Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

31. 5. 2017 14:26

Výsledky jednání vlády 31. května 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro Evropskou unii

Východiska pozice ČR k evropskému pilíři sociálních práv
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

Rámcová pozice k Doporučení pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky 2017 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky 2017
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

Koncepce přípravy Čechů na výběrová řízení do institucí Evropské unie – EPSO testy
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 570/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila ve variantě III.

2. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1108)
čj. 559/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala kladné stanovisko.

3. Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020
čj. 536/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

4. Návrh na schválení rozvoje areálu Policie České republiky
čj. 497/17 – bod 11 schůze vlády 15. 5. 2017
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Zpráva o potřebě zahájení transformačního projektu řešícího obnovu a systémový rozvoj základních registrů a návazných systémů
čj. 529/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Podpora obslužnosti venkova
čj. 508/17 – bod 6 schůze vlády 22. 5. 2017
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

7. Zajištění financování stáží v institucích EU a přípravy na testy EPSO
v letech 2018 a 2019 prostřednictvím položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU v rámci rozpočtové kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa
čj. 554/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Podklad pro rozhodnutí vlády ve věci způsobu plnění úkolu „Návrh proti-korupčního strategického dokumentu na navazující období“
čj. 550/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Zpráva za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020
čj. 568/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

10. Aktualizace dokumentace programu č. 134 120 - Program péče o národní kulturní poklad
čj. 542/17
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Vyřízení usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1603  ze dne 15. března 2017
čj. 563/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

18. Návrh dofinancování sociálních služeb pro rok 2017
čj. 559/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila ve variantě III.

19. Informace o přípravě účtenkové loterie
čj. 552/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

20. (informace č. 3) Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
čj. 553/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

21. Žádost o zvýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT z prostředků vládní rozpočtové rezervy v roce 2017
čj. 584/17
Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Nechváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Návrh na změnu Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 až 2018 pro oblast hazardního hraní
čj. 541/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Vyřízení usnesení Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 23. února 2017 č. 25 a usnesení Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 23. února 2017 č. 82
čj. 548/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Vyřízení usnesení Poslanecké sněmovny č. 1550 ze dne 2. února 2017
čj. 549/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Závěrečné vyhodnocení programu 214110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR
čj. 543/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na obeslání Politického fóra o udržitelném rozvoji na vysoké úrovni OSN v New Yorku ve dnech 16.–20. července 2017
čj. 564/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Státní návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana ve Vietnamské socialistické republice ve dnech 5.–8. června 2017 a pracovní návštěva v Republice Kazachstán ve dnech 9.–10. června 2017
čj. 565/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci II/2017
čj. 539/17
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2016
čj. 546/17
Předkládá: ministr financí

3. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2016
čj. 535/17
Předkládá: ministr financí

4. Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2015
čj. 560/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

5. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 30. dubna 2017
čj. 537/17
Předkládá: ministr vnitra

6. Informace o Zprávě o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosinci 2016 (Třetí zpráva o plnění)
čj. 566/17
Předkládá: ministr vnitra

7. Informativní zpráva pro schůzi vlády ČR o stavu projektu Pošta Partner v roce 2016 a o výhledu projektu a plánu na rok 2017
čj. 521/17
Předkládá: ministr vnitra

8. Zpráva o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a státních zaměstnanců ve služebních úřadech za rok 2016
čj. 561/17
Předkládá: ministr vnitra

9. Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
čj. 540/17
Předkládá: ministr dopravy

10. Zpráva za rok 2016 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva
čj. 558/17
Předkládají: ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec

11. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2016
čj. 531/17
Předkládá: předseda vlády

12. Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2016
čj. 547/17
Předkládají: předseda vlády a ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

13. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2016
čj. 538/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

14. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky za rok 2016
čj. 555/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

15. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro stavebnictví České republiky za rok 2016
čj. 556/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

16. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016
čj. 562/17
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

17. Informace pro členy vlády o usnesení ze 6. zasedání Rady vlády pro stavebnictví České republiky
čj. 557/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

18. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem 6 základnových stanic a 2 rozšíření anténních systému PEGAS“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 530/17
Předkládá: ministr vnitra

19. Informace o veřejné zakázce "Mobilní telefonie NPÚ 2017"
čj. 534/17
Předkládá: ministr kultury

20. Veřejná zakázka „Maska ochranná OM-90 a její díly – nákup“ zadávaná podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 551/17
Předkládá: ministr obrany

21. Informace o průběhu a výsledcích 24. Shromáždění Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO), Londýn, 15.–17. listopadu 2016
čj. 533/17
Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie