Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 2. 2024 15:11

7. Týden v EU (12. února – 19. února 2024)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Neformální zasedání ministrů pro rozvoj dne 11. a 12. února 2024 v Bruselu

Neformální zasedání ministrů pro rozvoj bylo zahájeno 11. února v Muzeu Magritte v Bruselu. Následně se ministři zúčastnili pracovní večeře s vysokým komisařem OSN pro lidská práva Volkerem Türkem. Dnes se jednání koná v Egmontském paláci. Diskuse ministrů se zaměří na střednědobou revizi víceletého finančního rámce a hodnocení mezinárodní spolupráce. Ministři budou rovněž jednat o situaci na Ukrajině, přičemž se zaměří zejména na Nástroj pro Ukrajinu. Dopolední zasedání bude zakončeno pracovním obědem s P. Lazzarinim, generálním komisařem Agentury OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). Delegaci ČR na jednání vede náměstek ministra zahraničních věcí J. Kozák.

Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost (část výzkum) 14. a 15. února v La Hulpe

Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část výzkum) proběhne ve dnech 14.–15. února v belgickém La Hulpe. Na programu jednání budou dvě poltické debaty a pracovní oběd. První politická debata bude vedena na téma transformativní povahy evropského rámce pro výzkum a inovace a druhá o technickém rozvoji pro urychlení dekarbonizace průmyslu a posílení konkurenceschopnosti EU. Obědovým tématem bude podněcování meziodvětvové a mezioborové spolupráce: univerzit, výzkumných center, podniků, tvůrců politik a občanů. Delegaci ČR povede O. Andrys, státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost (část cestovní ruch) 19. a 20. února v La Hulpe

Na programu neformálního setkání ministrů je vyhodnocení dokumentu Cesta transformace pro cestovní ruch v návaznosti na obsah hodnotící zprávy Komise. Ústředním tématem bude dvojí transformace tohoto odvětví – digitální a udržitelná. Pracovní oběd se bude věnovat otázce budoucnosti a očekáváním členských států ohledně tématu cestovního ruchu v kontextu nového složení Evropské komise. Delegaci ČR povede pravděpodobně S. Schneidr, vrchní ředitel pro koordinaci evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 14. a 16. února 2024

 • Směrnice o strukturách zahrnujících akcie s násobným hlasovacím právem (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Směrnice o rozšíření a zlepšení využívání digitálních nástrojů a procesů v oblasti práva obchodních společností (mandát pro jednání s EP)
 • Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Směrnice o podpoře práva na opravu (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Rozhodnutí o lhůtách pro přijetí standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti pro určitá odvětví a pro některé společnosti ze třetích zemí (zpráva BE PRES o výsledcích trialogu, analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Nařízení o nesilničních pojízdných strojích (příprava trialogu)
 • Nařízení o nástroji pro mimořádné situace na jednotném trhu
  + Nařízení o postupech pro mimořádné situace na jednotném trhu
  + Směrnice o mimořádných postupech pro posuzování shody, přijímání společných specifikací a dozor nad trhem v mimořádných situacích pro jednotný trh
  (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Nařízení o průmyslu s nulovými čistými emisemi (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku dne 4. března 2024 (agenda)
 • Nařízení o evropském zdravotním datovém prostoru (příprava trialogu)
 • Nařízení, kterým se zřizuje certifikační rada Unie pro pohlcování uhlíku (příprava trialogu)
 • Směrnice o kvalitě ovzduší – přepracované znění (příprava trialogu)
 • Nařízení o rtuti, pokud jde o zubní amalgám a jiné výrobky s přidanou rtutí (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Nařízení o kybernetické solidaritě (zpráva předsednictví o výsledcích trialogu)
 • Regulace gigabitové infrastruktury (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Směrnice o znečištění z lodí (příprava trialogu)
 • Směrnice o vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy (zpráva předsednictví o výsledcích trialogu)
 • Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 26. února 2024 (příprava)
 • Zasedání Rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír) dne 7. března 2024 (agenda)
 • Směrnice, kterou se zavádí evropský průkaz osob se zdravotním postižením a evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody

Coreper II dne 14. února 2024

 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 20. února 2024 (příprava)
 • Nařízení, kterým se zřizuje platforma pro strategické technologie pro Evropu STEP (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro Ukrajinu (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Přezkum víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v polovině období (principiální dohoda)
 • Vztahy s Evropským parlamentem, únor I 2024 (zpráva)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 19. února 2024 (příprava)
 • Agrese Ruska vůči Ukrajině – sankce (výměna názorů)
 • Nařízení o uplatňování všeobecného systému celních preferencí – revize (možný bod, mandát pro jednání s EP)
 • Změna nařízení, kterým se stanoví Schengenský hraniční kodex (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Nařízení o pohlavním zneužívání dětí (možný bod, zpráva BE PRES o výsledcích trialogu)
 • Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 4. a 5. března 2024 (agenda)  
 • Nařízení o účinné koordinaci hospodářských politik a mnohostranném rozpočtovém dohledu (zpráva BE PRES o výsledcích trialogu)
   

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V týdnu od 12. do 16. 2. se uskuteční zasedání parlamentních výborů EP.

Výběr bodů z programu jednání výborů EP:

 • Priority BE PRES - belgičtí ministři budou pokračovat v prezentování sektorových priorit BE PRES ve výborech EP -  AFET (13. 2.), EMPL (14. 2), AGRI (12. 2.), AFCO (14. 2.) a LIBE (15. 2.).
 • AFET (13. 2.) - rozprava o zřízení nástroje pro reformy a růst pro země západního Balkánu a dále rozprava o obviněních proti zaměstnancům Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) včetně dopadu na humanitární situaci v Gaze
 • AFCO (14. 2.) – rozprava o tématu stálého systému přidělování křesel v EP a otázce změn jednacího řádu EP v kontextu reformy „Parlament 2024“
 • IMCO (13. 2.) – hlasování o aktualizaci pravidel o bezpečnosti hraček s cílem lépe chránit děti a řešit nové výzvy, které přináší umělá inteligence
 • IMCO a LIBE (13. 2.) – hlasování o prozatímní dohodě s Radou o návrhu nařízení ve věci regulace umělé inteligence (AI Act)
 • ENVI (14. 2.) – hlasování o aktualizaci pravidel o odpadech se zaměřením na textilní a potravinářské odvětví
 • IMCO a ENVI (14. 2.) hlasování o pozici výborů k návrhu směrnice o zelených tvrzeních
 • TRAN (14. 2.) – hlasování o postoji k novým limitům hmotnosti a rozměrů pro nákladní vozidla a autobusy jezdící po EU
 • LIBE (14. 2.) – hlasování o prozatímní dohodě s Radou o přepracování právních předpisů EU v oblasti azylu a migrace. 
 • ECON (15. 2.) – monetární a hospodářský dialog s prezidentkou ECB Ch. Lagarde

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Evropská komise


Kolegium komisařů zasedá ve středu 14. února v Bruselu.

Na programu kolegia figurují následující body:

 • Výroční zpráva o jednotném trhu a konkurenceschopnosti /M. Vestager/

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Ve středu 14. února se uskuteční schůze Výboru pro evropské záležitosti PS PČR.

Na programu jednání výboru figurují následující body:

 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1232 o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí on-line
 • Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1232 ze dne 14. června 2021 o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí on-line
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o obraně demokracie
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizované požadavky na transparentnost zastupování zájmů jménem třetích zemí na vnitřním trhu a mění směrnice (EU) 2019/1937
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) 2018/1724, pokud jde o některé požadavky stanovené směrnicí
 • Informace o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady konaného dne 1. února 2024 v Bruselu – uvede poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví minimální pravidla pro předcházení proti napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu v Unii a pro boj proti takovému napomáhání a kterou se nahrazuje směrnice Rady 2002/90/ES a rámcové rozhodnutí Rady 2002/946
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení policejní spolupráce v souvislosti s předcházením, odhalováním a vyšetřováním převaděčství migrantů a obchodování s lidmi a o zvýšení podpory Europolu při předcházení těmto trestným činům a boji proti nim a o změně nařízení (EU) 2016/794
 • Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Stop nenávisti: Evropa je ve svém postoji jednotná
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrých životních podmínkách psů a koček a jejich sledovatelnosti
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro monitorování odolnosti evropských lesů
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vytvoření společného evropského datového prostoru pro mobilitu
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 261/2004, (ES) č. 1107/2006, (EU) č. 1177/2010, (EU) č. 181/2011 a (EU) 2021/782, pokud jde o prosazování práv cestujících v Unii /kód Rady 16284/23
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v souvislosti s multimodálními cestami
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/2302 s cílem zefektivnit účinnost ochrany cestujících a zjednodušit a vyjasnit některé aspekty směrnice
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Elektrizační soustavy, chybějící článek – Akční plán EU pro elektrizační soustavy
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o stavu zdravotní připravenosti 2023

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

 

 

 

 

Fotogalerie [F] fotogalerie