o gigabitové infrastruktuře, následováno zprávou o pokroku k Aktu o kybernetické solidaritě. Dalším bodem programu je politická rozprava na téma technologického vedení a konkurenceschopnosti se zaměřením na investice do digitálních sítí a infrastruktury. V rámci Různé bude PRES informovat o pokroku ve vyjednávání návrhů, které jsou (Akt o umělé inteligenci, Akt o kybernetické odolnosti), resp. v brzké době budou (Akt o kybernetické bezpečnosti) ve fázi trialogů, nebo o návrzích, které byly nedávno úspěšně dojednány s EP (nařízení o elektronické identitě eIDAS2 a Akt o interoperabilní Evropě). Následně bude EK informovat o stavu mezinárodních iniciativ, především o Radě pro obchod a technologie (TTC) a digitálních partnerství. EK bude rovněž informovat o zprávě o pokroku, časovém rámci a nadcházejících milnících, pokud jde o Evropské datové brány, které jsou klíčovou součástí ministerské deklarace k Digitální dekádě. Předposledním bodem jednání bude informace od EK k probíhající Světové radiokomunikační konferenci Mezinárodní telekomunikační Unie. Jednání bude uzavřeno tradiční informací od nadcházejícího BE PRES k jejich pracovnímu programu. delegaci za ČR povede místopředseda vlády I. Bartoš

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I ve dnech 29. 11.

 • Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trhy s obnovitelnými a zemními plyny a s vodíkem (přepracované znění) a nařízení o vnitřním trhu s obnovitelnými a zemními plyny a s vodíkem (přepracované znění) (zpráva předsednictví o výsledcích trialogu)
 • Nařízení o kritických surovinách (analýza finálního kompromisního znění s cílem dosáhnout dohody)
 • Směrnice o struktuře akcií s více hlasy (MVSD) (zpráva předsednictví o výsledcích trialogu)
 • Směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti podniků (zpráva předsednictví o výsledcích trialogu)
 • Nařízení o nástroji pro mimořádné situace na jednotném trhu a nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 a (EU) č. 305/2011, pokud jde o nouzové postupy z důvodu mimořádné situace na jednotném trhu, a směrnice, pokud jde o nouzové postupy pro posuzování shody, přijímání společných specifikací a dozor nad trhem z důvodu mimořádné situace na jednotném trhu (příprava trialogu)
 • Nařízení o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků a o zrušení směrnice 2009/125/ES (příprava trialogu)
 • Revize nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) (příprava trialogu)
 • Zasedání Rady (Konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír)) ve dnech 7. a 8. prosince 2023 (příprava jednání)
 • Směrnice o čištění městských odpadních vod (přepracované znění) (zpráva předsednictví o výsledcích trialogu)
 • Nařízení o přepravě odpadů (zpráva předsednictví o výsledcích trialogu)
 • Směrnice, kterou se mění směrnice 2012/19/E o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (analýza finálního kompromisního znění s cílem dosáhnout dohody)
 • Zasedání Rady (životní prostředí) dne 18. prosince 2023 (agenda jednání)
 • Směrnice, kterou se mění směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích a směrnice Rady o skládkách odpadů a nařízení o vykazování údajů o životním prostředí z průmyslových zařízení a o zřízení portálu průmyslových emisí (zpráva předsednictví o výsledcích trialogu)
 • Nařízení, kterým se zřizuje rámec Unie pro certifikaci odstraňování uhlíku (zpráva předsednictví o výsledcích trialogu)
 • Zasedání Rady (doprava, telekomunikace a energetika) ve dnech 4. a 5. prosince 2023 (příprava)
 • Nařízení o horizontálních požadavcích na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky ("Cyber Resilience Act") (příprava trialogu)
 • Nařízení, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (Akt o umělé inteligenci) a kterým se mění některé legislativní akty Unie (příprava trialogu)
 • Směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci na plošinách (zpráva předsednictví o výsledcích trialogu)
 • Směrnice o normách pro rovné zacházení (článek 157) (zpráva předsednictví o výsledcích trialogu)
 • Nařízení o normách jakosti a bezpečnosti pro látky pocházející z lidského původu určených k použití u člověka (zpráva předsednictví o výsledcích trialogu)

Coreper II ve dnech 27. 11. a 29.11.

 • Zasedání Rady (obecné záležitosti) dne 12. prosince 2023: (příprava jednání)
 • Summit EU - západní Balkán (Brusel, 13. prosince 2023) (výměna názorů)
 • Summit EU-Čína (Peking, 7.-8. prosince 2023) (orientační rozprava)
 • Ruská agrese proti Ukrajině
  a) Rozhodnutí a nařízení Rady o omezujících opatřeních s ohledem na ruské akce destabilizující situaci na Ukrajině (výměna názorů)
  b) Rozhodnutí Rady, prováděcí nařízení a nařízení o omezujících opatřeních s ohledem na akce narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (výměna názorů)
 • Global Gateway (výměna názorů)
 • Zasedání Rady (zahraniční věci/obchod) dne 27. listopadu 2023. (follow up)
 • Zasedání Rady (hospodářské a finanční věci) 8. prosince 2023 (příprava)
 • (možný bod) Finanční nařízení (přepracované znění) (pokyny pro další práci)
 • Zasedání Rady (spravedlnost a vnitřní věci) ve dnech 4. a 5. prosince 2023 (příprava)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V týdnu od 27. 11. do 1. 12. zasednou výbory Evropského parlamentu k pravidelným schůzím.

Výběr z programu výboru EP:

 • ECON (27. 11.) – monetární dialog s předsedkyní ECB Christine Lagarde
 • AFET (27. 11.) – slyšení na téma „Režim sankcí EU – provádění, rozšířená, účinnost a odrazující dopad, a dále diskuze s kolumbijským ministrem zahr. věcí A. L. Duránem o strategickém partnerství EU-CELAC
 • AFCO a AFET (28. 11.) – jednání o zprávě o prohloubení evropské integrace v kontextu rozšíření EU
 • LIBE a ENVI (28. 11.) – hlasování o vytvoření evropského prostoru pro zdravotní data
 • TRAN (29. 11.) – hlasování o právních předpisech týkajících se bezpečnosti silničního provozu
 • DROI (30. 11.) – konference na vysoké úrovni k 75. výročí všeobecné deklarace lidských práv

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Evropská komise


Kolegium Komise zasedne ve středu 29. 11. v Bruselu.

Na programu kolegia figurují body:

 • Balíček pro mobilitu cestujících /V. Jourová a M. Šefčovič/
 • Balíček opatření zamezujících pašování /M. Schinas/
 • Akční plán pro usnadnění zavádění sítí /M. Šefčovič/

PT RHSD pro EU


Jednání dne 30. listopadu 2023

I/ K PROJEDNÁNí

 1. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 14. a 15. prosince 2023 v Bruselu

II/ PRO INFORMACI

 1. Průběh a výsledky zasedání Evropské rady ve dnech 26. a 27. října 2023 v Bruselu
 2. Rámcová pozice k pracovnímu programu Komise na rok 2024
 3. Příprava Zprávy o realizaci Národního programu reforem ČR 2023
 4. Národní konvent o EU
  - Závěry a doporučení z kulatého stolu konaného dne 22. září 2023 na téma Členství Ukrajiny v EU: výzvy a možné důsledky
 5. Aktuální dění v otázce implementace výstupové dohody a dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a UK

III/ RŮZNÉ

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie