Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 4. 2023 11:28

17. Týden v EU (24. dubna – 1. května 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU

Rada pro zahraniční věci dne 24. dubna 2023 v Bruselu

Ministři na Radě pro zahraniční věci nejprve povedou diskuzi o aktuální situaci v Súdánu. Následovat bude tradiční bod o vývoji ruské agrese vůči Ukrajině za účasti ukrajinského ministra Kuleby. Diskuze se bude věnovat všem aspektům konfliktu, zejména vojenské podpoře země, sankcím, odpovědnosti za zločiny či mírovému plánu prezidenta Zelenského. Druhým bodem na agendě pak bude implementace akčního plánu ke geopolitickým důsledkům ruské agrese a otázka konkrétních nabídek vybraným zemím. V rámci aktuálních otázek je v plánu široká diskuze o různorodých tématech, zejména o situaci v Moldavsku, Tunisku a o vztazích s Čínou. Na okraj jednání proběhne neformální snídaně s generální tajemnicí Rady Evropy a ministryní zahraničí Islandu. K neformálnímu obědu se připojí ministr zahraničí Gruzie. Očekává se přijetí závěrů Rady k situaci v Etiopii. 

Rada pro zemědělství a rybářství dne 25. dubna 2023 v Lucemburku

Na programu Rady jsou zemědělské a lesnické aspekty návrhu nařízení, kterým se zřizuje rámec EU pro certifikaci pohlcování uhlíku. V rámci AOB bude EK prezentovat studii mapující situaci a možnosti týkající se bezobratlých. EK dále podá informaci o aktuálním stavu implementace strategických plánů SZP. Dále budou schvalovány závěry Rady o příležitostech, jež přináší biohospodářství s ohledem na současné výzvy zejména ve venkovských oblastech. Dle očekávání byl na program Rady zařazen bod k situaci na trhu a podpoře členských států sousedících s Ukrajinou. Předpokládá se, že se na tento bod k ministrům připojí také ministr zemědělství Ukrajiny. Dánsko požádalo o zařazení bodu AOB týkající se reziduí perfluoralkylovaných látek v potravinách. Na žádost Litvy byl na program jednání zařazen bod AOB týkající se pesticidů. Ministr má naplánovaná tři bilaterální jednání. Nejprve se setká s komisařem pro zemědělství J. Wojciechowskim a dále bude jednat s ministry zemědělství Polska a Slovenska. 

Neformální zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank ve dnech 28. a 29. dubna 2023

Euroskupina zasedne v pátek dopoledne v inkluzivním formátu, aby prodiskutovala vývoj v bankovním sektoru a aktuální návrhy Komise vedoucí k dokončení bankovní unie, zprávu z březnového eurosummitu a z jarních zasedání MMF. Pracovní oběd ministrů proběhne na téma zvyšujících se nákladů pro domácnosti a podniky. Ministři se v neformální debatě zaměří na zkušenosti jednotlivých států se zvládáním problémů, které představují rostoucí náklady pro domácnosti a podniky. Prvním bodem společného plenárního zasedání bude role finančních trhů a soukromého kapitálu. Ministři a guvernéři si vymění názory na roli evropských finančních trhů ve vztahu k financování společností nové generace. V rámci druhého pracovního dne budou ministři financí diskutovat o dlouhodobé perspektivě stabilizační role fiskální politiky a udržitelných veřejných financí. Následovat bude téma rekonstrukce UA a koordinace pomoci za účasti ministra financí Ukrajiny.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I ve dnech 26. a 28. dubna 2023

Na programu jednání bude stanovení vodítek pro další práci k Nařízení o obnově přírody. Předsednictví bude informovat o výsledcích neformálního trialogu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech, návrhu nařízení o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013 (TEN-T), návrhu nařízení o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu – iniciativa pro letecká paliva (ReFuelEU Aviation) a směrnici o finančních službách uzavřených na dálku. CRP I připraví neformální trialog k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004. Dále pak projedná předběžnou agendu Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve dnech 15. a 16. května 2023. Na programu jednání je také několik analýz kompromisního znění textu, a to k návrhu nařízení o používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a o změně směrnice 2009/16/ES (FuelEU Maritime), návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU (AFIR) a k návrhu směrnice o spotřebitelských úvěrech.

Coreper II dne 26. dubna 2023

Velvyslanci začnou jednání diskuzí o vztazích EU-UK a vztazích s Evropským parlamentem. Následovat bude follow-up ze zasedání Rady pro zahraniční věci dne 24. dubna 2023 v Lucemburku a příprava zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů rozvoje dne 4. května 2023 Bruselu. Dále bude představena agenda zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 16. května 2023 v Bruselu. Proběhne výměna názorů k summitu EU – Jižní Korea dne 22. května 2023 v Soulu. Jako možný bod je vedeno Rozhodnutí Rady o poskytnutí pomoci ukrajinských ozbrojených silám v rámci Evropského mírového nástroje. Na programu CRP II je také analýza finálního kompromisního textu k nařízení o dočasné tržní liberalizaci doplňující obchodní koncese dle Asociační dohody EU – Ukrajina.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


 Poslanci EP se v nadcházejícím týdnu (24. – 28. 4.) sejdou na pravidelných schůzích parlamentních výborů v Bruselu:

Hlavní body agendy výborů:

ECON (24. – 25. 4.)

 • výměna názorů s členem Výkonné rady Evropské centrální banky Fabiem Panettou - aktuální informace o digitálním euru
 • prezentace studie na téma „Nedávné trendy v regulaci finančního sektoru Spojeného království a možné důsledky pro EU, včetně přístupu k otázce rovnocennosti

ITRE (24. – 25. 4.)

 • veřejné slyšení o reformě trhu s elektřinou
 • projednání návrhu zprávy - stanovení opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii (akt o Interoperabilní Evropě)
 • FEMM (25. 4.)

 • přijetí návrhu zprávy - sexuální obtěžování v EU a hodnocení MeToo
 • LIBE (25. 4.)

 • představení globální zprávy UNODC o obchodování s lidmi za rok 2023: krize mění vzorce obchodování s lidmi a brání identifikaci obětí
 • přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: orgány a veřejná správa Unie
 • přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí: justiční spolupráce v trestních věcech, azyl a zásada nenavracení
 • ENVI (26. – 27. 4.)

 • přijetí návrhu zprávy - snížení emisí methanu v odvětví energetiky a změna nařízení (EU) 2019/942
 • INTA (26. – 27. 4.)

 • projednávání návrhu zprávy - poskytnutí makrofinanční pomoci Republice Severní Makedonie
 • zpráva o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím (společná schůze s výborem AFET)
 • AFCO (26. - 27. 4.)

 • výměna názorů s poslanci vnitrostátních parlamentů a poslanci Evropského parlamentu o reformě evropského volebního systému
 • projednání návrhu zprávy - parlamentarismus, evropské občanství a demokracie
 • výměna názorů s Marošem Šefčovičem, místopředsedou Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Kolegium EK zasedne ve středu 26. dubna s cílem projednat a přijmout následující návrhy aktů:

 • Patentový balíček
  • Povinné licence pro patenty
  • Standardní základní patenty
  • Revize právních předpisů o dodatkových ochranných osvědčeních
 • Celní reforma
 • Farmaceutický balíček
  • Revize obecných právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravků
  • Revize legislativy EU týkající se léčivých přípravků pro děti a na vzácná onemocnění
  • Návrh doporučení Rady o antimikrobiální rezistenci

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022) Výbor pro EU na vládní úrovni


327. jednání VV-EU dne 26. dubna 2023

KE SCHVÁLENÍ

1. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2022

pro informaci

1. Aktualizace Národního plánu obnovy

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie