Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

8. 12. 2014 13:40

Konference o boji proti korupci řešila lepší ochranu „whistleblowerů“

U příležitosti Mezinárodního dne boje proti korupci (9. 12.) se v pondělí 8. 12. 2014 v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila konference „Oznamování nekalého jednání a ochrana jeho oznamovatelů (whistleblowerů)“. Akci spoluorganizoval ministr Jiří Dienstbier, pověřený koordinací boje s korupcí na vládní úrovni.

Na akci vystoupili odborníci z exekutivy, akademické sféry, neziskového sektoru a Rady Evropy. V první části konference byly diskutovány optimální varianty legislativního zakotvení whistleblowingu a ochrany oznamovatelů v ČR. Inspiraci představuje slovenská právní úprava (bude účinná od 1. ledna 2015), která oznamovatelům korupce zajišťuje poměrně značnou míru ochrany. Renomovaní experti Rady Evropy provedli mezinárodní komparaci a mimo jiné prezentovali závěry doporučení Rady Evropy na ochranu whistleblowerů. Blok zaměřený na činnost neziskového sektoru přinesl zajímavé informace o nutnosti nejen právní, ale i psychologické pomoci oznamovatelům. U neziskových organizací působících v ČR lze vidět rozdíly zejména v otázce finanční motivace oznamovatelů a medializace řešených případů.
Konference byla organizována ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem a Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí v rámci programu CZ10 „Podpora odhalování a vyšetřování korupce“ financovaného z Norských fondů.

 Konference o whistleblowingu - Lichtenstejnsky palac

Vláda považuje účinný boj s korupcí za jednu z priorit
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který má významné ekonomické, sociální i morální dopady. Vláda se proto v rámci boje s korupcí zaměřuje na reálné, prosaditelné a konkrétně cílené priority. Místo obsáhlých strategických dokumentů budou vytvářeny jednoleté akční plány, v nichž budou stanoveny dílčí cíle pro naplnění těchto čtyř klíčových oblastí: výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.
Na základě rozhodnutí vlády vznikla Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí jako poradní orgán vlády, která koordinuje a vyhodnocuje stav boje s korupcí v České republice, připravuje koncepční materiály z této oblasti a posuzuje návrhy vybraných právních předpisů z hlediska korupčních rizik.

Vláda si je vědoma důležitosti whistleblowingu
Vláda České republiky se v Programovém prohlášení zavázala k přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů). Problematice whistleblowingu se bude věnovat i Koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akční plán boje s korupcí na rok 2015. Ministr Dienstbier coby předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí zřídil k whistleblowingu samostatnou pracovní komisi, ve které jsou zástupci ministerstev, neziskového sektoru odborů, zaměstnavatelů a akademické sféry. V průběhu příštího roku bude v ČR probíhat několik aktivit, které upozorní veřejnost i politiky na nutnost legislativního zakotvení whistleblowingu a ochrany oznamovatelů. „Věřím, že během funkčního období této vlády bude schválena taková právní úprava whistleblowingu, která povede k úspoře veřejných prostředků či odvrácení tragických událostí, například v podobě metanolové kauzy, zřícení mostních konstrukcí či exploze muničního skladu,“ vyjádřil své přesvědčení ministr Dienstbier. K tomu je zapotřebí, aby oznamovatelé protiprávního jednání požívali zvýšené ochrany, díky které nebudou vystaveni pracovněprávním postihům a existenčním problémům.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X