Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 4. 2015 17:51

Legislativní rada vlády projednala pět návrhů zákonů, schválila zákon o prokazování původu majetku

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se na Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. K projednání měla Rada pět bodů. Z toho:

Přijala:
- návrh zákona o prokazování původu majetku,

Nedoporučila:
- návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě

Přerušila:
- návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
- návrh zákona o některých přestupcích,
- návrh zákona o ochraně státních hranic ČR.

Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě a návrh prováděcích právních předpisů k zákonu o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě:
Hlavním cílem navrženého právního předpisu je úprava kontrolních postupů při provádění kontrolní činnosti orgány veřejné správy, jejich sjednocení, zjednodušení a snaha o zabránění jejich duplicit, které současná právní úprava umožňuje. Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě představuje právní normu, která prostřednictvím tvorby pravidel pro ověřovací mechanismy systémů vnitřního řízení a kontroly na všech úrovních organizace veřejné správy s vhodným využitím mezinárodně uznávaných standardů, funkčního modelu vnitřní finanční kontroly pro veřejný sektor zdokonaluje systém vnitřního řízení a kontroly. Neméně důležité je, že Návrh zákona implementuje právo Evropské unie, konkrétně směrnici Rady (EU) 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.
Předkladatelem zákona je Ministerstvo financí (MF).
LRV NEdoporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

Návrh zákona o prokazování původu majetku:
Cílem návrhu zákona je upravit stávající mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů a následně je zdanit. Návrh zákona obsahuje novelu zákona o daních z příjmů a trestního zákoníku.
Návrh zákona umožní správci daně vyzvat poplatníka daně z příjmů k prokázání příjmů, pokud existuje významný rozdíl (zákon stanoví hranici alespoň 10 mil. Kč) mezi nárůstem jmění poplatníka, jeho spotřebou nebo jiným vydáním a příjmy tvrzenými v daňovém přiznání. Pokud poplatník vše vysvětlí a podá důkazy postup státu proti němu tím skončí. V opačném případě bude poplatníkovi stanovena dodatečná daň a zároveň bude povinen uhradit penále.
V novele trestního zákoníku se navrhuje zvýšení horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody za trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku z jednoho roku na tři léta a výslovné doplnění peněžitého trestu.
Předkladatelem zákona je Ministerstvo financí (MF).
LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.


Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:
Předmětem úpravy zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je vymezení podmínek odpovědnosti adresátů veřejné správy, tedy právnických osob, fyzických osob a fyzických osob v postavení podnikatelů, za porušení veřejnoprávních povinností (správněprávní odpovědnost), které jsou jim uloženy v zákonech upravujících jednotlivé úseky veřejné správy, spolu s úpravou specifického sankčního řízení před správním orgánem vedoucím k uplatnění této odpovědnosti. Zákon sjednocuje podmínky správněprávní odpovědnosti do jednoho zákona (dosud jsou totiž tyto podmínky rozptýlené asi ve 200 různých zákonech, kde jsou navíc řešeny nedostatečně, a mezery v této oblasti vyplňuje pouze rozhodovací praxe soudů). Sjednocením podmínek správněprávní odpovědnosti do jednoho zákona se zjednoduší a zkvalitní aplikační praxe nejen pro adresáty veřejné správy, ale též pro příslušné správní orgány.
Předkladatelem zákona je Ministerstvo vnitra (MV).
LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.

Návrh zákona o některých přestupcích:
Návrh zákona upravuje ty přestupky, které postihují jednání, pro něž není v jiných zákonech odpovídající právní úprava, resp. v nich chybí úprava těch právních povinností, jejichž porušení tvoří znaky skutkových podstat těchto přestupků. Tyto skutkové podstaty jsou v současné době obsažené ve zvláštní části stávajícího zákona o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který bude zrušen a plně nahrazen zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Ostatní přestupky obsažené ve stávajícím zákoně o přestupcích, které tvoří větší část, budou v rámci další regulace (tzv. změnový zákon) převedeny do zákonů, v nichž jsou stanoveny povinnosti, jejichž porušení je znakem převáděných skutkových podstat přestupků.
Předkladatelem zákona je Ministerstvo vnitra (MV).
LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.
 

Návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic):
Nová právní úprava ochrany státních hranic je potřebná z důvodu novelizace Schengenského hraničního kodexu, nařízení Evropské unie, které zcela zásadním způsobem určuje povahu ochrany státních hranic států, které jsou jím vázány, tedy včetně České republiky. Návrh zákona upravuje povinnosti velitelů letadel na vnějších letech a provozovatelů letišť. Provozovatelům letišť se ukládá zejména povinnost informovat Policii České republiky o skutečnosti, že na jejich letišti přistálo letadlo přilétající ze státu, který není součástí schengenského prostoru (což se může stát při nouzovém přistání, může se však také jednat o záměr velitele letadla obejít z nějakého důvodu hraniční kontrolu). Provozovatelům mezinárodních letišť se pak navíc stanoví podmínky, které jsou z hlediska bezpečnosti a migrace určující pro zřízení hraničního přechodu na tomto letišti.
Předkladatelem zákona je Ministerstvo vnitra (MV).
LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X