Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

15. 5. 2017 12:36

Vláda schválila věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání předložil dnes na jednání vlády ministr Jan Chvojka. Věcný záměr si klade za cíl stanovit podmínky pro přiznání statusu sociálního podniku a výhod poskytovaných těmto podnikům.

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání
Věcný záměr reaguje na potřebu vytvoření jednotného právního prostředí pro sociální podnikání, neboť v současné době panuje v pojetí definičních znaků subjektů sociálního podnikání značná nejednotnost. Věcný záměr také reaguje na požadavek právní regulace sociálních podniků, který vychází nejen ze samotných, již existujících sociálních podniků, ale také ze strany finančních institucí a ústředních orgánů státní správy, které poskytují sociálním podnikům různé formy finanční podpory.

Zákon o sociálním podnikání nebude vytvářet novou právní formu, pouze stanoví znaky, které bude muset splňovat podnikající fyzická nebo právnická osoba, která bude chtít získat a využívat status sociálního podniku, resp. integračního sociálního podniku, a případných výhod z tohoto statusu plynoucích.
Vláda věcný záměr schválila.

Návrh poslanců Martina Sedláře, Martina Stropnického, Jany Černochové, Davida Kádnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze (sněmovní tisk č. 1094)
Podle předkladatelů je hlavním důvodem pro předložení návrhu novely tohoto zákona náprava některých parametrů upravených nově od 1. července 2016 novelou branného zákona a novým zákonem o službě vojáků v záloze. Dosavadní praxe ukázala, že některých cílů předpokládaných při přijímání uvedených zákonů nebylo dosaženo, nebo se naopak v některých oblastech projevily spíše negativní dopady. Z tohoto důvodu navrhovaná novela stanovuje nová kritéria, na základě kterých bude možno lépe dosáhnout původně předpokládaných cílů.
Vláda vyslovila s návrhem souhlas.

Návrh poslanců Robina Böhnische, Jaroslava Holíka, Marie Pěnčíkové, Jana Zahradníka, Igora Jakubčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1095)
Cílem poslaneckého návrhu zákona je upravit poskytnutí peněžní náhrady obcím za nemovité věci nacházející se na jejich území, které ke dni 1. 1. 2014 nepřešly do vlastnictví obcí a které se ke dni 1. 1. 2018 již nebudou nacházet v katastrálních územích vojenských újezdů.
Vláda vyslovila s návrhem nesouhlas.

Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. (sněmovní tisk č. 1098)
Cílem návrhu zákona je odstranit rozdílné pojetí osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u jednotek v bytových domech a jednotek v rodinných domech rozšířením současného osvobození od daně pro nové stavby určené k bydlení také na jednotky vymezené v rodinných domech.
Vláda vyslovila s návrhem souhlas.

Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2016
Legislativní radě vlády bylo v roce 2016 předloženo k projednání celkem 373 legislativních návrhů, z toho bylo 8 návrhů věcných záměrů zákonů, 101 návrhů zákonů včetně 2 návrhů ústavních zákonů, 88 návrhů nařízení vlády a 176 návrhů vyhlášek, které zpravidla projednávají pouze pracovní komise Legislativní rady vlády.
Vláda vzala materiál na vědomí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X