Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

22. 6. 2016 15:19

Výsledky jednání vlády 22. června 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
čj. 467/16 - bod 4 schůze vlády 8.6.2016
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 639/16
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
čj. 447/16 - bod 5 schůze vlády 15.6.2016
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
čj. 477/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila.

6. Návrh věcného záměru zákona o výběru osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účasti státu
čj. 1164/15 - bod 2 schůze vlády 8.6.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila.

7. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bronislava Schwarze, Marka Černocha, Vítězslava Jandáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (o soudnictví ve věcech mládeže) ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 817)
čj. 788/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh poslanců Marty Semelové, Gabriely Hubáčkové a Miroslava Grebeníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 818)
čj. 789/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh poslanců Jiřího Zlatušky, Radka Vondráčka, Kristýny Zelienkové, Petra Adama, Pavla Čiháka a Vojtěcha Adama na vydání zákona o důstojné smrti (sněmovní tisk č. 820)
čj. 790/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

10. Příprava státního rozpočtu České republiky na rok  2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019
čj. 675/16 - bod 9 schůze vlády 15.6.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání: Schváleno.

11. Rozvoj Policie České republiky v letech 2016 – 2020
čj. 1584/15 - bod 11 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Projednávání bylo odloženo.

12. Legislativní návrhy v oblasti vnitřní bezpečnosti
čj. 716/16 - bod 8 schůze vlády 8.6.2016
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Projednávání bylo odloženo.

13. Zajištění provozu Informačního systému datových schránek po roce 2017
čj. 736/16 - bod 11 schůze vlády 8.6.2016
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Projednávání bylo odloženo.

14. Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2017 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2019
čj. 704/16 - bod 11 schůze vlády 15.6.2016
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Projednávání bylo přerušeno.

15. Politika ochrany klimatu v České republice
čj. 664/16 - bod 10 schůze vlády 15.6.2016
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání: Schváleno.

16. Žádost o informace pro strategické rozhodování o dalším postupu na projektech výstavby nového jaderného zdroje
čj. 777/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: Schváleno.

17. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018
čj. 779/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání: Schváleno.

18. Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018
čj. 635/16 - bod 20 schůze vlády 15.6.2016
Předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu a ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání: Projednávání bylo přerušeno.

19. Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů
čj. 747/16 - bod 21 schůze vlády 15.6.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání: Projednávání bylo přerušeno.

20. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek
čj. 805/16
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

24. Návrh na vyslání delegace ČR vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na summit Organizace Severoatlantické smlouvy ve Varšavě ve dnech 8. – 9. července 2016
čj. 781/16
Předkládají: ministři zahraničních věcí a obrany
Výsledek jednání: Schváleno.

29. Informace k podnětu JUDr. Zdeňka Altnera na podání návrhu na pozastavení činnosti České strany sociálně demokratické
čj. 842/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Vzato na vědomí.

31. Zpráva o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Dohody o partnerství a Národního strategického referenčního rámce za rok 2015 - informace do vlády ČR
čj. 778/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání: Vzato na vědomí.

32. Veřejná zakázka „Kompletní servisní podpora kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů PANDUR“
čj. 783/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání:
Projednávání bylo přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

21. Národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
čj. 780/16
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání: Schváleno.

22. Návrh na podpis Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi
čj. 792/16
Předkládají: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

23. Poskytnutí peněžního daru Škole Komenského ve Vídni v letech 2016 až 2018
čj. 791/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

25. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Rakouské republice ve dnech 23. – 24. června 2016
čj. 796/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

26. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 28. - 29. června 2016 v Bruselu
čj. 794/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

27. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí v Běloruské republice ve dnech 29. – 30. června 2016
čj. 795/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

28. Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Arménské republice ve dnech 7.-9. června 2016 a v Makedonské republice ve dnech 9.-10. června 2016
čj. 807/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

30. Návrh usnesení vlády, kterým se mění usnesení vlády ze dne 15. června 2016 č. 536 k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 843/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2015
čj. 772/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

2. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2015
čj. 774/16
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

3. Informace o průběhu a výsledcích Světového humanitárního summitu a pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace v Turecké republice ve dnech 22. - 24. května 2016
čj. 806/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

4. Informace o plnění opatření Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM)
čj. 769/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Vyslání českých policistů do Makedonie
čj. 773/16
Předkládá: ministr vnitra

6. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. května 2016
čj. 770/16
Předkládá: ministr vnitra

7. Informace o způsobu realizace nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění provozu Integrované telekomunikační sítě Ministerstva vnitra nové generace (ITS NGN) a Centrálního místa služeb druhé generace (CMS 2.0) včetně zajištění procesu inicializace jeho služeb“
čj. 768/16
Předkládá: ministr vnitra

8. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění technologických prostor pro kritické a významné informační systémy MV I“
čj. 798/16
Předkládá: ministr vnitra

9. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění technologických prostor pro kritické informační systémy MV II“.
čj. 799/16
Předkládá: ministr vnitra

 

10.  Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „NÁKUP – KAMERA 2016“ v obecné výjimce z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) tohoto zákona
čj. 800/16
Předkládá: ministr vnitra

11. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup traktorbagru“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 804/16
Předkládá: ministr vnitra

12. Veřejná zakázka „LRNS – Zobrazovací systémy pro řízení a plánování letového provozu – opravy a údržba“
čj. 782/16
Předkládá: ministr obrany

13. Informace o veřejné zakázce „Asanační a rekultivační opatření ve vojenských újezdech v roce 2016“
čj. 784/16
Předkládá: ministr obrany

14. Nadlimitní veřejná zakázka Celní správy ČR - Obnova NMR spektrometrů systému izotopové analýzy SNIF-NMR - zadávaná v režimu jednacího řízení bez uveřejnění
čj. 785/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

15. Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách, zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění, na zabezpečení provozu informačního systému AVISME v období 2016-2017 a informačního systému VEMA v období 2016
čj. 786/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

16. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení podnikové licence Esri na období 2016–2019 pro AOPK ČR“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 787/16
Předkládá: ministr životního prostředí

17. Informace o veřejné zakázce "Zajištění činnosti vědeckých výborů Ministerstva zemědělství“
čj. 808/16
Předkládá: ministr zemědělství

18. Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2016
čj. 771/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie