Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 11. 2023 12:31

Evropská komise zveřejnila podzimní balíček dokumentů evropského semestru

Dne 21. listopadu 2023 zveřejnila Evropská komise (EK) tzv. podzimní balíček dokumentů, čímž zahájila nový cyklus evropského semestru pro rok 2024. Evropský semestr představuje každoroční cyklus, jehož cílem je prostřednictvím společné koordinace hospodářských politik členských států EU dosáhnout udržitelného hospodářského růstu a čelit negativním vlivům vůči evropskému hospodářství. Současně se zaměřuje na podporu reformního úsilí členských států, zejména v oblastech zelené a digitální tranzice.

V posledních letech byly evropské ekonomiky vystaveny výrazným negativním dopadům spojených s pandemií COVID-19, ruskou agresí na Ukrajině, energetickou krizí či sociálními a ekonomickými důsledky inflace na evropské ekonomiky. V letošním roce se k tomuto výčtu připadala i zhoršující se globální bezpečnostní situace související s aktuálním konfliktem na Blízkém východě. Tyto negativní důsledky ještě zvýšily tlak na užší spolupráci v oblasti prováděných ekonomických rozhodnutí mezi členskými státy EU.

V rámci nového cyklu koordinace hospodářských politik představila EK letošní Roční analýzu udržitelného růstu (Annual Sustainable Growth Survey, ASGS), stanovující prioritní oblasti hospodářských politik pro rok 2024. Stejně jako v předchozích letech jsou evropské priority strukturovány do 4 dimenzí: udržitelnost životního prostředí, produktivita, spravedlnost a makroekonomická stabilita.

Cyklus evropského semestru v roce 2024 zhodnotí probíhající provádění národních plánů obnovy a programů politiky soudržnosti, přičemž se bude zkoumat, jak se vzájemně doplňují, pokud jde o financování a výsledky politik. Důraz bude kladen zejména na doplňkovost mezi tzv. Nástrojem pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF) a fondy politiky soudržnosti s cílem ukázat, jak reformy fungují jako klíčové nástroje pro investice na různých úrovních. Evropský semestr pro příští rok se  mj. zaměřuje i na oblasti efektivní podpory zranitelným domácnostem či posilování konkurenceschopnosti a produktivity evropských firem, zejména malých a středních podniků.

ASGS současně informuje o aktuálním stavu projednávání návrhu reformy evropských fiskálních pravidel ke zlepšení předvídatelnosti budoucí fiskální politiky EU, posilování ekonomického růstu či dluhové udržitelnosti členských států. Dle této reformy by členské státy připravovaly své střednědobé fiskální plány pro plánované období 4 – 5 let. Aktuálně je návrh reformy posuzován Evropským parlamentem a Radou EU.

Podzimní balíček evropského semestru spolu s ASGS dále tvoří Zpráva o mechanismu včasného varování (Alert Mechanism Report, AMR), která identifikuje makroekonomické nerovnováhy v jednotlivých členských státech, či návrh Společné zprávy o zaměstnanosti (Joint Employment Report, JER), hodnotící situaci a vývoj v oblasti zaměstnanosti v rámci EU i jednotlivých členských států. JER dále posuzuje plnění cílů zaměstnanosti, zvyšování dovedností či snižování chudoby do roku 2030. V souvislosti s aktuálními makroekonomickými riziky pro členské státy informuje EK, že na jaře budou připravovány hloubkové přezkumy (tzv. in-depth reviews) pro 12 členských států. Jedná se o Kypr, Francii, Německo, Řecko, Španělsko, Maďarsko, Itálii, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko a Slovensko.

Evropský semestr zároveň nadále představuje hlavní nástroj pro monitorování a posilování pokroků v oblasti plnění cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals), přijatých na půdě Valného shromáždění Organizace spojených národů.

Podpora reforem EU v rámci evropského semestru 2024

Klíčovou součást reformní iniciativy EU představuje i v novém cyklu koordinace hospodářských politik EU RRF, z něhož mohou členské státy využívat finanční prostředky ve formě grantů a půjček za účelem realizace reforem a investic obsažených v plánech pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Plans, RRPs). Český RRP představuje Národní plán obnovy, který ČR předložila EK v roce 2021. V reakci na nové výzvy spojené s ruskou agresí na Ukrajině pak v letošním roce podala EK aktualizovanou verzi RRP, doplněnou mj. o novou kapitolu reflektující cíle plánu REPowerEU.

Provádění plánů obnovy a doplňkovost s ostatními nástroji financování EU bude tvořit základní rámec  evropského semestru v roce 2024. Zatímco probíhající implementace RRPs bude pokračovat prováděním reforem a investic v reakci na Doporučení pro jednotlivé země (Country Specific Recommendations, CSRs), bude cyklus koordinace hospodářských politik EU v příštím roce rovněž zkoumat, jakým způsobem opatření prováděná v rámci RRPs vzájemně působí s dalšími nástroji financování EU při dosahování společných politických cílů.

Podpora provádění reforem členských států představuje klíčovou složku k dosažení konkurenceschopnosti a odolnosti členských států EU a jedním z hlavních nástrojů, jak může EU překonat současné či případné budoucí hospodářské či sociální výzvy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie