Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 2. 2023 13:26

9. Týden v EU (27. února – 6. března 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU

Neformální zasedání ministrů dopravy a energetiky ve dnech 27. – 28. února 2023 ve Stockholmu

Ve dnech 27. – 28. února 2023 se ve Stockholmu uskuteční společné neformální zasedání ministrů dopravy a energetiky. První den jsou dopoledne na programu samostatné diskuze ministrů dopravy a energetiky. Ministři pro energetiku povedou politickou debatu k podobě vnitřního trhu s energiemi a bezpečnosti dodávek v kontextu zajištění dodávek energetických surovin pro  příští zimu. Ministři dopravy se zaměří na budoucnost dopravní politiky pro konkurenceschopnost a klimaticky neutrální Evropu. Odpoledne bude program pokračovat společným jednáním ministrů na téma energetických a dopravních politik pro urychlenou tranzici odvětví dopravy po roce 2030. Druhý den budou mít ministři samostatný program. Ministři pro energetiku budou diskutovat o budoucí energetické politice a zachování konkurenceschopnosti v členských státech. Ministři dopravy budou diskutovat o implementaci balíčku Fit for 55 a zaměří se na sdílení dobrých praxí.

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh a průmysl), které se bude konat dne 2. března 2023 v Bruselu.

Zasedání Rady je koncipováno jako celodenní. V rámci legislativní činnosti by měly být přijaty obecné přístupy k návrhům směrnice o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku a nařízení týkajícího se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování.  V nelegislativní části proběhne politická rozprava na téma „Dlouhodobá konkurenceschopnost a produktivita – 30 let vnitřního trhu a dále“.  V části Různé SE PRES poskytne informace o aktuálním stavu fungování jednotného patentu a Jednotného patentového soudu a spolu s Komisí bude informovat o činnosti navazující na summit EU-Ukrajina. Tématem pracovního oběda vedoucích delegací bude sdělení Komise: Průmyslový plán Zelené dohody pro věk s nulovými čistými emisemi. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 1. a 3. března. 2023

Na programu CRP I je příprava zasedání Rady EYCS (vzdělávání) dne 7. 3. 2023; zasedání Rady EPSCO (zaměstnanost, sociální politika a zdraví a ochrana spotřebitele), která se uskuteční ve dnech 13. a 14. 3. 2023; zasedání Rady pro životní prostředí dne 16. 3. 2023 a nakonec CRP I stanoví i předběžný program jednání Rady AGRIFISH, který se uskuteční 20. 3. 2023. Velvyslanci připraví vodítka pro další práci na návrhu směrnice o průmyslových emisích. SE PRES bude informovat o výsledcích z proběhlých   trialogů, a to ohledně návrhů nařízení Aktu o čipech, FuelEU Maritime a AFIR. CRP I dále připraví mandát na další trialogy k revizi směrnice RED, k směrnici o energetické účinnosti a k návrhu neřízení týkající se kontroly rybolovu. Velvyslanci poskytnou vodítka pro další práci ohledně návrhu rozhodnutí, kterým se ČS zmocňují, aby v zájmu EU  ratifikovali úmluvu MOP o násilí a obtěžování na pracovišti. Na okraj jednání proběhne dne 1. 3. 2023 snídaně CRP I s Frédericem Bernardem, vedoucím kabinetu předsedy Evropské rady. Tématem snídaně budou aktuální otázky se zaměřením především na konkurenceschopnost.  Dne 3. 3. se uskuteční pracovní oběd Coreperu I s komisařem pro pracovní místa a sociální práva N. Schmitem. Tématy oběda budou 1) obecná diskuze k aktuálně projednávaným klíčovým návrhům v gesci DG EMPL. 2) Evropský rok dovedností 2023 a 3) reflexe sociální dimenze a role Rady EPSCO v revidovaném mechanismu ekonomického řízení.

Coreper II dne 1. března 2023

Na programu CRP II je příprava zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 9.–10. 3. 2023 v Bruselu a zasedání Rady pro hospodářské záležitosti dne 14. 3 2023. SE PRES představí agendu Rady pro obecné záležitosti dne 21. 3 2023 a Rady pro zahraniční věci, která proběhne dne 20. 3. 2023. Politickou diskuzi povedou stálí zástupci ke Global Gateway. CRP II bude také koordinovat pozici ve věci Stabilizační a asociační Rady EU – Severní Makedonie plánované na 17. 3. 2023. Jako možný bod je na programu CRP II diskuze k Ruské agresi proti Ukrajině. Na okraj CRP II proběhne Schengenský smíšený výbor.


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V týdnu od 27. února do 3. března proběhnou schůze výborů EP.

Výběr z programu schůzí EP:

AFET (28. 2.)

 • výměna názorů - první rok ruské války proti Ukrajině: získané zkušenosti a další postup (společně s podvýborem SEDE, D-UA a D-US)

REGI (27. – 28. 2.)

 • výměna názorů s EK ve věci prezentace platformy veřejně přístupných dat o politice soudržnosti

LIBE/FEMM (28. 2.)

 • výměna názorů se švédským předsednictvím o přistoupení EU k Istanbulské úmluvě – neveřejná schůze
 • projednání pozměňovacích návrhů ke zprávě - Boj proti násilí páchanému na ženách a proti domácímu násilí

AFCO (28. 2.)

 • hlasování o návrhu zprávy o provádění dohody o vystoupení Spojeného království z EU
 • projednání návrhu zprávy - Provádění překlenovacích ustanovení ve Smlouvách EU

ENVI (1. 3.)

 • výměna názorů s Komisí o budoucí revizi nařízení REACH
 • výměna názorů s Komisí o provádění Evropského plánu boje proti rakovině a iniciativy EU pro nepřenosné nemoci

JURI (28. 2.)

 • hlasování o návrhu zprávy -  ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Kolegium Komise zasedne ve středu 1. března. Předmětem jednání bude následující bod:

-           Balíček pro bezpečnost silničního provozu /A. Valean/

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022)Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 1. března 2023

I/ PRO INFORMACI

1. Plnění cílů a milníků Národního plánu obnovy

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Ve středu 1. března se uskuteční schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR, ve čtvrtek 2. března zasedne Výbor pro evropské záležitosti PS PČR.

 

Body programu schůze VZEU Senátu:

 • Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU
 • Sdělení Komise - roční analýza udržitelného růstu 2023
 • Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2022
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se harmonizují některé aspekty insolvenčního práva
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících (API) pro usnadnění kontrol na vnějších hranicích, kterým se mění nařízení (EU) 2019/817 a nařízení (EU) 2018/1726 a zrušuje směrnice Rady 2004/82/ES
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických činů a závažné trestné činnosti a o změně nařízení (EU) 2019/818
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o čištění městských odpadních vod (přepracované znění)
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (přepracované znění)

Body programu schůze VEZ PSP ČR:

 • Shrnutí průběhu COFE – Konference o budoucnosti Evropy – uvede MEZ M. Bek
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Využívání talentů v evropských regionech
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Akčním plánu EU proti nedovolenému obchodu s kulturními statky
 • Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání rozhodnutí a přijímání veřejných listin ve věcech rodičovství a o vytvoření evropského osvědčení o rodičovství
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se harmonizují některé aspekty insolvenčního práva
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí
 • Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla DPH pro digitální věk
 • Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o úpravu správní spolupráci v oblasti DPH nezbytnou pro digitální věk

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie