Tiskové zprávy

23. 2. 2011 14:00

Výsledky jednání vlády, 23. února 2011

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 70/11 - bod 2 schůze vlády 16.2.2011
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.


3. Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
č.j. 1350/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.


4. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
č.j. 1351/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákny
č.j. 1352/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: Vláda novelu schválila.


6. Návrh nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 212/2007 Sb. a nařízení vlády č. 245/2009 Sb.
č.j. 1239/10
Předkládá: ministr zdravotnictví

Výsledek jednání vlády: Vláda změnu nařízení schválila.


7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 307/2009 Sb.
č.j. 1237/10
Předkládá: ministr zdravotnictví

Výsledek jednání vlády: Vláda změnu nařízení schválila.


8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění nařízení vlády č. 246/2009 Sb.,
č.j. 1238/10
Předkládá: ministr zdravotnictví

Výsledek jednání vlády: Vláda změnu nařízení schválila.


9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
č.j. 73/11
Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Přizván: K. Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Výsledek jednání vlády: Vláda změnu nařízení schválila.


10. Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Vladimíra Koníčka, Vojtěcha Filipa, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 247)
č.j. 149/11
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.


11. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2010
č.j. 132/11
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: Vláda zprávu schválila a uložila, aby příslušní ministři zanalyzovali dopad předpisů EU na český právní řad a zaktualizovali údaje v databázích ISAP.


12. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 - 2015)
č.j. 1266/10 - bod 11 schůze vlády 9.2.2011
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání vlády: Vláda akční plán strategie schválila.


13. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 589 k úpravě pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu
č.j. 134/11
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání vlády: Bod byl přerušen do příštího týdne.


19. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění podzějších předpisů
č.j. 141/11 - bod 21. schůze vlády 16.2.2011
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání vlády: Vláda změnu nařízení vlády schválila.


20. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Č.j.: 159/11
Předkládá: ministr obrany

Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.


C. K projednání bez rozpravy:

14. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2011
č.j. 143/11
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

15. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec – prosinec 2010
č.j. 146/11
Předkládá: ministr obrany

16. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2010
č.j. 145/11
Předkládá: ministr obrany

17. Závěrečné vyhodnocení cílů programu reprodukce majetku 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky kapitoly Ministerstva obrany
č.j. 144/11
Předkládá: ministr obrany

18. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Srbské republice ve dnech 20.-21. ledna 2011
č.j. 138/11
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci/I 2011
č.j. 148/11
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek MPSV v oblasti informatiky v roce 2011 v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 136/11
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

3. Informace o smlouvě č. 110100005 na dodávku inovovaných verzí aplikačního programového vybavení a datové základny pro Finanční informační systém
č.j. 147/11
Předkládá: ministr obrany

4. Čerpání finančních prostředků pro vrcholné státní návštěvy za rok 2010
č.j. 137/11
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

5. Informace k výstavbě nového ústředí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu
č.j. 140/11
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

6. Informace o ministrem životního prostředí schválených prováděcích dokumentech ke smlouvám o spolupráci na hraničních vodách za rok 2010
č.j. 135/11
Předkládá: ministr životního prostředí

7. Informace o způsobu implementace instrumentů Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) přijatých v roce 2010 a o očekávaných významných událostech v OECD v r. 2011
č.j. 139/11
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie