Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

23. 2. 2015 14:40

Vláda schválila Strategii romské integrace na roky 2015 až 2020

Vládní kabinet na svém dnešním zasedání schválil Strategii romské integrace na roky 2015 až 2020, kterou do vlády předkládal ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.

Dnes přijatá Strategie romské integrace na roky 2015 až 2020 navazuje na předchozí koncepční materiály, především na Koncepci romské integrace 2009 – 2013. Jejím cílem je zvrátit do roku 2020 negativní trendy ve vývoji situace Romů v ČR zejména ve vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a v oblasti sociální. Dále si klade za cíl nastartovat a urychlit pozitivní změny a dosáhnout pokroku při odstraňování neodůvodněných a nepřijatelných rozdílů mezi podstatnou částí Romů a většinovou populací. V neposlední řadě rovněž hodlá zajistit účinnou ochranu Romů před diskriminací a povzbudit rozvoj romské kultury a jazyka.

Situace romské menšiny patří k nejnaléhavějším otázkám vývoje české společnosti po roce 1989, v situaci sociálního vyloučení žije přibližně 1/3 Romů, která trpí nízkou vzdělaností, nekvalifikovaností, dlouhodobou nezaměstnaností a chudobou, většina Romů pak bez ohledu na jejich sociální situaci trpí předsudky, diskriminací a nárůstem rasismu a anticiganismu. Což je jev, který ohrožuje nejen Romy samotné, ale celou společnost.

Integrace je ve Strategii pojímána jako dvoustranný proces, jejím cílem je vytvoření celistvé a soudržné společnosti. Navrhovaná opatření si kladou za cíl zvrátit negativní trendy ve vývoji situace značné části Romů v ČR a obsahují řadu opatření a úkolů pro jednotlivá ministerstva a další subjekty v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotní péče, bydlení sociální práce a bezpečnosti. Strategie zahrnuje také opatření směřující k podpoře Romů jako národností menšiny (obdobně jako jsou podporovány jiné národnostní menšiny v ČR).

Strategie v první části definuje sledovaný problém. Popisuje současné postavení Romů a základní společenské trendy, které úspěšnou romskou integraci znesnadňují. V dalších částech dokument předkládá vizi, rozdělení cílů a jednotlivá opatření, která by měla vést k dosažení stanovených cílů.

Ve strategii jsou navržena:
• opatření, jež nejsou určena pouze pro Romy, ale jsou relevantní pro Romy (např. inkluzivní vzdělávání, podpora zaměstnanosti, nástroje proti diskriminaci,...)
• opatřená zacílená na Romy - cílená opatření, jejichž adresáty a beneficienty jsou převážně, nikoli však výlučně Romové (např. zařazování osob ohrožené rasovou diskriminací a příslušníky etnických menšin mezi cílové skupiny v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, podpora mimo jiné rozvoje sociálního podnikání se zaměřením na chudé oblasti, například tam, kde žije vyšší počet příslušníků romské menšiny,…)
• vyrovnávací opatření se objevují v oblasti vzdělávání, kde je nutné vyrovnat šance romských dětí a studentů na kvalitní vzdělání (např. opatření namířená na informovanost rodičů romských dětí, pokud jde o důležitost předškolního vzdělávání; dotační program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol; zvyšování dostupnosti vysokoškolského vzdělání pro chudé studenty tak, aby se zvýšil i podíl romských studentů s vysokoškolským vzděláním,...).

Integrální součástí Strategie je její propojení na politiky prováděné nebo koordinované na úrovni EU a současně na mezinárodní iniciativy, zejména v rámci Rady Evropy, v návaznosti na iniciativu Dekáda romské inkluze a na doporučení kontrolních mechanismů OSN. Strategie implementuje společný evropský rámec opatření daný Doporučením Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech (Doporučení), které bylo přijato Radou EU 9. 12. 2013. Na základě Doporučení se bude na ČR, jako i na všechny další země EU, vztahovat monitorovací cyklus ze strany EK k naplňování Doporučení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty