Aktuálně

30. 5. 2023 10:57

22. Týden v EU (29. května – 5. června 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Rada pro zemědělství a rybářství dne 30. května 2023 v Bruselu

V dopolední části programu Rady AGRIFISH budou projednány body v gesci CRP (nařízení o obalech a obalových odpadech a HR AOB týkající se mražených potravin). Tématem neformálního ministerského oběda bude dopad války na UA na komoditní trhy; této diskuse se bude účastnit také UA ministr. V odpolední části v gesci SCA proběhne diskuze k aktuální situaci na komoditních trzích v kontextu dopadu války na UA. HR podá informaci k AOB týkající se krizových nástrojů v SZP, dále PT představí AOB týkající se dopadů sucha, PRES představí aktuální stav vyjednávání obchodní dohody s Austrálií a EK bude informovat o přípravě ministerské konference AU-EU. 

Rada pro obecné záležitosti dne 30. května 2023 v Bruselu

Květnová Rada pro obecné záležitosti se bude věnovat přípravě nadcházející Evropské rady ve dnech 29. a 30. června 2023. Na programu jsou dále slyšení s Polskem i Maďarskem v rámci procedury dle článku 7 Smlouvy o EU. Francie v rámci bodu různé vystoupí k reformě volebního zákona EU. Na okraji Rady proběhne v pondělí večer večeře ministrů, kde bude francouzsko-německá akademická expertní skupina k institucionální reformě prezentovat první výsledky své práce. 

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku – část doprava a telekomunikace dne 1. a 2. června 2023 v Lucemburku

První den v části pro dopravu je na programu jednání zejména projednání silničního balíčku - politická rozprava k návrhu revize směrnice o řidičských průkazech a zpráva o pokroku k návrhu revize směrnice o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V rámci bodu Různé bude SE PRES informovat o aktuálně projednávaných legislativních návrzích; AT a NL představí třetí zprávu o pokroku platformy pro mezinárodní železniční osobní dopravu; AT, FR, IE a NL podají informaci o problematice řešení dopadu soukromé letecké dopravy na životní prostředí na úrovni EU; FI představí svou kandidátku na místo generálního tajemníka IMO; DE a IT vystoupí k tématu volného pohybu zboží podél Brennerské dálnice; EK bude informovat o přípravě na letní sezónu v letecké dopravě; a nastupující ES představí program svého předsednictví. ČR v rámci bodu Různé podá informaci o konání Světového silničního kongresu PIARC a spolu s dalšími státy (BG, FR, HU, IT, PL, RO a SK) k nařízení Euro 7 a jeho dopadům na mobilitu v EU. 

Druhý den v části telekomunikace jsou v legislativní části na programu zprávy o pokroku k Aktu o gigabitové infrastruktuře, Aktu o Interoperabilní Evropě a Aktu o kybernetické odolnosti. Dále bude následovat politická rozprava na téma Budoucnost sektoru konektivity. V části Různé bude SE PRES informovat o aktuálně projednávaných legislativních návrzích a Konferenci o udržitelné AI a AI pro udržitelnost, která se konala Gothenburg, 2. a 3. května 2023); EK bude informovat o mezinárodních iniciativách v digitální agendě a k problematice bezpečnosti 5G a další telekomunikační infrastruktury; DK vystoupí ohledně postupů a iniciativy zaměřené na využívání AI; LT, PL a PT budou informovat o vytvoření koordinačního mechanismu v rámci EU a posílení vztahů mezi Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) a EU; PL vystoupí k tématu zlepšení indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI); a nastupující ES PRES představí priority svého předsednictví.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 31. května 2023

SE PRES na zasedání Coreperu I představí předběžný program jednání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (formace energetika) dne 19. června a Rady pro životní prostředí, která proběhne dne 20. června. Bude představen podkladový dokument pro další práci na návrhu nařízení o uspořádání trhu s elektřinou a nařízení REMIT, jež se zabývá dohledem nad velkoobchodním trhem s energií. Proběhne příprava mandátu pro druhý politický trialog k návrhu směrnice o finančních službách nabízených na dálku. SE PRES představí výsledky 12. politického trialogu k tzv. kontrolnímu nařízení pro rybolov.

V rámci přípravy zasedání Rady EPSCO (zaměstnanost, sociální věci a zdravotnictví) dne 12. a 13. června se Coreper pokusí podruhé nalézt shodu nad textem obecného přístupu k návrhu směrnice o zlepšování podmínek při práci prostřednictvím platforem. Proběhne příprava politické debaty, která se zaměří na Jarní balíček Evropského semestru 2023 a kterou doprovodí prezentace předsedů výborů pro zaměstnanost a sociální ochranu k tzv. Rámci sociální konvergence. V této souvislosti SE PRES připravilo dokument, kterým žádá o vodítka pro další práci na Rámci.

Dále v rámci přípravy Rady EPSCO proběhne příprava ke schválení obecného přístupu k návrhu revize směrnice o ochraně pracovníků před chemickými činiteli, příprava k přijetí návrhu doporučení Rady k posílení sociálního dialogu na národní úrovni a schválení obecného přístupu u návrhů směrnic o posílení a rozvinutí kompetencí orgánů pro rovné zacházení. Coreperu bude předložena zpráva o pokroku u návrhu tzv. antidiskriminační směrnice. Dále připraví pro schválení návrh závěrů Rady k zohlednění hlediska rovnosti žen a mužů v politikách, programech a rozpočtech, přijetí návrhu doporučení Rady o boji proti antimikrobiální rezistenci, přijetí obecného přístupu k návrhu nařízení o poplatcích a platbách, které se platí Evropské lékové agentuře, zprávy o pokroku k návrhu nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data a o normách jakosti a bezpečnosti látek humánního původu určených k použití u člověka. Na závěr příprav zasedání Rady EPSCO Coreper připraví debatu k posílení farmaceutického ekosystému na podporu konkurenceschopnosti a rovného přístupu k léčivým přípravkům.

Coreper II dne 31. května 2023

Na programu Coreper II je tradiční follow-up ze zasedání Rady pro obecné záležitosti 30. května. Bude pokračovat diskuze k návrhu 11. balíčku protiruských sankcí. SE PRES bude informovat o novinkách, které souvisí s přípravou červnové Rady ECOFIN. 

V rámci přípravy zasedání Rady pro justici a vnitřní věci (JHA) 8. a 9. června proběhne výměna názorů k aktuálnímu stavu schengenského prostoru a monitoringu bezvízových režimů. Bude pokračovat diskuze k návrhům nařízení o řízení azylu a migrace a souvisejícího procedurálního nařízení. SE PRES a Komise budou informovat o přípravě jednání o externí dimenzi migrace včetně situace v Tunisku na zmíněném zasedání Rady. Coreper II by měl potvrdit shodu na návrhu závěrů Rady ke zvyšování celospolečenské odolnosti v oblasti civilní ochrany a proběhne jednání o závěrech Rady o bezpečí osob LGBTI v EU. Dále bude SE PRES informovat o přípravě tradičního informačního bodu o aktuálních otázkách týkajících se Úřadu evropského veřejného žalobce a jeho aktivit, pravidelného bodu k vyšetřování a stíhání porušení omezujících opatření EU v souvislosti s ruskou agresí, bodu k soudním aspektům boje proti organizovanému zločinu. Nakonec Coreper II v rámci přípravy zasedání Rady JHA projedná také obvyklý bod týkající se přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. Proběhne zhodnocení provádění akčních souborů v rámci koordinace aktivit vnější dimenze migrace na tzv. MOCADEMu, a to k Iráku, Tunisku a Egyptu. SE PRES bude usilovat o politické zadání pro další projednávání návrhu nařízení stanovujícího pravidla pro prevenci a boj proti pohlavnímu zneužívání dětí. Na okraj zasedání Coreper II proběhne konference zástupců vlád členských států.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Výborový týden a miniplenární zasedání (29. 5. – 2.6.)

Poslanci EP se sejdou na pravidelných schůzích parlamentních výborů. Nad rámec zasedání výborů se v Bruselu rovněž uskuteční miniplenární zasedání EP ve dnech 31. 5. – 1. 6.

Miniplénum

Středa 31. 5.

Rozpravy

 • Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti
 • Porušování právního státu a základních práv v Maďarsku a zmrazené finanční prostředky EU
 • Zeměpisná označení pro víno, lihoviny a zemědělské produkty

Čtvrtek 1. 6.

 • Společná rozprava - Zahraniční vměšování do demokratických procesů a integrita voleb

Hlasování

 • Akt na podporu výroby munice

Výbory

JURI (30. 5.)

 • přijetí návrhu stanoviska - zákaz výrobků vyráběných za pomoci nucené práce na trhu Unie
 • výměna názorů se zástupcem Haagské konference u příležitosti 30. výročí Haagské úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
 • prezentace studie o posouzení evropské přidané hodnoty v oblasti digitalizace a správního práva

AFET (30. 5.)

geopolitický dialog s místopředsedou Komise, vysokým 

 • představitelem Josepem Borrellem – Globální důsledky ruské útočné války proti Ukrajině – strategická spolupráce s indicko-tichomořským regionem – spolupráce s globálním Jihem, zejména s Africkou unií
 • geopolitický dialog s komisařem pro sousedství a rozšíření Olivérem Várhelyim - Východní sousedství: Ukrajina, Gruzie a Moldavsko - Jižní sousedství: Maroko a Tunisko

ING2 (30. 5.)

 • slyšení na téma "Demokratické instituce a pravidla transparentnosti a integrity, odpovědnosti a boje proti korupci" (společně s výborem AFCO)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Evropská komise


Kolegium Komise zasedne ve středu 31. května s cílem projednat následující návrhy aktů:

 • Meziinstitucionální etický orgán
 • Přeshraniční ochrana zranitelných dospělých osob

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Jednání Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 30. května

Senátoři na úterní schůzi projednají:

 • Konvergeční program ČR (duben 2023)
 • Změnu směrnice o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu
 • Návrh směrnice o řidičských průkazech
 • Návrh směrnice o celounijním účinku některých zákazů řízení
 • Návrh směrnice o společných pravidlech na podporu oprav zboží
 • Návrh nařízení, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby produktů technologií pro nulové čisté emise (akt o průmyslu pro nulové čisté emise)
 • Návrh nařízení, kterým se stanoví rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin

Zasedání Výboru pro evropské záležitosti PS PČR dne 31. května

Poslanci mají na středeční schůzi na agendě:

 • Návrh nařízení, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby produktů technologií pro nulové čisté emise (akt o průmyslu pro nulové čisté emise)
 • Sdělení Komise o Evropské vodíkové bance
 • Návrh směrnice o společných pravidlech na podporu oprav zboží
 • Návrh změny směrnice (EU) 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu
 • Návrh směrnice o řidičských průkazech, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2561
 • Návrh směrnice o celounijním účinku některých zákazů řízení
 • Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022 (Všeobecná pokladní správa v tom okruh výdajů SR na: Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP; Finanční mechanismy EHP a Norska a Program švýcarsko-české spolupráce;  Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci čerpání výdajů na společné programy ČR a EU/FM;  Odvody do rozpočtu EU;  Čistá pozice ČR vůči EU (bez spol. zemědělské politiky)
 • Sdělení Komise Radě – Pokyny v oblasti fiskální politiky na rok 2024
 • Návrh nařízení o schvalování nesilničních mobilních strojů provozovaných na veřejných komunikacích a o dozoru nad trhem s nimi a o změně nařízení (EU)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie