Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

15. 2. 2017 13:42

Vláda schválila návrhy na opatření k regulaci lobbingu

Varianty týkající se regulace lobbistické činnosti předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka.

Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti:
Materiál obsahuje návrh možných opatření legislativní i nelegislativní povahy, jejichž účelem je především posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu. Jedná se o registr lobbistů, etický kodex poslance, senátora a člena vlády, registr darů poslanců, senátorů a členů vlády, legislativní stopu, veřejné diáře poslanců, senátorů a členů vlády, a další dílčí opatření na posílení transparentnosti legislativního procesu v parlamentu. V rámci jednotlivých opatření jsou předkládána určitá doporučení ohledně jejich možného budoucího nastavení včetně např. různých variant, a to i v souladu s doporučeními mezinárodních organizací týkajícími se regulace lobbingu a souvisejících opatření na podporu transparentnosti lobbistického sektoru a posílení integrity veřejného sektoru. Návrh byl zpracován v souladu s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 a dle Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2016. Na základě žádosti ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu (čj. 315/2017-OHR) rozhodl předseda vlády o prodloužení termínu pro předložení daného materiálu vládě do 31. ledna 2017.

Vládě je tento materiál předkládán na základě iniciativy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, která reaguje na skutečnost, že lobbing v České republice a zejména netransparentní vazby mezi lobbisty (zájmovými skupinami) a veřejně činnými osobami jsou předmětem kritiky veřejnosti. Proto Rada přijala na svém jednání v červnu 2015 stanovisko k problematice regulace lobbistické činnosti, na jehož základě byla také zřízena pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k lobbingu, jejíž činnost se měla zaměřit na identifikaci proveditelných a účinných opatření v oblasti regulace lobbingu. Materiál byl zpracován ve spolupráci s touto pracovní komisí.

Tématu je aktuálně věnována pozornost i ze strany Rady Evropy, na jejíž půdě je připravován návrh Doporučení Rady Evropy k právní regulaci lobbingu v kontextu veřejného rozhodování. Jeho cílem je vést členské státy Rady Evropy při vytváření vnitrostátní politiky v oblasti právní regulace lobbingu, podporovat a zvyšovat transparentnost lobbingu.

Vláda materiál schválila s tím, že podpořila požadavek místopředsedy pro vědu, výzkum a inovace, aby ve věcném záměru zákona, který bude na schválený materiál navazovat, byly detailně vyhodnoceny i dopady a náklady na komplexní úpravu regulace lobbingu (zaměřeno na lobbisty i lobbované veřejné činitele). Vypracováním věcného záměru zákona byl pověřen ministr a předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Jan Chvojka.

Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády:
Cílem předloženého materiálu je provedení změn ve složení Legislativní rady vlády, která je podle § 28a zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, poradním orgánem vlády, v jehož čele stojí člen vlády – předseda Legislativní rady vlády.
Podle čl. 3 odst. 3 Statutu Legislativní rady vlády členy Legislativní rady vlády jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy Legislativní rady vlády.
Vládě se navrhuje jmenovat s účinností od 1. března 2017 celkem 5 nových členů svého poradního orgánu pro legislativní činnost (viz návrh usnesení). Navrhované doplnění Legislativní rady vlády o další odborníky pro oblast správního práva, občanského, obchodního a korporátního práva a pro oblast insolvenčního práva je reakcí na poznatky z působení Legislativní rady vlády zejména v uplynulém roce 2016, kdy došlo ke změně věcného zaměření posuzovaných návrhů právních předpisů. Podle analýzy věcného zaměření návrhů právních předpisů předložených Legislativní radě vládě k posouzení v roce 2016 lze konstatovat, že došlo k výraznému posílení počtu návrhů právních předpisů se zaměřením právě na shora uvedené oblasti práva, což z praktických důvodů vedlo k nadměrnému zatěžování některých členů Legislativní rady vlády vypracováváním zpravodajských zpráv. Personální posílení Legislativní rady vlády právě odborníky na shora uvedené oblasti práva pozitivně ovlivní jak nepolitičnost jejího posuzování, tak i v konečném důsledku kvalitu stanovisek Legislativní rady vlády předkládaných vládě.
Vláda odložila projednávání materiálu na další schůzi

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X