Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 1. 2022 21:41

Výsledky jednání vlády 26. ledna 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Rámcová pozice k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, kterým se mění nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) 1315/2013
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1525/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čj. 1321/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2021
čj. 57/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 44/21 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v části „jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují“
čj. 60/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2022
čj. 1539/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
čj. 43/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 90)
čj. 1534/21
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 91)
čj. 50/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb.
čj. 85/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

20. Návrh na povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti vojenského materiálu a bezúplatný převod tohoto vojenského materiálu Ukrajině
čj. 99/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým s účinností ode dne 15. února dochází ke změně některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, pokud jde o dobu platnosti očkování proti nemoci covid-19
(Celé znění mimořádného opatření)
čj. 93/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

22. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností ode dne 31. ledna 2022 mění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob
(Celé znění mimořádného opatření)
čj. 94/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování ve školách, s účinností ode dne 31. ledna 2022
(Celé znění mimořádného opatření)
čj. 92/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zakazují návštěvy obviněných ve vazebních věznicích, odsouzených ve věznicích, chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a cizinců v zařízeních pro zajištění cizinců a stanovují další režimová opatření, s účinností ode dne 27. ledna 2022
(Celé znění mimořádného opatření)
čj. 91/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

25. Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
čj. 89/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Odvolání zmocněnkyně vlády pro lidská práva
čj. 56/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Jmenování ministra financí guvernérem za Českou republiku ve Skupině Světové banky, Evropské bance pro obnovu a rozvoj, Evropské investiční bance a Mezinárodní investiční bance
čj. 59/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Slovenské republice dne 20. prosince 2021
čj. 41/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o pracovní cestě ministra zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Turecka v Maďarsku dne 21. prosince 2021
čj. 42/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o pracovní návštěvě spolkového ministra pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky Alexandera Schallenberga v České republice dne 30. prosince 2021
čj. 40/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zajištění propagačních předmětů a protokolárních darů v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022
čj. 82/22
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na odvolání člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 83/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na jmenování člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 84/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Mgr. Martina Vavřiny na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu dopravy
čj. 75/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na jednání s generálním tajemníkem NATO v Bruselu dne 27. ledna 2022
čj. 76/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh na jmenování člena Výboru pro personální nominace
čj. 96/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Úprava státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě
čj. 100/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o plnění programu Digitální Česko
čj. 45/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Zpráva o činnosti Rady vlády pro informační společnost do 31. prosince 2021
čj. 46/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Informace pro vládu České republiky o stavu plnění usnesení vlády k návrhu k návrhu na zřízení Památníku ticha jako státní příspěvkové organizace v oblasti kultury
čj. 1517/21
Předkládá: ministr kultury

4. Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejné zakázky s  názvem „Úvěrová linka – uzavření dodatku ke smlouvě č. 2020/07824“ na základě výjimky dle § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 62/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (65)
čj. 1503/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (66)
čj. 47/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (67)
čj. 48/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Nájem serverů s technickou podporou APV ISL“
čj. 53/22
Předkládá: ministryně obrany

9. Informace o veřejné zakázce „Pancéřová skla IVECO – opravy“
čj. 51/22
Předkládá: ministryně obrany

Bod jednání byl stažen.

10. Veřejná zakázka Povodí Moravy, s. p. – výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly I. kategorie v letech 2022 až 2025
čj. 32/22
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie