Aktuálně

6. 5. 2024 14:27

19. Týden v EU (6. května – 13. května 2024)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro zahraniční věci (rozvoj) dne 7. května v Bruselu

Ministři zahájí jednání diskusí o Ukrajině a plánu pro Ukrajinu. Poté budou pokračovat diskusí o situaci v Palestině v návaznosti na neformální výměnu názorů s generálním komisařem UNWRA Philippem Lazzarinim dne 12. února 2024 a na zveřejnění závěrečné zprávy nezávislé revizní komise vedené Catherine Colonnovou. Během oběda budou ministři pokračovat v diskusi o působení EU v tzv. křehkých (fragile) státech. V neposlední řadě budou v rámci AOB jednat o nadcházejícím summitu o budoucnosti OSN a návrzích na účinné provádění Global Gateway. Českou delegaci povede náměstek ministra zahraničních věcí J. Kozák.

Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část rovnost) dne 7. května 2024 v Bruselu

Na programu jednání je politická rozprava k návrhu směrnice o provádění zásady rovného zacházení (antidiskriminační směrnice) a k účasti žen ve veřejném životě. Přijaty budou také Závěry Rady k posílení ekonomického postavení a finanční nezávislosti žen jako cestě ke skutečné genderové rovnosti. Tématem diskuze při neformálním obědě je rovnost žen a mužů v oblasti zdraví. Belgické předsednictví a Komise také poskytnou aktuální informace o přípravě sdělení o provádění Strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020–2025 či k průzkumu týkajícímu se násilí páchaného na ženách. Jednání se zúčastní komisařka pro rovnost H. Dali.

Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport 13. a 14. května 2024 v Bruselu

První den se před samotným jednáním Rady uskuteční pravidelná pracovní snídaně k EU dialogu s mládeží mezi zástupci tria, EK a Evropským fórem mládeže, o jejich výsledcích pak bude BE PRES informovat v rámci bodu různé. Formální jednání Rady začne částí mládež. Rada by v této části měla schválit návrh závěrů Rady o evropských a mezinárodních programech týkajících se dětí, mládeže a práv dětí, návrh závěrů Rady o odkazu Evropského roku mládeže 2022, návrh závěrů Rady o inkluzivních společnostech pro mladé lidi a návrh usnesení Rady o politice práce s mládeží v posilující Evropě. Politická rozprava bude vedena na téma „Navázání na výsledky EU konference mládeže, která proběhla 2. – 5. března v Gentu“. V rámci bodu Různé bude BE PRES, za účasti UA ministra mládeže a sportu Matviye Bidnyie, informovat o podpoře UA mládeže a na závěr budou představeny priority nadcházejícího HU PRES. Odpolední část prvního dne jednání Rady bude věnovaná oblasti vzdělávání. Rada by měla v rámci jednání schválit návrh doporučení Rady „Evropa v pohybu“ – příležitosti vzdělávací mobility pro všechny a přijmout návrh závěrů Rady o podpoře politiky a praxe ve vzdělávání a odborné přípravě podložené důkazy s cílem dosáhnout Evropského prostoru vzdělávání. Politická rozprava ministrů bude vedena na téma „Umělá inteligence ve vzdělávání a odborné přípravě: spojení technologických inovací s kvalitním vzděláváním pro všechny“. V rámci bodu Různé budou představeny priority nadcházejícího HU PRES.

Druhý den Rady začne agendou kultury a audiovize. Rada by měla schválit v rámci jednání návrh závěrů Rady o podpoře influencerů jako tvůrců online obsahu a návrh závěrů Rady o na datech založeném posílení rozvoje postavení publika kulturních a kreativních odvětví. Politická rozprava ministrů bude vedena na téma „Zajištění budoucnosti kulturních a kreativních sektorů ve věku umělé inteligence“. V rámci bodu Různé bude FR informovat o výběru Bourges jako Evropského hlavního města kultury 2029 a na závěr budou představeny priority nadcházejícího HU PRES. Odpolední část druhého bude věnována oblasti sportu, kde by Rada měla schválit návrh usnesení Rady k Pracovnímu plánu pro sport Evropské unie (1. července 2024-31. prosince 2027) a návrh závěrů Rady o příspěvku samostatně organizovaného sportu k podpoře aktivního a zdravého životního stylu v EU. Poltická rozprava bude vedena na téma „Role dobrovolníků v evropském sportu“. V rámci bodu Různé bude BE PRES, za účasti UA ministra mládeže a sportu Matviye Bidnyie, informovat o důsledcích ruské agrese na ukrajinský sportovní sektor a na závěr budou představeny priority nadcházejícího HU PRES. Delegaci ČR povede ministr kultury M. Baxa, resp. náměstek ministra školství J. Miller.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 8. května

 • Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve dnech 13. a 14. května 2024 (příprava jednání)
 • Zasedání Rady Agrifish (pro zemědělství a rybářství) dne 27. května 2024 (předběžný program)
 • Zasedání rady pro telekomunikace 21. května 2024: (příprava jednání)
 • Příprava zasedání rady pro transport, telekomunikace a energetiku (energetika) dne 30. května 2024 (stanovení předběžného programu jednání)
 • Zasedání rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír) ve dnech 23. a 24. května 2024 (příprava jednání)
 • Snídaně velvyslanců CRP I k Novému evropskému Bauhausu se Sallou Saastamoinen

Coreper II dne 8. května

 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 21. května 2024 (příprava jednání)
 • Zahraniční vměšování před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2024 (výměna názorů)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci (rozvoj) dne 7. května 2024 (follow-up)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci (obchod) dne 30. května 2024 (program jednání)
 • Rozhodnutí a nařízení Rady o mimořádných příjmech z ruských imobilizovaných aktiv na podporu Ukrajiny (příprava přijetí)
 • Ruská agrese proti Ukrajině (výměna názorů)
 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti dne 14. května 2024 (příprava jednání)


Další jednání


Dne 6. května proběhne v Kodani ministerská konference na téma „komplexní partnerství se třetími zeměmi“ se zvláštním zaměřením na inovativní koncepty v oblasti vnější dimenze migrace. Českou delegaci vede ministr vnitra V. Rakušan. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie