Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

20. 11. 2023 15:08

47. Týden v EU (20. listopadu - 27. listopadu 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Rada pro zahraniční věci (rozvoj) (21. 11.)

Rada pro zahraniční věci ve složení ministrů pro rozvoj se bude věnovat jednomu hlavnímu bodu diskuze –přístupu Team Europe v komplexních podmínkách subsaharské Afriky se zaměřením na Sahel a region Afrického rohu. Rada bude v rámci aktuálních otázek dále informována o situaci na Ukrajině (včetně rekonstrukčních aktivit), pomoci Palestině, provádění III. Akčního plánu pro genderovou rovnost a follow-upu summitu EU–CELAC. Ministři budou mít rovněž možnost neformální výměny názorů s prezidentem Světové banky Ajayem Bangou (prostřednictvím VTC). V rámci bodu Různé se očekává debriefing z fóra Global Gateway a podpis Samojské dohody („post-Cotonou“). Předpokládá se přijetí závěrů k přístupu Team Europe, závěrů k trojité tranzici a závěrů ke vztahům EU–LAC. Delegaci ČR na jednání povede náměstek ministra zahraničí J. Kozák.

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (23. – 24. 11.)

V části vzdělávání má na programu Rada schválení závěrů Rady o přispění vzdělávání a odborné přípravy k posílení společných evropských hodnot a demokratického občanství, návrh doporučení Rady o zlepšení zajištění digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě a návrh doporučení Rady o klíčových faktorech pro úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu. Politická rozprava ministrů bude vedena na téma „Přilákání ženských talentů do vědy, techniky, inženýrství, umění a matematiky“.  

Odpolední část prvního dne Rady bude věnovaná oblasti mládeže, kde má Rada schválit návrh Závěrů o konkrétním dopadu problémů duševního zdraví na evropské mladé lidi a o komplexních veřejných politikách k řešení tohoto problému. Dále má Rada schválit návrh závěrů o inkluzivním a participativním přístupu, který chrání práva a blaho všech mladých lidí. Politická rozprava bude vedena na téma „Evropská unie oddaná svým mladým občanům: role mladých lidí v rozhodovacím procesu EU“.  

Druhý den Rady začne agendou kultury a audiovize. V této části Rady se ministři budou věnovat schválení návrhu závěrů Rady o podpoře kulturní a kreativní dimenze Evropského sektoru videoher. Politická rozprava bude vedena na téma statusu umělců. V části Různé bude PRES také informovat o implementaci závěru Rady o oživení, odolnosti a udržitelnosti kulturních a kreativních odvětví 2021 či stavu projednávání návrhu nařízení o svobodě sdělovacích prostředků. V části Různé by měla CZ oznámit vítěze Evropského hlavního města kultury v České republice pro rok 2028, kterým je město České Budějovice.  

V odpolední části věnované sportu Rada schválí návrh závěrů Rady o ženách a rovnosti ve sportu. Politická rozprava ministrů bude vedena na téma: "Bezpečné prostředí ve sportu“. 

ČR bude na jednáních zastoupena ministrem kultury M. Baxou a náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy J. Nantlem.

Neformální zasedání ministrů pro rovnost žen a mužů (23. – 24. 11.)

Neformální zasedání ministrů pro rovnost mužů a žen se uskuteční v Pamploně. Program neformálního setkání bude rozdělen do dvou bloků. Nejprve budou ministři diskutovat o sběru dat a specializovaných službách pro oběti násilí na ženách. Druhá část programu bude zaměřena na nově se objevující násilí.

Rada pro zahraniční věci (obchod) (27. 11.)

Rada pro zahraniční věci ve formaci ministrů obchodu bude mít na programu přípravu 13. ministerské konference WTO, návrhy rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření prozatímní obchodní dohody EU-Chile a obchodní vztahy EU-USA. V rámci bodu Různé bude diskutována Zpráva o implementaci a provádění obchodních dohod za rok 2022. Tématem oběda ministrů pak bude aktuální stav probíhajících obchodních jednání se třetími zeměmi, včetně dohod již dokončených, ovšem nepodepsaných/neratifikovaných. Delegaci ČR povede ministr průmyslu a obchodu J. Síkela.

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (27. – 28. 11.)

Na programu Rady EPSCO jsou tři politické debaty: 1/ k Evropskému semestru 2024 se zaměřením na zelené kolektivní vyjednávání, 2/ k práci na dálku, digitálnímu nomádismu a koordinaci práv v oblasti sociálního zabezpečení a 3/ k Akčnímu plánu EU proti rasismu 2020-2025. Z legislativních iniciativ je na program Rady zařazeno dosažení obecného přístupu k návrhu směrnice o zavedení evropského průkazu osoby se zdravotním postižením a evropského parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Z nelegislativních iniciativ je plánováno přijetí doporučení Rady o rozvoji rámcových podmínek sociální ekonomiky.  

K přijetí budou předloženy následující závěry Rady: 1/ o digitalizaci v koordinaci sociálního zabezpečení, 2/ o větší demokracii v zaměstnání a zeleném kolektivním vyjednávání pro důstojnou práci a udržitelný růst podporující začlenění, 3/ k zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 20/2023 o "Podpoře osob se zdravotním postižením" a 4/ o přechodu systémů péče v průběhu života k holistickým modelům zaměřeným na člověka a založeným na komunitě s genderovým aspektem. V rámci bodu Různé bude PRES informovat o průběhu vyjednávání návrhů směrnic o orgánech rovnosti a o platformové práci, a dále o návrhu nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení, nařízení o evropské statistice obyvatelstva a bydlení a o návrhu směrnice ohledně hraničních hodnot olova a jeho anorganických sloučenin a diisokyanátů. EK představí balíček dovedností a informuje o probíhajícím Evropskému roku dovedností 2023. Nastupující BE PRES představí svoje priority. Delegaci ČR povede ministr práce a sociálních věcí M. Jurečka.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I ve dnech 22. 11. a 24. 11.

 • Zasedání Rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír) ve dnech 7. a 8. 12. 2023 (příprava)
 • Zasedání Rady AGRIFISH ve dnech 10. a 11. 12. 2023 (stanovení předběžného programu jednání)
 • Zasedání Rady TTE (Doprava a telekomunikace) ve dnech 4. a 5. 12. 2023 (příprava programu Rady)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii (Akt o interoperabilní Evropě) (analýza finálního kompromisního textu s cílem dosažení shody)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1227/2011 a nařízení (EU) 2019/942 s cílem zlepšit ochranu unie před manipulací s trhem na velkoobchodním trhu s energií (informace o výsledku trialogu)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/943 a (EU) 2019/942 a směrnice (EU) 2018/2001 a (EU) 2019/944 s cílem zlepšit uspořádání trhu unie s elektřinou (informace o výsledku trialogu)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem - přepracované znění (příprava trialogu)
 • Návrh nařízení ustanovující Evropský akt o svobodě médií (příprava trialogu)
 • Zasedání Rady EPSCO (část zaměstnanost a sociální politika) ve dnech 27. a 28. 11. 2023 (příprava jednání)
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) a směrnice Rady 1999/31/ES i skládkách odpadů (příprava trialogu)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ohlašování environmentálních údajů průmyslovým zařízením a o zřízení portálu průmyslových emisí (příprava trialogu)
 • Návrh nařízení o přepravě odpadů (informace o výsledku trialogu)
 • Nařízení o obnově přírody (analýza kompromisního textu s cílem dosažení shody)
 • Revize směrnice ke kvalitě ovzduší (informaceo výsledků trialogu)
 •  Směrnice o podpoře práva na opravu (mandát pro jednání s EP)
 • Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (informace o výsledku trialogu)
 • Revize směrnice o koordinaci sociálního zabezpečení (883/04 a 987/09) (informace o výsledkutrialogu)
 • Návrh směrnice o zlepšování pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem (příprava trialogu)
 • Snídaně s DG CONNECT

Coreper II ve dnech 23. 11. a 27. 11.

 • Zasedání Rady GAC (obecné záležitosti) dne 12. prosince 2023 (příprava jednání a programu)
 • Zasedání Rady GAC (obecné záležitosti / soudržnost) dne 30. listopadu 2023 (příprava jednání)
 • Neformální videokonference ministrů zahraničních věcí 20. listopadu 2023 (follow-up jednání)
 • Zasedání Rady (zahraniční věci/rozvoj) dne 21. listopadu 2023 (follow-up jednání)
 • Zasedání Rady (zahraniční věci/obchod) dne 27. listopadu 2023 (příprava jednání)
 • Zasedání Rady (zahraniční věci) dne 11. prosince 2023 (program jednání)
 • Rámec pro bezpečnostní závazky EU vůči Ukrajině (výměna názorů)
 • (možný bod) Summit EU-Kanada (St. John's, 23. -24. listopadu 2023) (výměna názorů)
 • Komplexní a strategické partnerství s Egyptem (výměna názorů)
 • Rozvojová spolupráce s Palestinou (výměna názorů)
 • Ruská agrese proti Ukrajině (výměna názorů)
 • Zasedání Rady JHA (spravedlnost a vnitřní věci) dne 4. a 5. prosince 2023 (příprava jednání)
 • (možný bod) Revize směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech (pověření k jednání s EP)
 • Pakt o migraci a azylu (současný stav a pokyny pro další práci

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V tomto týdnu zasedne plenární zasedání EP.

Výběr z programu pléna EP:

Pondělí 20. 11.

 • hlasování o postoji EP k opatřením pro posílení evopské produkce technologií v rámci Aktu o průmyslu pro nulové a čisté emise a o rámci Unie pro pohlcování a certifikaci uhlíku (hlasování v úterý)

Úterý 21. 11.

 • hlasování k návrhu nařízení o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla, tedy autobusy, nákladní automobily a přívěsy
 • dotazování EP na pokrok EU ohledně závazku poskytnout Ukrajině milion kusů dělostřelecké munice do března 2024
 • diskuze k postoji k novým pravidlům, která mají usnadnit opětovné použití a recyklaci obalů, omezit zbytečné obaly a odpad a podpořit používání recyklovaného materiálu (hlasování ve středu)
 • diskuze o postoji k opatřením k zajištění udržitelného používání pesticidů a snížení používání a rizik všech chemických pesticidů do roku 2030 (hlasování ve středu)
 • rozprava o zprávě výboru AFCO (hlasování ve středu)
 • debata o tématu ohrožení právního státu, nezávislosti soudnictví a unijních fondů v Maďarsku.

Středa 22. 11.

 • diskuze se španělským předsednictvím Rady a Evropskou komisí o humanitární situaci v Gaze

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Evropská komise


Kolegium Komise zasedne v úterý 21. 11. v Bruselu.

Na programu kolegia figurují body:

 • Evropský semestr: podzimní balíček (Gentiloni, Dombrovskis)
 • Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plány (Sinkevičius, Hoekstra, Šefčovič)

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Ve středu 22. 11. proběhne schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR.

Výběr z programu schůze:

 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na oběhovost projektů vozidel, o nakládání s vozidly s ukončenou životností, o změně nařízení (EU) 2018/858 a EU) 2019/1020 a zrušení směrnic 2000/53/ES a 2005/64/ES
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropských přeshraničních sdruženích
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí evropský průkaz osob se zdravotním postižením a evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022)Výbor pro EU na vládní úrovni


336. jednání VV-EU dne 22. listopadu 2023

I/ KE SCHVÁLENÍ

Rámcová pozice k Pracovnímu programu Komise na rok 2024

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie