Tiskové zprávy

27. 7. 2016 21:59

Výsledky jednání vlády 27. července 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Schůzi vlády bude předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

Body s rozpravou

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 737/16
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 853)
čj. 980/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila pozitivní stanovisko.

3. Návrh poslanců Věry Kovářové, Martina Plíška, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 856)
čj. 981/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

4. Návrh poslanců Ladislava Velebného, Dany Váhalové, Zdeňka Syblíka, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti a o úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) (sněmovní tisk č. 857)
čj. 982/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

5. Návrh poslanců Niny Novákové, Jiřího Miholy, Heleny Válkové, Bohuslava Svobody, Petra Kořenka, Marka Černocha, Daniela Hermana, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Marka Bendy, Ondřeje Benešíka, Martiny Berdychové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 858)
čj. 983/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

6. Návrh poslankyně Jaroslavy Pokorné Jermanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 859)
čj. 984/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda nepřijala žádné.

7. Návrh Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 860)
čj. 985/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

8. Návrh poslanců Stanislava Humla, Jiřího Koskuby, Františka Adámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 866)
čj. 986/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila pozitivní stanovisko.

9. Návrh poslanců Jaroslava Klašky a Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (sněmovní tisk č. 867)
čj. 987/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

10. Návrh na odvolání a jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby
čj. 1008/16
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti - analýza pro případné rozšíření zkoušek na další osoby působící v orgánech veřejné moci
čj. 920/16 - bod 8 schůze vlády 20.7.2017
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Přizván: M. Murín, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

12. Návrh na řešení požadavků předpokládaného dalšího navyšování počtu žádostí o vydání osvědčení fyzické osoby pro léta 2017 a následující, ve vztahu k personální kapacitě Národního bezpečnostního úřadu
čj. 919/16
Předkládají:  předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Přizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

13. Investiční smlouva mezi Českou republikou a General Electric International, Inc. včetně dalšího rozvoje leteckých a kosmických aktivit v České republice
čj. 928/16 - bod 29 schůze vlády 11.7.2016
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Problémy související s bydlením sociálně vyloučených obyvatel a návrh jejich řešení
čj. 601/16 - bod 12 schůze vlády 20.7.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Identifikace problémů v oblasti bydlení, které vyplynuly při poskytování dávek na bydlení
čj. 971/16 - bod 25 schůze vlády 20.6.2016
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Opatření kompenzující ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí
čj. 972/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 24. srpna.

17. Ustanovení členů a jejich náhradníků do mezirezortní hodnotící komise významné veřejné zakázky Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu
čj. 1009/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Žádost o zvýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT o 2,5 mld. Kč na zvýšení odměňování pracovníků ve školství od 1.9.2016
čj. 1015/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná)
čj. 906/16 - bod 19 schůze vlády 20.7.2016
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Financování výstavby Justičního areálu v Ústí nad Labem
čj. 931/16 - bod 18 schůze  vlády 20.7.2016
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Informace pro členy vlády o průběhu a výsledcích pilotního projektu „Probační dům“
čj. 940/16 - bod 5 Pro informaci schůze vlády 20.7.2016
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

22. Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejných zakázek s názvem „Optimalizace velikosti a rozměrových parametrů půdních bloků “ a „Podpora infiltrace a retence vody v degradovaných zemědělských půdách“, které společně tvoří nadlimitní veřejnou zakázku. Zakázky budou zadány na základě výjimky podle § 18 ZVZ odst. 1 písm. c) Výzkum a vývoj
čj. 935/16 - bod 15 Pro informaci schůze vlády 20.7.2016
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

23. Návrh usnesení vlády na jmenování a určení výše platu finančního arbitra
čj. 966/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

24. Zajištění provozu Informačního systému datových schránek po roce 2017
čj. 736/16 - bod 13 schůze vlády 22.6.2016
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

25. Změna usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2016 č. 277, o zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a lesních v období květen až říjen 2015
čj. 1012/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za červen 2016
čj. 1011/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 01 Středočeská – jihozápad
čj. 992/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 02 Středočeská – severovýchod
čj. 993/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 03 Jihočeská
čj. 994/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 04 Plzeňská
čj. 995/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 05 Karlovarská
čj. 996/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 06 Ústecká
čj. 997/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 07 Liberecká
čj. 998/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 08 Královéhradecká
čj. 999/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 09 Pardubická
čj. 1000/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 10 Vysočina
čj. 1001/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 11 Jihomoravská
čj. 1002/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

40. Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 12 Olomoucká
čj. 1003/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

41. Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 13 Zlínská
čj. 1004/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

42. Odůvodnění veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 14 Moravskoslezská
čj. 1005/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

51. Realizace Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty
čj.1036/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou

53. Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020
čj. 1021/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

49. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2016
čj. 1037/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změno.

50. Zpráva o situaci společnosti OKD, a.s., a návrh dalšího postupu
čj. 1018/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

52. Soubor základních opatření k systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem
čj. 1020/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

55. Návrh nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
čj. 1039/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 24. srpna.

56. Veřejná zakázka „Nosič panelů US - SPCS (Soldier Plate Carrier System) Magnum TAC-1“ využitím obecné výjimky z působnosti zákona podle § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1031/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

57. Vyslání českých policistů do Makedonie a Maďarska
čj. 1033/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

58. Příprava Systému elektronického mýta po roce 2019
čj. 1007/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

59. Zajištění předatelnosti Systému elektronického mýta
čj. 1006/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

Body bez rozpravy

27. Odůvodnění veřejné zakázky D35-3503 Časy – Ostrov
čj. 973/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Odůvodnění veřejné zakázky D35-3502 Opatovice – Časy
čj. 974/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

43. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 26/16 o návrhu skupiny 41 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 112/2016 Sb o evidenci tržeb, eventuálně na zrušení ustanovení § 3, § 4, § 6, § 10 odst. 2 § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
čj. 976/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

44. Vyjádření vlády k návrhu Veřejné ochránkyně práv na zrušení ustanovení § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vedenému před Ústavním soudem pod spisovou Pl. ÚS 6/16
čj. 1013/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

45. Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
čj. 967/16
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

46. Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro stavebnictví České republiky
čj. 977/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

47. Návrh na realizaci usnesení vlády České republiky č. 638 ze dne 29. srpna 2012 poskytnutím peněžního daru vládě Islámské republiky Afghánistán na podporu afghánských rozvojových programů a na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil - využití prostředků v roce 2016
čj. 989/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

48. Zpráva o setkání ministrů zahraničních věcí zemí V4, Německa a Francie v Praze dne 27. června 2016
čj. 965/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

54. Návrh na obeslání Třetí celosvětové konference Organizace spojených národů o bydlení a rozvoji měst „Habitat III“
čj. 1035/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci

1. Návrh změny způsobu úhrady časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v České republice
čj. 616/16 - bod 2 Pro informaci schůze vlády 30.5.2016
Předkládá: ministr dopravy

2. Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
čj. 975/16
Předkládá: ministr dopravy

3. Souhrnná zpráva za rok 2015 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018
čj. 969/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

4. Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Vzdělávací a výzkumné aktivity kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016 (části 10, 11, 12)“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 991/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

5. Informace pro vládu České republiky o zadání nadlimitních veřejných zakázek s názvy „Rozšíření funkcionalit a úprava systému TCTV 112“ a „Implementace eCall do systému TCTV 112“ formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
čj. 1014/16
Předkládá: ministr vnitra

6. Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2015
čj. 970/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

7. Informace o průběhu a výsledcích 69. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se konalo ve dnech 23. - 28. května 2016 v Ženevě
čj. 988/16
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních věcí

8. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 15. července 2016
čj. 1023/16
Předkládá: ministr vnitra

9. Průběžná informace o přípravě a realizaci projektu Česká stopa 2016
čj. 1022/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

10. Informace o veřejné zakázce „Úklid vnitřních prostorů budov Praha a okolí“
čj. 1030/16
Předkládá: ministr obrany

11. Veřejná zakázka „Propagace České republiky a národního odboje v distribuční kampani filmu Anthropoid“
čj. 1032/16
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X