Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

27. 7. 2009 9:34

Výsledky jednání vlády 27. července 2009

B. K projednání s rozpravou:

1.  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

2.  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

3.  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání:  SCHVÁLENO

4.  Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

5.  Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) (sněmovní tisk č. 878)  

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády  

Výsledek jednání: VLÁDA PROJEDNALA A NEZAUJALA STANOVISKO

6.  Koncepce elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu  

bod 6 schůze vlády 20.7.2009

Předkládají: ministr vnitra a ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády  

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

7.  Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III.  

bod 12 schůze vlády 13.7.2009

Předkládá: ministryně zdravotnictví  

Výsledek jednání: STAŽENO

8.  Úvěrová smlouva mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou

Předkládá: ministr financí 

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

9.  Návrh změny ve složení výboru Státního fondu rozvoje bydlení  

Předkládá: ministr pro místní rozvoj  

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

10.  Návrh na odvolání člena a jmenování člena a náhradníka Státní volební komise  

Předkládá: ministr vnitra  

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

11.  Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven 

Předkládají: ministryně zdravotnictví a ministři financí a práce a sociálních věcí  

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

Finanční účast státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou  

37. 

Předkládají: ministři dopravy a financí

Výsledek jednání: PŘERUŠENO

38.  Návrh na zajištění finančních prostředků na realizaci nařízení vlády č. 122/2009 Sb., o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole  

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy  

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

42.  Analýza právních aspektů výběru monitorovacího systému, především s ohledem na platnost dosavadních a zamýšlených výběrových řízení

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání:  USNESENÍ VLÁDY ZMĚNĚNO A PŘIJATO


 Makroekonomická predikce České republiky  

43. 

Předkládá: ministr financí  

Výsledek jednání: PROJEDNÁNO


C. K projednání bez rozpravy:

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie