Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

6. 5. 2019 16:48

Výsledky jednání vlády 6. května 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Mandát pro předsedu vlády Andreje Babiše na neformální summit hlav států a vlád dne 9. května 2019 v Sibiu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh na jmenování předsedkyně Legislativní rady vlády
čj. 381/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Odvolání a jmenování zmocněnkyně vlády pro lidská práva
čj. 253/19 - bod 24 schůze vlády 29. 4. 2019
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
čj. 188/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

4. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 447)
čj. 367/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Jana Bartoška a Lukáše Koláříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 456)
čj. 368/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Pavly Golasowské, Víta Kaňkovského, Jana Bartoška, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 457)
čj. 369/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 458)
čj. 370/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

8. Národní strategie umělé inteligence v České republice
čj. 380/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

9. Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
čj. 366/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na změnu ve složení Legislativní rady vlády
čj. 395/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2018
čj. 364/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
čj. 365/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022
čj. 359/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrhy na jmenování profesorů
čj. 357/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2019
čj. 373/19
Předkládá: T.Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 129. zasedání Výboru ministrů Rady Evropy v Helsinkách ve dnech 16. a 17. května 2019
čj. 356/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na obeslání 72. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 20. – 28. května 2019 v Ženevě
čj. 375/19
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Sultanátu Omán Yousufa bin Alawaiho bin Abdullaha v České republice uskutečněné ve dnech 13.–15. dubna 2019
čj. 362/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a zemí Východního partnerství ve Slovenské republice dne 6. května 2019
čj. 383/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním setkání hlav států a předsedů vlád členských států Evropské unie dne 9. května 2019 v Sibiu
čj. 389/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Pracovní návštěva předsedy Evropské rady Donalda Tuska v České republice ve dnech 7. a 8. května 2019
čj. 394/1919
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016–2018 v oblasti nelegálních návykových látek
čj. 347/19
Předkládá: předseda vlády

2. Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2015 až 2018 pro oblast hazardního hraní
čj. 348/19
Předkládá: předseda vlády

3. Informace o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2018, identifikační číslo programu 115 280
čj. 353/19
Předkládá: ministr životního prostředí

4. Informace o prodeji majetkové účasti státního podniku Lesy České republiky, s. p., v Hradecké lesní a dřevařské společnosti, a. s.
čj. 358/19
Předkládá: ministr zemědělství

5. Vyhodnocení mezinárodního cvičení orgánů krizového řízení EU HYBRID EXERCISE-MULTILAYER 2018 v České republice
čj. 360/19
Předkládá: ministr obrany

6. Celková zpráva k realizaci pomoci Ukrajině při její obnově a podpoře její demokratické transformace v období let 2017–2018
čj. 363/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X