Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

22. 1. 2015 11:13

Pracovní skupina pro porodnictví (při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů) zahájila svou činnost

Ve středu 21. ledna 2015 se na Úřadu vlády ČR uskutečnilo první jednání Pracovní skupiny k porodnictví, která byla ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu zřízena při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Pod vedením PhDr. Marie Čermákové, vědecké pracovnice Sociologického ústavu AV ČR, by se tato Pracovní skupina měla zaměřovat na řešení otázky místa, způsobu a okolností předporodní, porodní a poporodní péče, a to mimo jiné i s ohledem na porodní asistenci v České republice. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku velice odborně složitou, ale i lidsky citlivou, jsou v Pracovní skupině zastoupeny relevantní zdravotnické profese, ale i právní experti a expertky či zástupci rodičů, aby byl nabídnut pohled z různých zainteresovaných stran a bylo možné najít otevřený a konstruktivní dialog na tomto poli.

Jednání Pracovní skupiny zahájil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a mimo jiné uvedl, že ji považuje za vhodnou platformu pro přípravu případných doporučení vládě ČR v oblasti porodnictví. Zároveň připomněl, že se Pracovní skupina může ve své činnosti opírat o mezinárodní i vnitrostátní právní rámec. Její doporučení však mohou směřovat různými směry, tedy i k doporučením v oblasti legislativní. Na závěr popřál Pracovní skupině podnětný a konstruktivní dialog. Ten byl, i přes některé kontroverze a citlivost tématu porodnictví, dále veden v průběhu celého jednání Pracovní skupiny.

Pracovní skupina se konsenzuálně shodla na vytvoření několika pracovních týmů, které se budou zaměřovat na rozpracování konkrétních témat v rámci porodnictví. Jako první byl ustaven tým pro specifikaci východisek práce Pracovní skupiny, který by rovněž měl definovat cíl a případná problematická místa. Paralelně s ním začne pracovat tým pro sběr dat a výzkumů týkajících se porodnictví. Jako poslední se Pracovní skupina shodla na zřízení pracovního týmu pro legislativu, který do příštího jednání zpracuje návrh zaměření své práce, a to i s ohledem na dosud nepravomocné rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Hanzelkovi proti ČR a Krejzová a Dubská proti ČR. Pracovní skupina by se opět měla sejít v polovině března. Své závěry bude Pracovní skupina následně předkládat Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů při níž je zřízena, která je projedná a následně je bude moci postoupit vládě ČR.

První zasedání Pracovní skupiny pro porodnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X