Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

14. 12. 2015 14:45

Novou členkou RVVI vláda jmenovala profesorku Moravcovou

Novou členkou Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) bude profesorka Jitka Moravcová. Na návrh místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedy RVVI Pavla Bělobrádka ji dnes jmenovala vláda. „Profesorka Moravcová je nejen uznávaná vědkyně v oblasti organické chemie, ale coby garantka IPN Metodika je také přední odbornice na hodnocení vědy a výzkumu. V Radě bude neocenitelnou posilou při přípravě nové metodiky hodnocení,“ uvedl vicepremiér Bělobrádek.

K 30. listopadu 2015 skončilo funkční období šesti členům RVVI, jedná se o profesora Jiřího Málka, docenta Jiřího Cieńciału, doktora Zdeňka Havlase, profesora Tomáše Jungwirtha, profesora Vladimíra Maříka a profesora Ivo Vondráka. Do dalšího funkčního období vláda jmenovala profesora Jungwirtha a doktora Havlase.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace má sedmnáct členů včetně předsedy. Místa tří členů tak nyní zůstávají neobsazená, Rada je ale usnášeníschopná. Kandidáty na nové členy navrhne vicepremiér Bělobrádek po Novém roce. Členy Rady jmenuje vláda na návrh předsedy Rady tak, aby byli zastoupeni zejména přední odborníci základního výzkumu a aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Vláda dnes také projednala Zprávu o činnosti RVVI, vědecké rady Grantové agentury ČR a výzkumné rady Technologické agentury ČR za rok 2015.


Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (1950) vystudovala organickou chemii na VŠCHT Pardubice, celý profesní život působí na VŠCHT v Praze. Má na kontě 60 impaktovaných článků, 598 citací a sedm patentových přihlášek. Je odbornou garantkou projektů Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a Metodika. Je také členkou Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

 RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (1951) je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor fyzikální chemie. Působí na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Je autorem více než 150 vědeckých prací a přes 4000 citací.

 Prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. (1967) vystudoval fyziku na Univerzitě Karlově, v současnosti vede Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu AV ČR. Je autorem 200 prací v mezinárodních recenzovaných časopisech a odborných knižních publikacích, 9000 citací a 10 mezinárodních patentů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X