Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 10. 2015 16:08

Vláda schválila návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Brdy

Nová CHKO vznikne na území zanikajícího vojenského újezdu. Na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje na ploše 345 km2 tak zajistí ochranu mimo jiné 16 evropsky významných lokalit, které se na jejím plánovaném území nacházejí.

Kategorie chráněná krajinná oblast je navržena vzhledem k charakteru území, které splňuje kritéria podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jde totiž o rozsáhlé území, s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin a s dochovanými památkami historického osídlení.

Péči o území bývalého vojenského újezdu přebírá rezortní organizace MŽP – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Speciální ochranu bude vyžadovat mimořádně cenné bezlesí, které vděčí za svůj vznik armádě – krajinu formovaly dopady střel a pojezdy tanků.

V území se nachází také řada hodnotných biotopů s na ně vázanými zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů. Zvláštností území jsou druhotně vzniklá rozsáhlá vřesoviště a sukcesní stádia, která vznikla po odlesnění a jsou udržována vojenskou činností. Dále se tu nacházejí přírodně hodnotné kromě samotných „dopadových ploch“ např. litorální porosty, mokřadní společenstva a louky v okolí Padrťských rybníků, zoologicky hodnotný tok Klabavy, který je významný z hlediska výskytu početné populace raka kamenáče či populace vranky obecné, nebo okolí zříceniny hradu Valdek, kde se nacházejí reliktní bory na silně kamenitém svahu a staré smíšené listnaté porosty, zároveň jde o geomorfologicky hodnotnou lokalitu. Na biotopy, které jsou součástí I. zóny ochrany přírody, jsou vázány zejména tyto druhy živočichů: rak kamenáč, rak říční, vranka obecná, čolek horský, ropucha obecná, skokan štíhlý, skokan ostronosý, rosnička zelená, ještěrka živorodá a obecná, užovka hladká a obojková, zmije obecná, slepýš křehký, ťuhýk obecný, krutihlav obecný a čáp černý a tyto druhy rostlin: rosnatka okrouhlolistá, suchopýr pochvatý, prstnatec májový, kosatec sibiřský a upolín evropský.

K návrhu na vyhlášení CHKO po zrušení Vojenského újezdu Brdy se Ministerstvo životního prostředí přiklonilo též na základě požadavku místních samospráv a občanů z dotčeného regionu.  Záměr na vyhlášení CHKO Brdy byl od počátku roku 2012 konzultován se zastupiteli dotčených obcí, zástupci Středočeského a Plzeňského kraje, místními občany a se zástupci subjektů hospodařících v území. Poté byl návrh záměru projednán s dotčenými vlastníky nemovitostí, obcemi a kraji a upraven podle pravomocných rozhodnutí o podaných námitkách.

Do území navrhované CHKO spadá celým svým katastrálním územím pouze obec Míšov. V několika případech zasahují do CHKO svým zastavěným územím obce (Nové Mitrovice a Čížkov). Další obce se nachází po obvodu mimo území navrhované CHKO, přičemž do navrhované CHKO zasahují pouze jejich katastry. Vyhlášení CHKO Brdy se tak celkem dotkne katastrálních území 34 obcí.

V souvislosti s vyhlášením chráněné krajinné oblasti Brdy a kvůli lepší dostupnosti pro veřejnost vznikne na Příbramsku detašované pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, v rámci něhož bude pracovat i správa chráněné krajinné oblasti Brdy. Kanceláře v Příbrami se budou věnovat především dotačním programům v širším regionu středních Čech a frekventovanějším správním agendám v CHKO, zatímco budova v Jincích bude poskytovat zázemí těm pracovníkům, kteří se budou zaměřovat na zajištění odborné a technické podpory činností organizace (např. management, lesnictví, botanika, zoologie) a kteří se budou pohybovat přímo v prostoru bývalého vojenského újezdu.

Klub českých turistů začne turistické značení v Brdech provádět po 1. lednu 2016.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie