Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 3. 2015 9:57

Česká republika má ucelenou strategii podpory Čechů v institucích EU

V pondělí 23. února 2015 schválila vláda Strategii podpory Čechů v institucích EU a Akční plán, který obsahuje konkrétní úkoly k naplnění Strategie. Materiál má dva základní cíle. Tím prvním je podpora našich občanů, kteří nyní v institucích EU působí včetně podpory jejich prosazení na strategicky důležitých místech. Druhý cíl pak představuje zvyšování profesní kvalifikace zaměstnanců české státní správy.

Česká republika v minulosti nevystupovala aktivně v rámci podpory Čechů, kteří jsou zaměstnáni v institucích EU, přestože praxe ukazuje, že při výběrových řízeních na manažerské pozice je často třeba podpory domácího státu . Strategie, která vznikla v gesci Úřadu vlády a ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, tento nedostatek napravuje.

Česká republika plánuje zavedení systémového řešení tak, aby do budoucna byla v rámci prioritních oblastí poskytována adekvátní podpora Čechům, kteří o to projeví zájem. Jako prioritní oblasti pro ČR byly identifikovány: vnitřní trh, včetně digitálního vnitřního trhu, energetika, životní prostředí, zemědělství, migrace, doprava, ekonomické záležitosti a finanční trh a lidské zdroje.

Podpora poskytovaná vybraným uchazečům o povýšení na pozice středního a vyššího managementu by měla zahrnovat zejména budování dobrého jména kandidáta v rámci oficiálních návštěv českých představitelů v Bruselu s relevantními osobami a podporu kandidáta při samotném výběrovém řízení, a to zejména v konečné fázi. Systém podpory bude také zahrnovat jak pravidelnou komunikaci a rozvíjení vztahů s Čechy působícími v institucích EU, tak komunikaci s komisařkou nominovanou za Českou republiku, Věrou Jourovou, a jejím kabinetem, kteří mají společně se Stálým zastoupením ČR při Evropské Unii nezastupitelnou úlohu při podpoře českých kandidátů. Zvýšenou úlohu v tomto systému bude mít Výbor pro Evropskou unii, který by měl tyto kroky zajišťovat a koordinovat.

Podpora členů kabinetů komisařů

Specifickou skupinou, kterou Česká republika bude v budoucnu podporovat, jsou členové kabinetů komisařů, kteří by po skončení svého funkčního období (a při prokázání svých schopností v tomto vysoce náročném prostředí) měli mít vysokou šanci při výběrových řízeních na vyšší manažerské pozice v institucích EU.

Naplňování druhého cíle, zvyšování profesní kvalifikace české státní správy, se týká hlavně zefektivnění využívání vysílání národních expertů do struktur EU a krátkodobých a střednědobých stáží v institucích EU (zejména se jedná o Erasmus for Public Administration a National  Expert in Professional Training). Zajímavou možností je i studium na prestižní College of Europe, které není podmíněno zaměstnáním ve státní správě.

I v tomto ohledu chce Česká republika podniknout systémové kroky, které zajistí lepší využívání programů a větší transparentnost a informovanost výběrových řízení. Plánované kroky zahrnují systematické informování o vypsaných výběrových řízeních, výběr kandidátů, komunikaci s nimi v době jejich vyslání a jejich následné hodnocení.

V současné době probíhají přípravy na plnění úkolů, které jsou definované v Akčním plánu ke Strategii. Většina implementačních materiálů by měla být zpracována do června 2015 a následně předložena Výboru pro Evropskou unii ke schválení tak, aby se systém mohl začít implementovat v novém režimu zákona o státní službě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie