Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 5. 2023 16:40

18. Týden v EU (1. – 8. května 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU

Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku ve dnech 3. a 4. května 2023 ve Stockholmu

Ve dnech 3. a 4. května se ve Stockholmu uskuteční jednání ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku. Tématem jednání bude, jak předcházet nesouladu mezi typem dovednostmi a typem pracovních míst v procesu dvojí transformace a jak zajistit odpovídající úroveň sociální ochrany v kontextu demografické změny. 

Neformální zasedání ministrů zdravotnictví ve dnech 4. a 5. května 2023 ve Stockholmu

Ve dnech 4. a 5. května se ve Stockholmu uskuteční jednání ministrů zdravotnictví. Hlavním tématem zasedání bude nedostupnost léčivých přípravků. První blok jednání bude zaměřen na otázky krizové připravenosti a bezpečného přístupu k léčivým přípravkům. Druhá diskuze bude vedena na téma zajištění přístupu k inovativním i tzv. starším zavedeným léčivým přípravkům. Plánován je také pracovní oběd ministrů zdravotnictví se zaměřením na možnosti obnovy systému zdravotních služeb a podpory zdravotnického personálu na Ukrajině. 

Rada pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro rozvoj dne 4. května 2023 v Bruselu

Dne 4. května se v Bruselu uskuteční zasedání Rady ministrů pro rozvoj. Členové rady budou neformálně diskutovat s Wernerem Hoyerem, prezidentem Evropské investiční banky (EIB), a zaměří se na úspěchy a perspektivy globálních operací EIB mimo EU. Dále proběhne neformální výměna názorů s Rebecou Grynspan, generální tajemnicí Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD), která se zaměří na globální důsledky ruské agrese proti Ukrajině a na to, jak mohou EU a OSN reagovat na vzájemně propojené potravinové, energetické a finanční krize a dát nový impuls Agendě 2030. Ministři budou rovněž jednat o reformě mnohostranných rozvojových bank a o podpoře EU pro finanční potřeby Ukrajiny a její obnovu. Kromě toho se budou zabývat nedávným vývojem v Súdánu a summitem EU-CELAC (Společenství latinskoamerických a karibských států) naplánovaným na 17. a 18. července. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 3. května 2023

Na zasedání CRP I bude podána informace o výsledcích trialogu u nařízení o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků, proběhne příprava zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve dnech 15. a 16. května 2023, bude představena předběžná agenda Rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír) ve dnech 22. a 23. května 2023, CRP I schválí mandát pro jednání s EP u směrnice o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci a EK představí Farmaceutický balíček.

Coreper II dne 3. května 2023

Na zasedání CRP II bude představena agenda zasedání Rady pro zahraniční věci (v jumbo formátu ministrů zahraničí a ministrů obrany) ve dnech 23. a 24. května 2023 v Bruselu, agenda zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu dne 25. května 2023 v Bruselu a proběhne příprava Rady pro hospodářské a finanční věci dne 16. května 2023 v Bruselu. CRP II bude dále diskutovat aktuální stav příprav summitu EU – CELAC ve dnech 17. a 18. července 2023 v Bruselu, proběhne příprava přijetí rozhodnutí Rady o poskytnutí pomoci ukrajinským ozbrojeným silám v rámci Evropského mírového nástroje a bude diskutován aktuální stav a vodítka pro další práci ve věci solidarity a odpovědnosti v oblasti migrace a azylu.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Jednání výborů a politických skupin EP

Poslanci EP se sejdou na pravidelných schůzích parlamentních výborů. V Bruselu se rovněž uskuteční setkání politických skupin, které se budou připravovat na nadcházející plenární zasedání EP ve dnech 8. – 11. 5. ve Štrasburku. Poslanci EP budou v rámci zasedání pléna diskutovat o budoucnosti Evropy s německým kancléřem Olafem Scholzem v rámci série debat „To je Evropa“ a dojde také ke slavnostnímu zasedání s portugalským prezidentem Marcelem Rebelem de Sousa. Poslanci budou dále diskutovat a hlasovat o návrhu na snížení emisí metanu v energetickém sektoru či o směrnici, která má zlepšit označování výrobků a prodloužit jejich životnost. Rovněž se uskuteční hlasování o přistoupení k Istanbulské úmluvě o boji proti násilí na ženách a o zprávách o pokroku v případě Srbska a Kosova.

Hlavní body agendy výborů:

ENVI (4. 5.):

 • diskuze o postoji EP k návrhu na snížení dopadů obalů na životní prostředí 
 • projednání návrhu zprávy o návrhu na zvýšené povinnosti označování nebezpečnosti různých chemikálií pro domácnosti

ING2 (4. 5.):

 • projednání návrhu zprávy - doporučení pro reformu pravidel Evropského parlamentu o transparentnosti, integritě, odpovědnosti a boji proti korupci

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Kolegium EK zasedne ve středu 3. května s cílem projednat a přijmout následující návrhy aktů:

 • Návrh nařízení na podporu výroby dělostřelecké munice
 • Boj proti online pirátství živě vysílaného obsahu
 • Sankční rámec zaměřený na korupci
 • Aktualizace protikorupčního legislativního rámce

8. Týden v EU (21. – 28. února 2022)Evropské výbory PČR


Jednání Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 3. května

 • Akt o gigabitové infrastruktuře
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1227/2011 a nařízení (EU) 2019/942 s cílem zlepšit ochranu Unie před manipulací s trhem na velkoobchodním trhu s energií
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/943 a (EU) 2019/942 a směrnice (EU) 2018/2001  a (EU) 2019/944 s cílem zlepšit uspořádání trhu Unie s elektřinou
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné liberalizaci obchodu doplňující obchodní koncese použitelné pro ukrajinské produkty podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1242, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a začlenění povinností vykazovat údaje, a zrušuje nařízení (EU) 2018/956
 • Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Kosmická strategie Evropské unie pro bezpečnost a obranu
 • Zpráva Komise Radě o provádění doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání kvalifikací získaných v rámci vysokoškolského vzdělání a vyššího sekundárního vzdělání a odborné přípravy a výsledků z období studia v zahraničí
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Nástroj pro oživení a odolnost: po dvou letech Jedinečný nástroj, který je ústředním prvkem zelené a digitální transformace EU

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie