Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

31. 10. 2023 16:27

44. Týden v EU (30. října - 6. listopadu 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Neformální zasedání ministrů pro cestovní ruch ve dnech 30. a 31. října 2023 v Palmě

Politická diskuze ministrů proběhne na téma sociální udržitelnosti cestovního ruchu. Delegaci ČR povede ministr Bartoš.

Neformální zasedání ministrů odpovědných za politiku v oblasti vesmíru ve dnech 6. a 7. listopadu 2023 v Seville

Neformální zasedání ministrů odpovědných za politiku v oblasti vesmíru se v první části jednání zaměří na téma významu vesmíru jako strategické domény pro zajištění evropské strategické autonomie a odolnosti. Druhé části zasedání se kromě členských států zúčastní také Evropská vesmírná agentura (ESA) a tématem bude udržitelnost na planetě a ve vesmíru. Souběžně s neformálním zasedáním začíná ve španělské Seville také EU Space Week (7. – 9. 11.). Delegaci ČR povede ministr Kupka. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Zasedání Coreper I se tento týden nekoná.

Coreper II dne 31. října

 • Zasedání Evropské rady, 26.-27. října 2023 (follow-up)
 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti, 24. října 2023 (follow-up)
 • Vztahy s Evropským parlamentem – říjen II 2023 (debriefing)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro rozvoj, 21. listopadu 2023 (agenda)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci, 23. října 2023 (follow-up)
 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci, 9. listopadu 2023 (příprava)
 • Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, 19.-20. října 2023 (follow-up)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Týden od 30. října do 3. listopadu je tzv. zeleným týdnem, který je vyhrazen na externí činnost. Jednání výborů ani politických skupin se tedy nekonají.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Evropská komise


Z důvodu státního svátku v Belgii nebude kolegium Evropské komise v tomto týdnu zasedat. 

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Výbory PČR


Ve středu 1. 11. zasedne Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR.

Body na programu jednání schůze:

 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro přístup k finančním údajům a o změně nařízení (EU) č. 1094/2010, (EU) č. 1095/2010 a (EU) 2022/2554
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách a službách elektronických peněz na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 98/26/ES a zrušují směrnice 2015/2366/EU a 2009/110/ES
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu a o změně nařízení (EU) 1093/2010
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o postavení eurobankovek a euromincí jako zákonného platidla
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování služeb v digitálních eurech poskytovateli platebních služeb zřízenými podle práva členských států, jejichž měnou není euro, a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení digitálního eura
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV
 • Informace o průběhu projednávání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životní baterie (Euro 7) a o zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o právním státu 2023 - Stav právního státu v Evropské unii
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Zpráva o strategickém výhledu z roku 2023 - Udržitelnost a dobré životní podmínky lidí jako základ otevřené strategické autonomie Evropy
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) 2018/1724, pokud jde o využívání systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a jednotné digitální brány pro účely některých požadavků stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) o evropských přeshraničních sdruženích (COM(2023)516))
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropských přeshraničních sdruženích
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rámec udržitelného financování, který funguje v praxi
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a integritě činností v oblasti environmentálního, sociálního a správního (ESG) ratingu
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví další procesní pravidla týkající se prosazování nařízení (EU) 2016/679
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti, pokud jde o zubní amalgám a další výrobky s přidanou rtutí, na které se vztahuje omezení výroby, dovozu a vývozu
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na oběhovost pro design vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností, kterým se mění nařízení (EU) 2018/858 a 2019/1020 a zrušují směrnice 2000/53/ES a 2005/64/ES
 • Výroční zprávy Evropského účetního dvora v Lucemburku o plnění rozpočtu Evropské unie a evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2021 a 2022
 • Informace o jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o posílení mezinárodních dodavatelských řetězců kritických nerostných surovin
 • Informace o dětských obětech války – nedobrovolně a násilně deportované děti z Ukrajiny do Ruska a na okupovaných územích
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Ekologizace nákladní dopravy
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru, o změně směrnice 2012/34/EU a o zrušení nařízení (EU) č. 913/2010
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o započítávání emisí skleníkových plynů z dopravních služeb
 • Sdělení Komise – Revize víceletého finančního rámce na období 2021-2027 v polovině období
 • Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021-2027
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu ("STEP")
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje pro Ukrajinu
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček
 • Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2024 (sněmovní tisk 594/0) - Finanční vztahy k rozpočtu EU, EHP, Norsku a Švýcarsku vyjma zemědělské politiky (sešit B, kapitola 6) - Prostředky na platy spolufinancované z EU (sešit B, bod 4.4.3)

Ve středu 1. 11. rovněž zasedne Výbor pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR.

Body na programu jednání schůze:

 • Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 26. – 27. října 2023
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
 • hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Iniciativa EU v oblasti webu 4.0 a virtuálních světů: náskok na cestě k další technologické transformaci
 • Návrh doporučení Rady o posílení opatření EU pro boj proti antimikrobiální rezistenci v rámci přístupu „jedno zdraví“
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
 • hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů -Reforma farmaceutických právních předpisů a opatření k řešení antimikrobiální rezistence
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie týkajícím se humánních léčivých přípravků
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Unie pro registraci humánních léčivých přípravků a dozor nad nimi a pravidla pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o monitorování a odolnosti půdy (právní rámec pro monitorování půdy)
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie