Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 2. 2024 16:14

Hodnotící zpráva Evropské komise k provádění Nástroje pro oživení a odolnost v polovině období

Evropská komise (EK) vydala svou hodnotící zprávu v polovině období (Mid-term Evaluation report) k provádění Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF). Ten má být realizován do konce roku 2026. Na svém zasedání kolegia komisařek a komisařů 21. února 2024 ji schválila EK ve formě svého sdělení. Tato střednědobá hodnotící zpráva má posoudit provádění RRF v letech 2021 až 2023. Má tak učinit zejména z hlediska dosažení jeho cílů, jejich pokračující relevance, účinnosti využití zdrojů z RRF i jeho evropské přidané hodnoty. RRF byl zřízen jako přímo řízený program EK (evropský fond) v rámci mimořádné podpory post-covidové obnovy NextGeneration EU.

EK v daném sdělení pozitivně zhodnotila obratnost nástroje v reakci na hospodářské dopady pandemie Covidu-19 či ruské agrese na Ukrajině. EK oceňuje členské státy za úspěšné plnění dohodnutých investic a reforem. V případě ČR byly vyzdviženy coby dobré příklady opatření reformy pro lepší zavádění obnovitelných zdrojů energie a investice do lékařského výzkumu.

Z RRF je financováno plnění Národního plánu obnovy ČR (NPO). ČR již bylo vyplaceno 1,99 mld. € (přibližně 48,96 mld. Kč) včetně před-financování z celkové grantové podpory ve výši 8,4 mld. € (přibližně 208,98 mld. Kč); celková zasmluvněná finanční podpora NPO včetně půjčky je pak 9,2 mld. € (přibližně 228,4 mld. Kč). V dubnu by navíc mělo dojít k další platbě, k níž EK již vydala své kladné předběžné hodnocení. Poté by mělo být ČR vyplaceno již více než 29 % zasmluvněné finanční podpory z RRF a uspokojivě splněno 19 % dohodnutých milníků a cílů NPO.

Členským státům bylo celkově vyplaceno již téměř 225 miliard € prostředků RRF z celkem 723 mld. € – 144 mld. € na grantech z celkových 338 mld. € a více než 80 mld. € coby půjček z celkem 385 mld. €. Z toho bylo vyplaceno 67 mld. € v rámci před-financování s cílem nastartovat provádění reforem a investic a zmírnit krátkodobé národní rozpočtové dopady nejprve krize COVID-19 a poté energetické krize.

Tuto střednědobou hodnotící zprávu o provádění nástroje měla EK povinnost dle nařízení o RRF předložit tři roky po vstupu nařízení v platnost vybraným ostatním institucím EU (Evropskému parlamentu, Radě EU, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů). Samotné oficiální sdělení se shrnutím hodnotící zprávy je na webu EK doprovázeno podrobnějším pracovním dokumentem včetně případových studií (mj. ke každému z šesti pilířů oblasti působnosti RRF) a také nezávisle zpracovanou podpůrnou studií; k dispozici jsou i graficky znázorňující informační listy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie