Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

19. 10. 2015 13:36

Výsledky jednání vlády 19. října 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Koncepce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
čj. 1268/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách
čj. 1075/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schválena varianta 2.

3. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, do vlastnictví Statutárního města Chomutova dle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů
čj. 1196/15 - bod 29 schůze vlády 12.10.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Podprogram Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje
čj. 1269/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

5. Zpráva o stavu vyloučených lokalit v Ústeckém kraji
čj. 1270/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

6. Informace k návrhu harmonogramu přípravy Programu revitalizace Krušných hor
čj. 1258/15
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

7. Zpráva o aktuální situaci a plánovaných aktivitách MŽP směřujících ke zlepšení stavu ovzduší a životního prostředí v Ústeckém kraji
čj. 1257/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

8. Podklad na výjezdní zasedání vlády ČR v Ústeckém kraji - dopravní infrastruktura
čj. 1273/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

9. Opatření v oblasti podpory zaměstnanosti a v oblasti nepojistných sociálních dávek v Ústeckém kraji
čj. 1274/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

10. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

11. Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 599)
čj. 1232/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

12. Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 601)
čj. 1233/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

13. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1271/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila s doplněním.

14. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
čj. 1272/15
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

15. Návrh na změnu systemizace spočívající v navýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců a zaměstnanců správních úřadů s účinností od 1. listopadu 2015
čj. 1263/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

16. Návrh projektu Národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV.
čj. 1199/15 - bod 8 schůze vlády 12.10.2015
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání přerušila na 14 dní.

17. Návrh ustanovení hodnotících komisí pro veřejné zakázky zadávané Minister-stvem financí v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
čj. 1245/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

26. Návrh opatření v souvislosti s vysláním příslušníků Policie České republiky do Maďarska, vysíláním styčných pracovníků ministerstva do třetích zemí, financováním účasti v civilních strukturách EU, úhradou nadtarifů příslušníků Policie České republiky a navýšením výdajů v rámci stávajících zařízení pro zajištění cizinců
čj. 1300/15 
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

27. Vyhodnocení součinnostního cvičení Policie České republiky a Armády České republiky „Sektor B“
čj. 1299/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

18. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 355 - Ústav pro studium totalitních režimů v roce 2015
čj. 1275/15
Předkládají: předseda vlády a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Jmenování člena Dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví za Ministerstvo práce a sociálních věcí
čj. 1225/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Odvolání a jmenování člena Správní rady Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky
čj. 1226/15
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na uskutečnění setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a západního Balkánu v Praze ve dnech 12. - 13. listopadu 2015
čj. 1249/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na uskutečnění návštěvy ministra kultury ČR ve Státu Izrael ve dnech 24. – 28. října 2015
čj. 1240/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí ve Vietnamské socialistické republice a v Malajsii ve dnech 20. - 28. října 2015
čj. 1239/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Státu Izrael pana Reuvena Rivlina v České republice ve dnech 20. – 23. října 2015
čj. 1248/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Sierra Leone o letecké dopravě
čj. 1224/15
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28 Návrh na jmenování do hodností generálů
čj. 1293/15 
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády České republiky v Jordánském hášimovském království ve dnech 24. a 25. října 2015
čj. 1294/15
Předkádá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh na jmenování do hodnosti generála
čj. 1295/15
Předkládá: ministr obrany 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o usneseních z 19. zasedání Rady vlády pro energetickou a suro-vinovou strategii České republiky
čj. 1250/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2. Záměr rychlého doplnění materiálu AČR v souvislosti se zhoršenou bezpeč-nostní situací a uprchlickou krizí a informace o realizaci souvisejících veřejných zakázek
čj. 1259/15
Předkládá: ministr obrany

3. Informace o pomoci České republiky Ukrajině v roce 2015 (s výhledem na rok 2016)
čj. 1241/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

4. Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády č. 124/2015 za srpen 2015
čj. 1247/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

5. Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2014
čj. 1244/15
Předkládá: ministr vnitra

6. Čtvrtletní zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace (III. čtvrtletí 2015)
čj. 1223/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

7. Informace o stavu realizace Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a pod-pory zdraví a prevence nemocí
čj. 1217/15
Předkládá: ministr zdravotnictví

8. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc srpen 2015
čj. 1216/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

9. Informace o veřejné zakázce „Služby poskytování letových informací pro letadla Armády České republiky“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 1262/15
Předkládá: ministr obrany

10. Informace o veřejné zakázce „Udržení a rozvoj plánovacího a řídicího systému letectva MSS“ (Mission support system)
čj. 1130/15 - bod 37 schůze vlády 23.9.2015
Předkládá: ministr obrany

11. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rozšíření poskytování stávajících služeb podpory provozu a rozvoje EKIS podle smlouvy čj. MV- 73558-10/EKIS-2012 - pro vybrané rozvojové projekty EKIS“ na základě výjimky podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1215/15
Předkládá: ministr vnitra

12. Realizovaná a plánovaná opatření a podpora MŠMT v Ústeckém kraji
čj. 1297/15 
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie