Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 7. 2008 12:14

Evropské strukturální fondy

Představujeme fondy Evropské unie a stručný souhrn informací o operačních programech a možnostech zapojení se do čerpání z evropských fondů.

Evropské fondy 
Představením nového tématu bychom čtenáře rádi seznámili se souhrnným výběrem základních informací o fondech Evropské unie. Veškeré níže uvedené informace pocházejí z oficiálního zdroje Ministerstva pro místní rozvoj, které je Národním orgánem pro koordinaci využívání fondů EU, konkrétně webového portálu www.strukturalni-fondy.cz.


Základní informace o fondech

Fondy Evropské unie
 představují hlavní nástroj pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. 

Kdo může žádat?
 Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další.

Výše prostředků určených pro zlepšení životní úrovně obyvatel České republikyčiní na období v letech 2007-2013 přibližně 26,7 miliard €. (Podrobnosti nabízí níže připojená příloha)

Tyto prostředky jsou poskytovány zejména prostřednictvím tří níže popsaných fondů:

1. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

Z fondu ERDF jsou podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace systému krizového managementu apod. 

2. Evropský sociální fond (ESF)

Evropský sociální fond (ESF): podporovány jsou neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod. 

3. Fond soudružnosti (FS)

Tento fond je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy) a ochranu životního prostředí.
Realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) se řídí principem programování, kdy projekty nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech. Klíčové strategické programové dokumenty politiky HSS: 

1
.Nejvyšším strategickým dokumentem pro realizaci politiky HSS jsou na evropské úrovni Strategické obecné zásady Společenství (SOZS), kde jsou definovány hlavní priority politiky HSS v období 2007-2013
2. Každý členský stát definuje svůj Národní rozvojový plán (NRP) popisující hlavní rozvojové problémy země. Jelikož nemusí vždy platit, že priority rozvoje státu odpovídají i prioritám politiky HSS dohodnutým všemi členskými státy EU na nadnárodní úrovni, musí se najít společný průnik NRP a SOZS. Národní rozvojový plán představuje nejvýznamnější východisko pro zpracování 3. Národního strategického referenčního rámce (NSRR) ČR pro období 2007 až 2013. V této souvislosti sloužil NRP také jako podkladový materiál pro vyjednávání NSRR s Evropskou komisí (EK). 

Český NSRR popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS v České republice, představuje systém finančních toků fondů EU v ČR a představuje operační programy pro realizaci politiky HSS. Operační programy 
představují nejdůležitější dokumenty právě pro žadatele a realizátory projektů. Operační programy jsou tematicky a regionálně vymezené následujícím způsobem.
OPERAČNÍ PROGRAMY
V období 2007-2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS: 

1. Cíl KONVERGENCE
 

Tento cíl zahrnuje osm tematických operačních programů, na které je vyčleněno 21,23 miliard euro  a sedm regionálních operačních programů na které je vyčleněno 4,66 miliard euro

Tematické operační programy:
OP Doprava
OP Životní prostředí
OP Podnikání a inovace
OP Výzkum a vývoj pro inovace
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Integrovaný operační program
OP Technická pomoc

Regionální operační programy (ROP)
 na úrovni regionů soudržnosti NUTS II ROP NUTS II Severozápad
ROP NUTS II Moravskoslezsko
ROP NUTS II Jihovýchod
ROP NUTS II Severovýchod
ROP NUTS II Střední Morava
ROP NUTS II Jihozápad
ROP NUTS II Střední Čechy

2. Cíl REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST

Podpora regionů, které nespadají pod Konvergence. V České republice pod něj spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 mld. €. 
OP Praha Konkurenceschopnost
OP Praha Adaptabilita 


3. Cíl EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE

Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V České republice pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 mld. € 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko
OP Meziregionální spolupráce  (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko)
OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny)
Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU)
Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy) 
Informace o AKTUÁLNÍCH VÝZVÁCH pro ZÁJEMCE nabízí TATO STRÁNKA, další informace naleznete na stránkách jednotlivých MINISTERSTEV  pod heslem Operační program.
Podrobné informace o řízení fondů Evropské unie na evropské a národní úrovni nabízí specializované STRÁNKY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ věnované problematice fondů Evropské unie.
Ministerstvo pro místní rozvoj plní roli Národního orgánu pro koordinaci využívání fondů EU v České republice. MMR současně zodpovídá za tvorbu Národního rozvojového plánu, Národního strategického referenčního rámce a dalších dokumentů na léta 2007 až 2013. Nejvyšším orgánem pro řízení a koodrinaci fondů EU v ČR je Řídicí a koordinační výbor. Výboru předsedá ministr pro místní rozvoj a činnost sekretariátu ŘKV vykonává Odbor řízení a koordinace NSSR MMR ČR. .
Veškeré informace publikované na této stránce pocházejí z oficiálních stránek MMR věnovaných fondům Evropské unie www.strukturalni-fondy.cz .
Stránky řídicích orgánů jednotlivých OP, kterými jsou zejména ministerstva a úřady Regionálních rad, nabízejí vedle základních také informace o tom, kdo a jakým způsobem může o podporu žádat. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie