Aktuálně

14. 3. 2023 8:29

11. Týden v EU (13. března –20. března 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ve dnech 13. a 14. března v Bruselu

První den proběhne jednání ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku. Na programu jsou zejména dvě výměny názorů: vyhodnocení situace uprchlíků z Ukrajiny v kontextu trhu práce a sociální sféry po roce války (za účasti L. Asschera, zvláštního poradce komisaře N. Schmita pro Ukrajinu) a evropský semestr 2023 (včetně přijetí společné zprávy o zaměstnanosti a závěrů k výroční analýze udržitelného růstu a společné zprávě o zaměstnanosti). V rámci bodu Různé bude Komise informovat o plánovaných aktivitách v souvislosti s přípravou Evropského roku dovedností 2023. Dále bude informovat o vypracované zprávě o implementaci doporučení Rady o přístupu pracovníků a OSVČ k sociální ochraně (2018). Komise bude také Radu informovat o závěrečné zprávě Skupiny na vysoké úrovni o budoucnosti sociální ochrany a státu blahobytu v EU. L. Asscher bude Radě prezentovat doporučení v návaznosti na jeho misi na Ukrajině. Švédské předsednictví a Komise budou společně informovat o připravovaném Tripartitním sociálním summitu a závěrem poskytnou předsedové výborů pro zaměstnanost (EMCO) a sociální ochranu (SPC) prezentaci o pracovních programech obou výborů na rok 2023. Proběhne taktéž neveřejná výměna názorů na téma ratifikace Úmluvy č. 190 Mezinárodní organizace práce. 

Druhý den proběhne zasedání ministrů pro zdraví. Na programu má politickou diskuzi k návrhu nařízení o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) a výměnu názorů ke Strategii EU pro globální zdraví. V rámci bodu Různé bude Komise informovat o implementaci nařízení EU o zdravotnických prostředcích. Švédské předsednictví a Komise budou rovněž informovat o vyjednávání mezinárodní dohody o prevenci pandemií a připravenosti a reakci na ně, stejně jako o vyjednávání změn Mezinárodních zdravotnických předpisů. Na základě žádosti ČR se bude v bodu Různé diskutovat i o nedostatku léčivých přípravků na trhu EU. 

Rada pro hospodářské a finanční záležitosti 14. března v Bruselu

EK, na základě připraveného sdělení, zhodnotí dosavadní průběhu provádění Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Ministři přijmou změnu prováděcí rozhodnuti Rady ohledně RRF pro FI. Ministři si vymění názory k vodítkům pro fiskální politiku pro rok 2024 na základě prezentace sdělení EK. Ministři by měli schválit závěry Rady k revizi správy hospodářských záležitostí. Nechybí již tradiční bod, který se bude věnovat hospodářským a finančním dopadům RU agrese vůči UA. SE PRES hodlá tentokrát zaměřit diskuzi na aspekty regulace finančních trhů, které souvisejí s reakcí na vysoké ceny energetických produktů. V rámci bodu mezinárodní jednání SE PRES a EK poskytnou informaci z minulého jednání G20 ve formátu ministrů financí a guvernérů centrálních bank. Následně ministři připraví jednání jarního zasedání MMF. Co se týče rozpočtových bodů, ministři přijmou doporučení Rady k udělení discharge Komisi za rok 2021. Ministři nakonec přijmou Závěry k rozpočtovým pokynům pro rok 2024. 

Rada pro životní prostředí 16. března v Bruselu

Na programu Rady bude přijetí obecného přístupu ke směrnici o průmyslových emisích a směrnici o skládkách odpadů. Politická diskuze ministrů bude k nařízení o obalech a obalových odpadech; k nařízení, kterým se zřizuje rámec Unie pro certifikaci pohlcování uhlíku a ke směrnici o čištění městských odpadních vod. Během pracovního oběda budou ministři tradičně diskutovat na téma ozelenění evropského semestru. V bodu Různé představí Komise návrh nařízení o emisních normách CO2 pro těžká vozidla. DE bude informovat o 5. zasedání Mezinárodní světové konference o chemických látkách (ICCM5), se segmentem na vysoké úrovni ve dnech 28. a 29. září v Bonnu. AT delegace bude informovat o problematice regulace rostlin získaných za pomoci nových genomických technik. PL představí výsledky zprávy o dopadu války na přírodní prostředí na Ukrajině. FR podá informaci o druhém zasedání mezinárodního vyjednávacího výboru k mezinárodní dohodě o znečištění plasty ve dnech 29. května až 2. června v Paříži. V rámci bodu A by měla Rada formálně schválit návrh revize nařízení o výkonnostních normách pro emise CO2 pro nové osobní automobily a lehká užitková vozidla (tento bod je zatím veden jako možný). 

Rada pro zemědělství a rybářství 20. března v Bruselu

Na jednání Rady AGRIFISH dojde ze strany EK k představení balíku návrhů pro oblast rybářství.  Konkrétně se jedná o sdělení EK o fungování společné rybářské politiky, zprávu o fungování společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury, akční plán na ochranu a obnovu mořských ekosystémů a sdělení EK o energetickém přechodu v oblasti rybolovu a akvakultury. Dalším bodem na pořadu jednání je aktuální situace na trhu se zemědělskými komoditami. Již tradičně proběhne také výměna názorů ohledně aktuálních obchodních otázek v oblasti zemědělství. V rámci bodu Různé budou ministři diskutovat právní rámec pro obnovu přírody, novou dohodu pro opylovače a zprávu reflexní skupiny pro vepřové maso. 

Rada pro vnější vztahy 20. března v Bruselu

Ministři na Radě pro zahraniční věci povedou nejprve tradiční diskusi o vývoji ruské agrese vůči Ukrajině. Diskuse se bude věnovat všem aspektům konfliktu, včetně podpory země ze strany EU, odpovědnosti za zločiny, sankcím i jejich obcházení či globálním dopadům války a potravinové bezpečnosti. Druhým bodem na agendě bude situace v Tunisku, zejména s ohledem na prohlubující se politickou i ekonomickou krizi v zemi i migrační element. V druhé části jednání se k ministrům zahraničí připojí ministři obrany a budou společně diskutovat implementaci Strategického kompasu EU a vojenské aspekty podpory Ukrajiny. V rámci aktuálních otázek se ministři opětovně vrátí k situaci v Íránu, s očekáváným dalším zpřísněním lidskoprávních sankcí. Ministři by se též formou přijetí závěrů Rady měli vrátit k situaci v Afghánistánu. Na okraj zasedání proběhne řada akcí, Schumanovo bezpečnostní a obranné fórum, Evropské humanitární fórum či Rada spolupráce EU-Irák. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I ve dnech 15. a 17. března 2023

Dle programu jednání Coreperu I švédské předsednictví představí výstupy z trialogu k Aktu o čipech, dále dojde k přípravě zasedání Rady pro zemědělství a rybářství, které se uskuteční v Bruselu 20. března, příprava přijetí obecného přístupu Rady k směrnici a nařízení o pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem a analýza finálního kompromisního textu o vyhlášení roku 2023 rokem dovedností. Dále by Evropská komise měla informovat o nových iniciativách, o aktu o klimaticky neutrálním průmyslu, aktu o kritických surovinách, revizi pravidel trhu s elektřinou, sdělení k dlouhodobé strategii pro konkurenceschopnost a sdělení o 30 letech vnitřního trhu.

Coreper II dne 15. a  17. března 2023

Na programu jednání Coreper II je příprava zasedání Rady pro obecné záležitosti, která se uskuteční 21. března v Bruselu, proběhne politická výměna názorů k tématu ruské invaze na Ukrajině, k tématu strategická diskuze o obchodní politice a možná diskuze k tématu zásilky a společné nákupy munice. Dále proběhne follow-up zasedání Rady pro hospodářské záležitosti, které proběhlo 14. března a ze zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, které proběhlo 9. a 10. března. Dále by měla být projednána vodítka pro další práci nařízení o statutu a financování evropských politických stran a nadací a příprava trialogu k nařízení o nástroji proti ekonomickému nátlaku. Na okraji jednání proběhne neformální snídaně velvyslanců Coreper II s generálním ředitelem Business Europe a generálním tajemníkem European Round Table for Indurstry, a dále proběhne neformální oběd velvyslanců s komisařem Bretonem. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Ve dnech 13. – 16. 3. proběhne plenární zasedání EP ve Štrasburku.

Vybrané body pléna EP:

pondělí 13. 3.

 • rozprava o zprávě k energetické náročnosti budov – přepracování (hlasování v úterý)
 • společná rozprava o výsledku jednání o balíčku „Fit for 55“ (hlasování v úterý)
 • závazné každoroční snižování emisí skleníkových plynů ČS
 • využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF)
 • revize rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů

úterý 14. 3.

 • rozprava o zprávě k aktu o datech (hlasování v úterý)
 • rozprava v rámci cyklu To je Evropa s prezidentem Litvy G. Nausėdou
 • společná rozprava - Evropský semestr (hlasování ve středu)
 • společná rozprava – Brexit (hlasování ve středu)
 • prohlášení HR/VP J. Borrella:
 • zhoršování situace v oblasti demokracie v Izraeli a důsledky pro okupovaná území
 • plánované přijetí zákona o zahraničním vlivu v Gruzii
 • výzvy, kterým čelí Moldavská republika

středa 15. 3.

 • prohlášení Rady a EK - příprava zasedání Evropské rady ve dnech 23.–24. března 2023
 • vystoupení zástupců frakcí k Mezinárodnímu dni žen
 • rozprava na téma - více Evropy, více pracovních míst: budujeme konkurenceschopnou ekonomiku zítřka ve prospěch všech

čtvrtek 16. 3.

 • rozprava k tématu evropské občanské iniciativy „Zachraňte včely a zemědělce! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí“
 • prohlášení EK k pokrok v souvislosti s agendou z Bridgetownu z roku 2022

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Kolegium Komise zasedne v úterý 14. 3. ve Štrasburku a ve čtvrtek 16. 3. v Bruselu. Na programu kolegia figurují následující body:

úterý 14. 3

 • Balíček k revizi uspořádání vnitřního trhu s elektřinou v EU /K. Simson a F. Timmermans/
 • Migrační balíček /M. Schinas a Y. Johansson/

čtvrtek 16. 3.

 • Balíček ke kritickým surovinám /M. Dombrovskis, T. Breton/ M. Vestager/
 • Net Zero Industry Act /T. Breton, K. Simson, F. Timmermans, M. Vestager/
 • Cestovní mapa k ustanovení evropské vodíkové banky /K. Simson, F. Timmermans/
 • Jednotný trh ve 30 letech /M. Vestager a T. Breton/
 • Dlouhodobá strategie konkurenceschopnosti /M. Vestager/

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022) Výbor pro EU na vládní úrovni


323. jednání VV-EU dne 15. března 2023

Pro informaci:

1. Plnění cílů a milníků Národního plánu obnovy

V tomto týdnu zasedne Výbor pro evropské záležitosti PSP. Na schůzi výboru, která se uskuteční ve středu 15. 3., figurují následující body:

 • Shrnutí průběhu Konference o budoucnosti Evropy – uvede MEZ, M. Bek
 • Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla DPH pro digitální věk
 • Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o úpravu správní spolupráce v oblasti DPH nezbytnou pro digitální věk
 • Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o požadavky na informace u některých režimů DPH
 • Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících (API) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti a o změně nařízení (EU) 2019/818
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících (API) pro usnadnění kontrol na vnějších hranicích, kterým se mění nařízení (EU) 2019/817 a nařízení (EU) 2018/1726 a zrušuje směrnice Rady 2004/82/ES
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Akčním plánu EU proti nedovolenému obchodu s kulturními statky
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Využívání talentů v evropských regionech
 • Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání rozhodnutí a přijímání veřejných listin ve věcech rodičovství a o vytvoření evropského osvědčení o rodičovství
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Politický rámec EU pro plasty z biologického materiálu a biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o stavu zdravotní připravenosti
 • Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Politika kybernetické obrany EU

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie