Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

13. 10. 2011 15:39

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

 

Dne 12. října 2011 vláda ČR projednala Zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010. Cílem dokumentu je zhodnotit vývoj situace Romů v České republice a úspěšnost opatření, která byla uskutečněna v roce 2010 jako součást politiky romské integrace. Zpráva reflektuje některé legislativní a institucionální změny a upozorňuje na zlomové události, které zasáhly do života romské menšiny v ČR. Záměrem zpracovatele je identifikovat dílčí úspěchy i neúspěchy realizovaných inkluzivních opatření, představit příklady dobré praxe a nastínit rizika dalšího vývoje situace Romů v případě neřešení aktuálních problémů.
V úvodu Zpráva pojednává o strukturách řízení a aktivitách subjektů, zabývajících se romskou integrací v ČR na národní, krajské a lokální úrovni. Na tuto část navazují kapitoly věnované dílčím tématům romské integrace, tj. oblasti podpory a rozvoje romské kultury a jazyka, vzdělávání a zaměstnanosti, bydlení a zdraví, sociálnímu vyloučení a bezpečnosti. Po těchto kapitolách následují kapitoly věnované průřezovým tématům jako je diskriminace a rovnost příležitostí romských žen a mužů a představení zapojení ČR do mezinárodních aktivit zaměřených na romskou inkluzi v roce 2010. V závěru je uveden souhrn klíčových trendů v situaci romské menšiny a základní doporučení pro realizaci integračních politik pro následující období. Informace uvedené v materiálu slouží jako podklad pro rozhodování orgánů státní správy i místní samosprávy, zároveň mohou sloužit i pro širší odbornou diskusi.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy