Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 10. 2023 17:25

42. Týden v EU (16. října - 23. října 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady ENVI dne 16. října 2023 v Lucemburku

Delegaci povede ministr životního prostředí P. Hladík, jednání se zúčastní také ministr dopravy M. Kupka. V legislativní části Rady se očekává přijetí obecného přístupu ke směrnici o čištění městských odpadních vod a k nařízení o zpřísnění výkonnostních emisních norem CO2 pro nová těžká užitková vozidla. Dále je na programu schválení Závěrů Rady na klimatickou konferenci COP28 a příspěvku EU k Pařížské dohodě (NDC). Tématem pracovního oběda bude vyjednávání globální dohody o boji proti znečištění plasty za účasti norského ministra pro klima a životní prostředí. V části Různé bude EK informovat o stavu národních energetických a klimatických plánů, návrhu revize rámcové směrnice o odpadech, doporučení ke zlepšení míry zpětného odběru použitých a odpadních mobilních telefonů, tabletů a notebooků a konferenci Náš Balt (Litva 29. 9.). Slovinsko bude informovat o 23. zasedání smluvních stran Barcelonské úmluvy (Portorož, 4.8. 12.). Polsko přednese bod ohledně dopadů revidovaného systému EU ETS a cen energie na politiku EU v oblasti klimatu a italská delegace o provádění systému ETS v kontextu námořní nákladní dopravy. Německá delegace bude informovat o proběhlé Světové chemické konferenci (Bonn, 25.29. 9.). Řecko zařadilo bod k implementaci Povodňové směrnice a ke konferenci Our Ocean v roce 2024.

Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část energetika) dne 17. října 2023 v Lucemburku

Delegaci povede ministr průmyslu a obchodu J. Síkela. Na programu je zařazen jediný legislativní bod k návrhu nařízení o revizi trhu s elektřinou (EMD), u kterého budou ministři usilovat o dosažení obecného přístupu. V rámci nelegislativních bodů bude EK informovat o politickém prohlášení o financování energetické účinnosti a o evropské koalici pro financování energetické účinnosti, o aktualizovaných vnitrostátních plánech v oblasti energetiky a klimatu a o připravenosti EU na nadcházející zimu. Delegace Polska představí svůj pohled na dopady  obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) na politiku v oblasti energetiky a klimatu. Delegace Finska a Estonska představí aktuální informace ohledně poškození plynovodu Balticconnector.    

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 17. října 2023 v Lucemburku

Delegaci povede ministr financí Z. Stanjura. Na programu bude diskuze kompromisního znění legislativních návrhů na reformu rámce správy hospodářských záležitostí či informace o provádění nástroje pro oživení a odolnost. Jedním z hlavních bodů bude i přijetí revidovaného prováděcího rozhodnutí Rady k aktualizovaným národním plánům obnovy (CZ, ES, SI, NL, a PT). Rovněž budou diskutovány hospodářské a finanční dopady ruské agrese proti Ukrajině, vč. otázky nakládání se zmrazenými a imobilizovanými ruskými aktivy. Dalším z bodů bude seznámení se členů Rady s výsledky zasedání skupiny G20 a výročního zasedání MMF, které se konaly v první polovině října v Marakéši. Ministři financí budou také schvalovat aktualizovaný EU seznam nespolupracujících jurisdikcí. Rada ECOFIN bude mít rovněž na programu i schválení závěrů Rady k mezinárodním klimatickým financím s ohledem na 28. konferenci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která proběhne na přelomu listopadu a prosince v Dubaji.

Zasedání Rady JHA ve dnech 19. a 20. října 2023 v Lucemburku

Ve čtvrtek dne 19. října proběhne jednání ministrů vnitra, delegaci ČR povede ministr vnitra V. Rakušan. Na programu jednání v části vnitřní věci je výměna názorů o fungování schengenského prostoru (ve formátu Schengenské rady) a o provádění nástrojů v oblasti interoperability, zpráva o pokroku stran Paktu o migraci a azylu a diskuse k vnější dimenzi migrace. Jako možný bod je přijetí (částečného) obecného přístupu k návrhu nařízení stanovujícího pravidla pro prevenci a boj proti pohlavnímu zneužívání dětí.

V pátek dne 20. října naváže jednání ministrů spravedlnosti, delegaci ČR povede náměstek ministra spravedlnosti K. Dvořák. Politická diskuze se bude týkat návrhu směrnice harmonizující některé aspekty insolvenčního práva. Zástupci členských států budou také informováni o aktualitách v boji proti beztrestnosti v kontextu ruské agrese proti Ukrajině. K přijetí budou předloženy  závěry Rady o digitálním zmocnění a základních právech. Tématem obědové diskuze bude úsilí o zlepšení účinnosti a kvality soudních systémů.

Neformální zasedání ministrů obchodu ve dnech 19. a 20. října 2023 ve Valencii

Delegaci povede ministr J. Síkela. Dne 19. října proběhne nepracovní večeře s předsedou výboru INTA B. Langem a profesorem Washingtonské univerzity S. Charnovitzem. Dne 20. října budou na programu tři hlavní diskuzní témata – obchodní aspekty sdělení Komise ke strategii ekonomické bezpečnosti, obchodní vztahy EU-Indie a aktuální stav vyjednávání obchodních dohod se třetími zeměmi, se zvláštním důrazem na Mercosur.

Zasedání Rady FAC dne 23. října 2023 v Lucemburku

Na Radě pro zahraniční věci v Lucemburku proběhne tradiční diskuze o všech aspektech ruské agrese vůči Ukrajině včetně specifických témat, mezi něž patří bezpečnostní závazky vůči Ukrajině a možný vznik asistenčního fondu pro Ukrajinu v rámci Evropského mírového nástroje. Jednání proběhne v návaznosti na zasedání neformální Rady FAC v Kyjevě dne 2. října. Dále proběhne diskuze o situaci v Arménii a Ázerbájdžánu po zářijovém konfliktu v Náhorním Karabachu. Mezi probíranými tématy bude humanitární situace či role monitorovací mise EUMA Armenia. V rámci aktuálních otázek se dá očekávat diskuze např. o situaci v Izraeli/Palestině či Srbsku/Kosovu. Na okraj jednání proběhne ministeriáda EU-Střední Asie. Delegaci na jednání povede ministr zahraničí J. Lipavský.

Zasedání Rady AGRIFISH dne 23. října 2023 v Lucemburku

Na jednání Rady AGRIFISH se bude projednávat nařízení Rady, kterým se pro rok 2024 stanoví rybolovná práva v Baltském moři s cílem dosáhnout na Radě politické dohody. Zároveň budou ministři diskutovat ohledně nadcházejícího výročního zasedání Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Komise bude informovat o aspektech týkajících se potravin ve směrnici o odpadech. Následovat bude diskuse k situaci na zemědělských trzích včetně problematiky vývozu zemědělských komodit z Ukrajiny. Předsednictví bude informovat o aktuálním stavu nařízení o certifikaci pohlcování uhlíku. Delegace PL představí bod k dopadu trhu EU s uhlíkem na odvětví zemědělství a zemědělskopotravinářský průmysl. Delegace ČR bude prezentovat výstupy  ze zářijového zasedání ministrů zemědělství V4 ve Znojmě. Delegaci povede ředitel odboru pro vztahy s EU a zahraničně obchodní spolupráci S. Němec. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 18. a 20. října

 • Nařízení o aktu o kritických surovinách (příprava neformálního trialogu)
 • Revizi směrnice o energetické náročnosti budov (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Návrh směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Návrh směrnice ohledně hraničních hodnot olova a jeho anorganických sloučenin a diisokyanátů (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Zasedání Rady AGRIFISH dne 23. října 2023 v Lucemburku (příprava)
 • Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví rybolovná práva v Baltském moři pro rok 2024 (politická dohoda)
 • Nařízení o fluorovaných skleníkových plynech (analýza finálního kompromisního textu s cílem dosáhnout dohody)
 • Nařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (analýza finálního textu s cílem dosáhnout dohody)
 • Návrh nařízení o stavebních výrobcích (příprava trialogu)
 • Akt o umělé inteligenci (příprava trialogu)
 • Rámcová úmluva o kontrole tabáku (FCTC) (schválení společné pozice EU na nadcházející 10. zasedání smluvních stran ve dnech 20. – 25. listopadu v Panamě)
 • Pracovní program Komise pro rok 2024 (informace Komise)

Coreper II dne 16., 18. a 23. října

 • Neformální videokonference členů Evropské rady dne 17. října (příprava)
 • Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 19. a 20. října 2023 v Lucemburku (příprava)
 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věcí dne 17. října 2023 v Lucemburku (příprava)
 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 24. října 2023 v Lucemburku (příprava)
 • Střednědobá revize víceletého finančního rámce 2021–2027 (výměna názorů)
 • Společné prohlášení EU a USA o Globální dohodě o udržitelné oceli a hliníku (výměna názorů)
 • Nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy (informace PRES o výsledcích trialogu)
 • Přístupové rozhovory s Albánií a Severní Makedonií (schválení dopisů)
 • Summit EU-US dne 20. října 2023 ve Washingtonu (orientační debata)


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Ve dnech od 16. do 19. 10. se uskuteční ve Štrasburku druhé říjnové plenární zasedání EP.

Vybrané body pléna EP:

pondělí 16. 10.

 • rozprava o ustanovení nového nástroje pro UA (hlasování v úterý)
 • rozprava o ustanovení evropské platformy pro strategické investice STEP (hlasování v úterý)

úterý 17. 10.

 • prohlášení Rady a Komise ve věci efektivity sankcí EU vůči RU
 • projev premiéra Arménie N. Pašinjana
 • společná rozprava o Schengenském prostoru (hlasování ve středu)

středa 18. 10.

 • prohlášení Rady a Komise ve věci teroristických útoků Hamasu proti IZ
 • hlasování o návrhu rozpočtu EU na finanční rok 2024

čtvrtek 19. 10.

 • rozprava o hlasování o návrhu ve věci proteinové strategie

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Evropská komise


Kolegium Komise zasedne v úterý 17. 10. ve Štrasburku.

Na programu kolegia figurují následující body:

 • Pracovní program Komise na r. 2024 /M. Šefčovič/
 • Akční plán pro boj proti obchodování s drogami, včetně Evropské aliance přístavů /M. Schinas/
 • Legislativní návrh, kterým se mění mechanismus pozastavení platnosti víz /M. Schinas/

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Výbory PČR


V úterý 17. 10. proběhne jednání Výbor pro EU Senátu a ve středu 18. 10. zasedne k jednání Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny.

Přehled agendy jednání VEU Senátu:

 • Informace vlády ČR o výsledcích jednání neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád, které se uskutečnilo dne 6. října 2023
 • Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 26. – 27. října 2023
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu (“STEP”) a mění směrnice 2003/87/ES, nařízení (EU) 2021/1058, nařízení (EU) 2021/1056, nařízení (EU) 2021/1057, nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 223/2014, nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/523, nařízení (EU) 2021/695, nařízení (EU) 2021/697 a nařízení (EU) 2021/241
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje pro Ukrajinu
 • Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021-2027
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Revize víceletého finančního rámce na období 2021-2027 v polovině období
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování služeb v digitálních eurech poskytovateli platebních služeb zřízenými podle práva členských států, jejichž měnou není euro, a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení digitálního eura
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o postavení eurobankovek a euromincí jako zákonného platidla
 • Návrh směrnice Rady o rychlejší a spolehlivější úlevě z nadměrných srážkových daní
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV
 • Návrh doporučení Rady o evropském rámci pro přilákání a udržení výzkumných, inovačních a podnikatelských talentů v Evropě
 • Vyhodnocení dopadu usnesení Senátu na postoje vlády k návrhům legislativních aktů a komunikačním dokumentům EU v roce 2022. Posouzení souladu právních aktů EU přijatých v období od srpna 2022 do července 2023 s usneseními Senátu

Přehled agendy VEZ PSP:

 • Informace o průběhu projednávání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životní baterie (Euro 7) a o zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 /kód Rady 14598/22, KOM(2022) 586 v konečném znění/ v orgánech Evropské unie
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na oběhovost pro design vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností, kterým se mění nařízení (EU) 2018/858 a 2019/1020 a zrušují směrnice 2000/53/ES a 2005/64/ES /kód Rady 11888/23, COM(2023) 451 final
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti, pokud jde o zubní amalgám a další výrobky s přidanou rtutí, na které se vztahuje omezení výroby, dovozu a vývozu /kód Rady 11960/23, KOM(2023) 395 v konečném znění
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví další procesní pravidla týkající se prosazování nařízení (EU) 2016/679 /kód Rady 11657/23, KOM(2023) 348 v konečném znění
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV /kód Rady 11840/23, KOM(2023) 424 v konečném znění
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o právním státu 2023 - Stav právního státu v Evropské unii /kód Rady 11327/23, KOM(2023) 800 v konečném znění, SWD(2023) 803 v konečném znění
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Zpráva o strategickém výhledu z roku 2023 - Udržitelnost a dobré životní podmínky lidí jako základ otevřené strategické autonomie Evropy /kód Rady 11782/23, KOM(2023) 376 v konečném znění
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček a o zrušení směrnice 2009/48/ES /kód Rady 12234/23, KOM(2023) 462 v konečném znění/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rámec udržitelného financování, který funguje v praxi /kód Rady 10639/23, KOM(2023) 317 v konečném znění/
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a integritě činností v oblasti environmentálního, sociálního a správního (ESG) ratingu /kód Rady 10638/23, KOM(2023) 314 v konečném znění/
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro přístup k finančním údajům a o změně nařízení (EU) č. 1094/2010, (EU) č. 1095/2010 a (EU) 2022/2554 /kód Rady 11220/23, KOM(2023) 360 v konečném znění/
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách a službách elektronických peněz na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 98/26/ES a zrušují směrnice 2015/2366/EU a 2009/110/ES /kód Rady 11221/23, KOM(2023) 366 v konečném znění/
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu a o změně nařízení (EU) 1093/2010 /kód Rady 11222/23, KOM(2023) 367 v konečném znění/
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o postavení eurobankovek a euromincí jako zákonného platidla /kód Rady 11603/23, KOM(2023) 364 v konečném znění/
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování služeb v digitálních eurech poskytovateli platebních služeb zřízenými podle práva členských států, jejichž měnou není euro, a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230 /kód Rady 11604/23, KOM(2023) 368 v konečném znění/
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení digitálního eura /kód Rady 11605/23, KOM(2023) 369 v konečném znění/
 • Sdělení Komise – Revize víceletého finančního rámce na období 2021-2027 v polovině období /kód Rady 10896/23, KOM(2023) 336 v konečném znění/
 • Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021-2027 /kód Rady 10898/23, KOM(2023) 337 v konečném znění/
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu ("STEP") a mění směrnice 2003/87/ES, nařízení (EU) 2021/1058, nařízení (EU) 2021/1056, nařízení (EU) 2021/1057, nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 223/2014, nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/523, nařízení (EU) 2021/695, nařízení (EU) 2021/697 a nařízení (EU) 2021/241 /kód Rady 10900/23, KOM(2023) 335 v konečném znění/
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje pro Ukrajinu /kód Rady 10899/23, KOM(2023) 338 v konečném znění/
 • Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Nový pohled na provázanost klimatu a bezpečnosti: řešení dopadu změny klimatu a zhoršování životního prostředí na mír, bezpečnost a obranu /kód Rady 11283/23, JOIN(2023) 19 v konečném znění/
 • Návrh doporučení Rady o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu /kód Rady 8465/23, KOM(2023) 205 v konečném znění/
 • Návrh doporučení Rady o lepším poskytování digitálních dovedností v rámci vzdělávání a odborné přípravy /kód Rady 8467/23, KOM(2023) 206 v konečném znění/
 • Informace o jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o posílení mezinárodních dodavatelských řetězců kritických nerostných surovin
 • Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 13. září – 10. října 2023

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022)Výbor pro EU na vládní úrovni


335. jednání VV-EU dne 18. října 2023

I/ KE SCHVÁLENÍ

Mandát na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 19. října 2023 v Lucemburku

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie