Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

12. 10. 2015 14:21

Výsledky jednání vlády 12. října 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Schůzi vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
čj. 1117/15 - bod 6 schůze vlády 30.9.2015
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona o využití peněžních prostředků pocházejících z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně dalších souvisejících zákonů (zákon o využití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí)
čj. 557/15 - bod 2 schůze vlády 14.9.2015
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Brdy
čj. 1122/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
čj. 483/15 - bod 8 schůze vlády 5.10.2015
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh poslanců Jiřího Dolejše a Gabriely Hubáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 596)
čj. 1212/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Davida Kádnera, Martina Lanka, Marka Černocha, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 598)
čj. 1213/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Ministerstvu kultury, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zemědělství, Státním oblastním archivu v Třeboni, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a Úřadu pro ochranu osobních údajů
čj. 1183/15 - bod 27 schůze vlády 5.10.2015
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh projektu Národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV.
čj. 1199/15
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

9. Změna usnesení vlády České republiky ze dne 23. listopadu 2011 č. 862 k založení akciové společnosti Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. v rámci projektu Seed Fond
čj. 1125/15 - bod 12 schůze vlády 5.10.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016
čj. 1124/15 - bod 13 schůze vlády 5.10.2015
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014
čj. 1110/15 - bod 14 schůze vlády 5.10.2015
Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Analýza připravenosti České republiky k přístupu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí
čj. 1119/15 - bod 15 schůze vlády 5.10.2015
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Východiska pro určení gesce ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv
čj. 1076/15 - bod 16 schůze vlády 5.10.2015
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

14. Informace o přípravě významné veřejné zakázky s názvem „Pořizování licencí k produktům VMware“ a ustanovení meziresortní hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k této veřejné zakázce
čj. 1116/15 - bod 17 schůze vlády 5.10.2015
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

15. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územního samosprávného celku podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1128/15 - bod 18 schůze vlády 5.10.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

16. Analýza proveditelnosti legislativy v rámci snižování závislosti na fosilních palivech v podmínkách České republiky
čj. 1162/15 - bod 19 schůze vlády 5.10.2015
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

17. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
čj. 1204/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

18. Informace o plnění aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2012-2017
čj. 1143/15 - bod 20 schůze vlády 5.10.2015
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

19. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2015
čj. 1157/15 - bod 23 schůze vlády 5.10.2015
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

20. Aktualizace harmonogramu jednání vlády v období říjen až prosinec 2015
čj. 1186/15 - bod 9 Pro informaci schůze vlády 5.10.2015
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

21. Informace o Průmyslové zóně Nad Barborou v Moravskoslezském kraji
čj. 1142/15 - bod 24 schůze vlády 5.10.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

23. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015
čj. 1190/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

24. Návrh Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025
čj. 711/15 - bod 14 schůze vlády 24.6.2015
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

25. Zpráva o plnění úkolů a návrh dalšího postupu v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví na léta 2016 – 2020
čj. 1201/15
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

26. Návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky a objemu prostředků na jejich platy na rok 2016
čj. 1193/15
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

27. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2015 v kapitole 344 – Úřad průmyslového vlastnictví
čj. 1214/15
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
Přizván: J. Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

28. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 42)
čj. 1200/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

29. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, do vlastnictví Statutárního města Chomutova podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů
čj. 1196/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1243/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

42. Návrh nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 29. února 2016 
čj. 1252/15
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

44. Informace ve věci vydávání ověřujících závazných stanovisek ke stanoviskům EIA vydaným podle starého zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zák. č. 244/1992 Sb.) a vyhodnocení 23 velkých projektů podle usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014
čj. 1242/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

45. Uplatnění opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) na prodloužení stávající smlouvy „Poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro roky 2014 a 2015“ formou Dodatku č. 1
čj. 1234/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

46. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 308 ze dne 28. dubna 2014 k materiálu „Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění“
čj. 1109/15
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

47. Situace investice společnosti Hyundai Mobis Co., Ltd v průmyslové zóně Mošnov
čj. 1254/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

22. Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016
čj. 1176/15 - bod 26 schůze vlády 5.10.2015
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2015
čj. 1191/15
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Návrhy na jmenování profesorů
čj. 1192/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Bosně a Hercegovině a v Chorvatsku ve dnech 14. – 16.října 2015
čj. 1194/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Čínské lidové republiky Wang I v České republice ve dnech 13.-14. října 2015
čj. 1208/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Zpráva o pracovním setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny, Lucemburska a Lotyšska v Praze dne 21. září 2015
čj. 1195/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Návrh na jmenování do hodnosti generálmajora
čj. 1231/15
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/15 o návrhu skupiny 19 senátorů na zrušení ustanovení § 10 odst. 3 a 5 zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
čj. 1229/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 14/15 o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 7 na zrušení slova "2,75 násobek" v ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 11/2003 Sb., pokud se týká prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu a ustanovení § 3a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 11/2013 Sb., pokud se týká prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu
čj. 1230/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 14.-16. října 2015 v Bruselu
čj. 1228/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Návrh na obeslání šestého zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN proti korupci (Petrohrad, Ruská federace, 2. – 6. listopadu 2015)
čj. 1222/15
Předkládají: ministři spravedlnosti a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

40. Návrh na obeslání 27. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1. – 5. listopadu 2015, Dubaj, Spojené arabské emiráty)
čj. 1221/15
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

43. Návrh usnesení vlády, kterým se mění usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 621, o Strategii migrační politiky České republiky včetně komunikace tématu migrace směrem k veřejnosti
čj. 1253/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.
 

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 308 ze dne 28. dub- na 2014 k materiálu „Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění“
čj. 1109/15 - bod 3 Pro informaci schůze vlády 23.9.2015
Předkládá: ministr zdravotnictví

2. Informace o problémových projektech v Integrovaném operačním programu
čj. 1197/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Zpráva národního protidrogového koordinátora o stavu věcí drog, alkoholu, tabáku a hazardu v ČR za rok 2014
čj. 1205/15
Předkládá: předseda vlády

4. Informace pro vládu České republiky o využití vojáků v činné službě povolaných k plnění úkolů Policie České republiky na základě nařízení vlády č. 159/2015 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016
čj. 1203/15
Předkládají: ministři vnitra a obrany

5. Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2015
čj. 1206/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

6. Informace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/02 „Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz registru územní identifikace, adres a nemovitostí“
čj. 1210/15
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie