Tiskové konference

23. 2. 2011 14:35

Tisková konference po jednání vlády, 23. února 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, hezké odpoledne, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády Petra Nečase, taktéž ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, ministra zdravotnictví Leoše Hegera a ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. O úvodní slovo poprosím předsedu vlády.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vláda ČR dnes na svém jednání schválila několik velmi důležitých bodů s širším dopadem než jenom standardní body v rámci standardního jednání vlády. My jsme dnes schválili návrh změny zákona o důchodovém pojištění a zákona o pojistném na sociálním zabezpečení, kterým vláda řeší dopad nálezu ÚS, kterým byl s účinností od 30. 9. zrušen příslušný paragraf zákona o důchodovém pojištění, jinými slovy redukční hranice. Tento návrh, který vláda schválila a více k němu řekne pan ministr Drábek, navrhuje novou konstrukci stanovení výpočtového základu důchodů tak, aby u pojištěnců s vysokými příjmy byl zvýšen náhradový poměr, respektive výše jejich důchodů. Chci říci, že toto je krok, který je vynuceným krokem na základě nálezu ÚS, že to není krok, který by vláda dělala ze své vůle, že by to měla v úmyslu, nebo to činila radostně. V souvislosti s řešením dopadu nálezu ÚS se navrhují další dílčí parametrické změny základního důchodového pojištění, které mají přispět ke zlepšení finanční udržitelnosti současného systému anebo ke zpřesnění současné právní úpravy. My jsme v souvislosti s řešením dopadů nálezu ÚS navrhli i další dílčí parametrické změny důchodového pojištění, které v souladu s názory ÚS přispějí ke zlepšení finanční udržitelnosti základního důchodového pojištění. Chci říci, že jsme přijali i další parametrické změny, které spočívají v urychlení sjednocení důchodového věku pro muže a ženy, že jsme zavedli opatření, kterým celkové zvýšení vyplácených důchodů bude ze zákona odpovídat, valorizace růstu indexu spotřebitelských cen a jedné třetině růstu reálných mezd, což je systém, který se podobá tomu stávajícímu, ale vtip je v tom, že právě jen trošku. Neumožní vládě zvyšovat penze nad tuto ze zákona danou částku. Jinými slovy, omezuje se prostor vlády, aby například populisticky před volbami zvyšovala penze více, než ukládá zákon. Dále jsou tu zpřísnění některých podmínek pro nárok na vdovský důchod a pokračování v prodlužování rozhodného období tak, aby bylo dosaženo cílového stavu podle současné právní úpravy. Podrobnosti opět vysvětlí pan ministr Drábek. A také došlo ke změně ustanovení procentní výměry u starobních důchodů přiznávaných před dosažením důchodového věku. V další části vláda schválila příslušné změny zákonů, které souvisí s přijetím návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, podrobnosti řekne pan ministr Pospíšil. Já chci jen připomenout, že my jsme byli v těžké situaci jako ČR, neboť jsme posledním členským státem EU, který závazek na zakotvení trestní odpovědnosti PO do svého právního řádu dosud neprovedl. Je to norma, které významná část vlády nějakým zvláštním způsobem netleská, nebo jí nevzývá jako nějako ikonu nebo modlu, nicméně ji nepřijmout by byla chyba. Protože ČR by hrozilo řízení o porušení předpisů EU a uložení finanční sankce. Tato navržená právní úprava umožňuje efektivněji v trestním řízení postihovat majetek právnické osoby v případech, kdy ke spáchání trestné činnosti došla prokazatelně v zájmu nebo jménem PO a nelze přitom odvodit trestní odpovědnost konkrétní fyzické osoby, ačkoliv o spáchání trestného činu není pochyb. Chci jenom říci, že tím nejzávažnějším trestem je zrušení PO, pak jsou tu i možnosti propadnutí majetku, peněžitého trestu, propadnutí věci. Jak jsem řekl, řekne pan ministr Pospíšil. Schválili jsme také novelu zákona o rejstříku trestů, kde účelem je implementovat rámcová rozhodnutí rady o organizaci a výměně informací z rejstříku trestů. Opět podrobnosti řekne pan ministr spravedlnosti. Vláda také schválila změny nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, další nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní zdravotnické prostředky a návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Opět se jedná o transpozici směrnice EP a ER do právního řádu ČR, podrobnosti řekne pan ministr Heger. Vláda také schválila nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejích přijímání. Vláda se také vyjádřila k návrhu poslanců M. Němcové, V. Koníčka, P. Tluchoře, P. Gazdíka, K. Klasnové a dalších na změnu zákona o jednacím řádu poslanecké sněmovny. Vláda tady zaujala neutrální stanovisko. Ideově s návrhem souhlasí, to znamená přejít plně na elektronickou podobu parlamentních tisků, ale kvalita legislativního návrhu je dle předsedy LRV nízká, a proto nemohlo být vydáno kladné stanovisko. Vláda také schválil zprávu o stavu přidělování gescí a přidělování legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU. S tím, že úplná notifikace byla provedena ke 2 114 směrnicím, to je 62 %, což spolu s počtem směrnic, k nimž není nutné notifikaci provádět, představuje téměř 3 400 směrnic, tedy 99,3 %, u nichž bylo v souvislosti s transpozicí deklarováno ukončení transpozice. K 31. 12 loňského roku je evidováno 40 směrnic, kterým k tomuto datu uplynula lhůta pro provedení transpozice do našeho právního řádu, a ke kterým nebyl dokončen notifikační proces, k datu zpracování materiálu klesl počet těchto směrnic na 33. Co se týče druhu porušení, tak ČR čelí 22 řízením, 15 z důvodů chybné transpozice a 9 řízením z důvodů chybné aplikace. Vláda také schválila strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR. Přerušila bod, který se týkal návrhu na změnu usnesení vlády k úpravě pietních míst v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu, a schválila také zprávu o plnění úkolů uložených vládou ČR. Vláda se samozřejmě zabývala také situací ve zdravotnictví. Tady musím říci, že vláda přijala poměrně rozsáhlé usnesení, které se této tématiky týká, kde vláda schválila postup ministra zdravotnictví při vyjednávání s představiteli LOK a ČLK. Vláda také jednoznačně konstatovala, že použije na zvýšení platů lékařů a ostatního zdravotnického personálu v nemocnicích v letech 2012 a 2013 výhradně prostředky získané reformou zdravotnického systému restrukturalizací lůžkových zařízení bez dalšího navýšení prostředků ze státního rozpočtu. Vláda také deklaruje, že zvýší v letech 2012 a 2013 platy i ostatním zdravotnickým profesím a vláda také uložila ministru práce a sociálních věcí předložit návrh novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterými se zruší tarifní platy ve zdravotnictví k 1. 1. 2013, jak je předpokládáno v koaliční smlouvě a také ve vládním programovém prohlášení. Vláda také schválila příslušné nařízení vlády, kterým se mění nařízení číslo 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Účelem je zvýšit platové hodnocení lékařů poskytujících zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních ústavní péče a zařízeních záchranné služby, a to formou posílení platového tarifu. Tento záměr tedy naplňuje ono memorandum uzavřené mezi ministrem zdravotnictví a LOK s tím, že pro uvedený okruh lékařů nebude platit to, že platové tarify se liberně zvyšují tak, že ve stupních 11. a 12. platové třídě o 5 000 korun, ve 13. platové třídě o 6 500 korun a ve 14. a vyšších platových třídách o 8 000 korun. Takže tímto byly schváleny i příslušné nařízení vlády, které upravují tento systém. Analogickým způsobem byly upraveny i tarifní platy vojenských lékařů, vojáků z povolání, kteří slouží ve vojenských nemocnicích. Tolik, dámy a pánové, poprosil bych pana minstra spravedlnosti, aby napřed k tomu trestnímu postihu PO, potom pan ministr Drábek a potom pan ministr zdravotnictví ještě k aktuální situaci ve zdravotnictví. Prosím.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Děkuji, pane premiére, dámy a pánové, já stručně představím onu novelu, nový zákon, který upravuje trestní odpovědnost PO. Vláda vedle toho ještě schválila doprovodný zákon, který upravuje dalších 40 změn v českých již platných zákonech. To znamená, jedná se o rozsáhlé legislativní dílo s tím, že pokud dovolíte, řeknu jen hlavní teze, které se zákonem souvisí. My v tomto zákoně úplně nově konstruujeme trestní odpovědnost PO, první, co jsme jako autoři řešili, bylo to, jakou trestnou činnost můžeme PO přičítat. Odborně se to nazývá přičitatelnost jednání a my jsme navrhli, že to může být takové jednání, které vykonává FO v zájmu oné právnické osoby v případě, když ne přímo v zájmu, tak alespoň v souvislosti s činností oné PO. To je velmi důležitá věc. Co jsme dále řešili je rozsah tohoto zákona, to znamená, na jaké PO se má vztahovat. Byla shoda jak na odborné, tak politické úrovni, že trestně odpovědný těžko může být stát jako takový, z této odpovědnosti by také měly být vyloučeny obce a kraje, tedy územní samosprávné celky. Ostatní subjekty veřejného práva, jako veřejné fondy typu FNM nebo subjekty obchodního práva, ale kde stát má podíl, tak mohou být trestně odpovědné, nicméně u takovýchto subjektů bude vyloučené nebezpečí, že by mohly být zrušeny, že by mohl být trest zrušení. Okruh trestných činů, které mohou být vztahovány, nebo u kterých může být PO odpovědná, o tom se na vládě vedla velká debata. Vedla se debata o tom, zda trestné činy, které může spáchat PO, mají být v zákoně přesně vyjmenovány podle platného trestního zákoníku nebo zda má být uvedena obecná klauzule, která říká, že v zásadě každé protiprávní jednání, jehož povaha nevylučuje, aby toto jednání bylo spácháno právnickou osobou, má být trestně-právně postižitelné. Zvítězila první varianta, to znamená, je jasně vymezeno, které trestné činy může PO osoba spáchat. Nám to připadalo jako vhodnější, protože to zvyšuje právní jistotu těch, kterých se to týká. Zákon dále upravuje zcela jasně přechod trestní odpovědnosti, to znamená, postihu se nevyhne ta PO, která v případě, že jí bude hrozit soud, tak sama sebe, její orgány jí zruší a vznikne jiná PO a na takovéhoto právního nástupce přechází i odpovědnost v této oblasti trestně-právní. Z hlediska trestu zákon jasně říká, že univerzálním trestem je trest peněžitý. Vedle toho mohou být uloženy i jiné tresty, například trest propadnutí majetku, trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, ale též trest zákazu činnosti, pokud vyvíjí ona PO nějakou specifickou činnost, zákaz plnění veřejných zakázek, či zákaz účasti v koncesním řízení č veřejné soutěži. Toto ustanovení v zásadě myslí na to, že PO může být postižitelná i za různé formy korupčního jednání a jako trest, vedle peněžité sankce v případě zrušení, pokud by nebylo zrušení, může být právě zákaz účasti ve veřejné soutěži. Důležitým trestem je také to, že rozsudek bude vždy zveřejněn. Ostatně, my také novelizujeme rejstřík trestů, kde bude nová kategorie právě záznamu o tom, zda PO je bezúhonná či nikoliv, zda spáchala nějaký trestný čin a tato část rejstříku trestů bude veřejná, aby obchodní partneři věděli, zda partner, s kterým vstupují do nějakého vztahu, nebyl již takto trestán. Dámy a pánové, tolik velmi stručné představení některých aspektů tohoto rozsáhlého zákona. Chci pouze konstatovat, že legislativci jak ministerstva spravedlnosti, tak LRV, se snažili připravit střízlivý model trestní odpovědnosti PO, to znamená, není to příliš extenzivní právní úprava, je to napsáno tak, aby to v praxi mohlo fungovat, protože některé zkušenosti z některých států EU ukazují, že tato právní úprava v praxi příliš uplatňována není. Nám tedy šlo spíše o užší právní úpravu, ale doufám, že to bude v praxi efektivně fungovat. Děkuji.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Dobré odpoledne, já bych chtěl připomenout, že materiál, který vláda dnes schválila, který se týká nového výpočtu důchodů na základě nálezů ÚS, tak jeho projednání bylo zahájeno již minulý týden. Minulý týden již vláda přerušila projednávání tohoto návrhu zákona s tím, že v mezidobí jednak proběhlo jednání tripartity, jednak proběhlo jednání porady ekonomických ministrů. Na základě dohody na poradě ekonomických ministrů byly oproti tomu základnímu návrhu některé parametry návrhu upraveny. Z těch základních úprav, o kterých jsme již informovali v minulých dnech, se jedná o to, že byl upraven maximální vyměřovací základ pro pojistné z původně navrhovaného trojnásobku průměrné mzdy na čtyřnásobek průměrné mzdy a já to ze svého pohledu resortního ministra hodnotím jako velmi vstřícný krok jednak vzhledem k sociálním partnerům na základě diskuse na tripartitě, ale také vstřícný krok vůči politické opozici, jejímž stanoviskem bylo, aby stropy na sociálním pojištění byly vyšší než trojnásobek průměrné mzdy. Dává to tak, podle mého názoru, předpoklad, aby ta úprava, kterou vláda dnes schválila, aby nebyla ohrožena tím, že v budoucnosti bude nějakými dalšími zásahy měněna. Chci jenom připomenout, že smyslem toho návrhu je na základě nálezu ÚS stanovit nový vzorec výpočtu důchodů od 30. 9. letošního roku, kde k tomu novému výpočtu bude přejito poměrně dlouhým přechodným obdobím, to znamená, od toho dosavadního vzorce k tomu novému způsobu výpočtu bude postupný přechod v průběhu následujících pěti let. To zajišťuje velmi mírné, nikoliv skokové změny, které budou překryty každoroční valorizací důchodů. Takže ty změny postupné budou velmi nepatrné. Dále, jak uvedl pan premiér, tak byla zakomponována do tohoto návrhu dohoda o rychlejším sbližování věku odchodu do důchodu tak, aby se věk odchodu do důchodu u mužů a u žen vyrovnal již v roce 2041. Z toho je patrné, že toto je návrh zákona, který má skutečně dlouhodobé cílování. Není to zákon na dva či tři roky, je to zákon, který je směřován s horizontem velmi vzdáleným, a zároveň také byla naplněna ta deklarace, že vzhledem k trvalému zvyšování věku dožití bude i po roce 2035 pokračovat nárůst věku odchodu do důchodu v tom dosavadním tempu 2 měsíce za rok, aby se nerozevíraly nůžky mezi střední dobou dožití a věkem odchodu do důchodu, to znamená, je to prvek, který má podpořit stabilitu důchodového systému. Pokud má být důchodový systém stabilní, tak průměrná doba pobírání důchodů musí být zachována. Myslím si, že je to velmi dobrý signál a velmi dobrý předpoklad pro odpovědně uvažující občany, protože je na první pohled vidět, že ty kroky, které vláda dnes schválila, vedou k tomu, že důchodový systém bude stabilní, nejenom v několika následujících letech, ale je zachován ten předpoklad dlouhodobé stability.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví: Dobré odpoledne, dámy a pánové, já jsem referoval dnes na vládě o situaci ohledně akce „Děkujeme, odcházíme!“. Konstatovali jsme, že memorandum, které jsme podepsali v minulém týdnu, bylo naplněno jak ze strany LOK, tak přípravy vlády. Na straně LOK došlo k odvolání protestů lékařů a byli vyzváni předsedou klubu opakovaně k tomu, aby své výpovědi stáhli. Ke včerejšímu dni bylo staženo ve FN asi 2/3 výpovědí. Zůstává necelá třetina lékařů, kteří jsou převážně lokalizování ve FN v Brně a Hradci Králové, odkud přišel příslib, že ty výpovědi budou definitivně staženy v případě, že vláda odsouhlasí zvýšení tarifů, k čemuž dnes, jak referoval pan premiér, došlo. Takže můžeme očekávat prakticky plný stav lékařů ve FN. Zprávy z jednotlivých krajů nejsou 100 % úplné, ale zhruba kopírují ten stav ve FN. Je staženo necelých 60 % výpovědí a ve velké většině nemocnic, kde ty výpovědi ještě staženy nejsou, je tentýž příslib jako ve fakultních, tedy že budou staženy po prezentaci nařízení vlády o tarifech. Tím, že to nařízení vlády bylo odsouhlaseno, tak se domnívám, že ta situace bude do konce týdne naprosto normalizována. Pokud by někde v ojedinělých nemocnicích zůstaly deficity v počet lékařů na jednotlivých odděleních, není již problémem, aby pro akutní zásahy byly pacienti, bude-li to potřeba, myslím si, že to potřeba nebude, aby byli přesměrováni do sousedních nemocnic, které budou plně funkční.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, nyní je prostor pro několik dotazů. Prosím, Olga Málková, ČT.

ČT: Já bych měla na několik okruhů, možná bych začala u pana ministra Pospíšila. K té trestní odpovědnosti, vy jste říkal, že se objeví nová součást rejstříků trestů, jestli to naběhne spolu s účinností zákona, jestli počítáte, že pokud vše dobře půjde, tak ta účinnost bude od září tohoto roku? Plus, k protikorupční strategii, jejíž součástí tento zákon je, tam byl termín předložení tohoto zákona do konce minulého roku, co způsobilo to zpoždění?

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Nejprve k vašemu druhému dotazu. Já teď neumím říci, zda došlo ke zpoždění, protože termín předložení znamená termín zaslání z resortu na vládu, kde to nejprve projednávají komise a následně LRV. Předpokládám, že termín byl splněn, pokud to v polovině února projednává vláda jako taková. Teď vám termín nemohu přesně říci.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Termín byl splněn odesláním na vládu, navíc těžko mohl být v protikorupční strategii přijaté v lednu dán termín do konce prosince, to uznáte, že máte nějaký špatný výtisk. Z této nelogičnosti evidentně plyne, že ten dokument…

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Termín musel být dodržen, neumím říci, zda o dva tři dny, možná, vidíte sama, že měsíc a půl je běžná lhůta, kdy návrh zákona z resortu je projednán komisemi a následně LRV. A věřte, že tento návrh byl opravdu velmi podrobně, celý jeden den, LRV projednáván. K účinnosti, tam předpokládám, že povedeme ještě debatu v parlamentu, od kdy má být účinné. Předpokládali jsme termín, který jste řekla, ale prosím, u takto rozsáhlých a zásadních zákonů, ve chvíli, kdy ministerstvo předkládá a vytváří ten návrh zákona, těžko může odhadnout průběh a délku legislativního procesu. Já tu korektně říkám, nekoukejme na termín uvedený v návrhu zákona, to se vyvine podle toho, jak podrobně a dlouze bude návrh projednávat parlament. Očekávám, že by to mohlo být v druhé polovině roku, respektive od 1. 1. 2012.

ČT: A k tomu rejstříku trestů, ta nová část rejstříku se rozjede spolu s účinností zákona?

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Počítáme s tím, že se rozběhne kompletně i řekněme ta část rejstříku trestů, kterou jste zmiňovala. Ostatně, byla též přijata dnes vládou další novela rejstříku trestů, kde kompletně upravujeme výměnu informací mezi českým rejstříkem trestů a mezi ostatními rejstříky trestů EU. Tedy toto je téma, na kterém ministerstvo výrazně pracuje a bude to tedy účinné všechno dohromady.

ČT: Jenom poslední doplňující, jestli jsem to správně pochopila, pan premiér říkal, nebo mluvil o tom, že vlastně ta PO by měla být postižitelná v momentě, kdy není prokazatelná postižitelnost FO, nebo tam může být souběh? Že prostě, já prostě se snažím…

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ne, ne, ne, tam může být souběh, ale umožňuje potrestat PO i tehdy, pokud nejde dohledat, kdy fyzická odpovědná osoba zemře. Čili i v tom případě, že není možné dovodit konkrétní FO, nicméně je zjevné, že ten trestný čin byl tou PO spáchán.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Máte celou řadu jednání, kdy není možné určité jednání přiřknout konkrétní FO, nicméně je zjevné, že to jednání bylo ve prospěch PO. To znamená, takovéto jednání by bylo postižitelné.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, ČTK.

ČTK: Dobrý den, já bych měl dotaz na pana ministra Drábka, co konkrétně se změní u těch pozůstalostních důchodů a jestli u toho krácení u předčasných důchodů platí to, co platilo v původní verzi, že pokud člověk odejde dříve jak rok před řádným termínem, tak že se mu bude důchod krátit o 0,9 %, o 1,2 % ?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: K té druhé otázce, ano. Je tam zapracováno jemnější odstupňování penalizace u předčasných důchodů. Dnes to bylo tak, že byla určitá penalizace v prvním roce, a pak v dalších dvou letech stejná, takže to rozčlenění je tam po jednom roce, aby to odstupňování bylo pozvolnější a jemnější. Co se týká pozůstalostních důchodů, tam se jedná o jednu parametrickou úpravu, kdy nárok na pozůstalostní důchod, který již byl ukončen a případně v budoucnu vznikne obnovení nároku na pozůstalostní důchod, tak ta doba se v minulosti měnila mezi 2-5 lety. V tuto chvíli jí návrh vrací na období 2 let.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, Lidové noviny.

LN: Dobrý den, já bych měla otázku na pana ministra Hegera. Chci se zeptat, pane ministře, jak jste spokojen s tím celkovým usnesením vlády ke zdravotnictví? Nabalily se na to memorandum i další věci, včetně toho budoucího zrušení tarifů, že ty peníze lékařům navíc půjdou jen z peněz, které se uspoří reformou. Nezměkčuje to to memorandum, jak jste s tím spokojen a myslíte, že to odbory a lékaři, kteří ještě ty výpovědi nestáhli, přijmou? Že se nerozhněvají kvůli tomu budoucímu rušení tabulek? A pak bych měla otázku na pana premiéra, toho bych se chtěla zeptat, jestli jste si dělali nějaké srovnání toho protestu, který proběhl tady v ČR a protestů v zahraničí, jestli víte, když u nás si lékaři vydupali ty 2 miliardy, tak jak třeba ustoupily vlády jinde? Jestli jste si to nějak analyzovali? A také, jak jste spokojen s tím celkovým usnesením, protože ODS nebyla spokojena s tím memorandem, část poslanců ODS nechtěla lékařům ustoupit, tak jestli to, co se nabalilo, považujete za určité změkčení, ústupek těm nespokojeným členům ODS. Děkuji.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví: Tak já musím říci, že jsem spokojen, protože tím usnesením vlády bylo potvrzeno vše, co bylo projednáváno již minule a vše co jsme slíbili v memorandu. To memorandum se stalo součástí vládních materiálů, ke kterým se vláda dnes vyjadřovala, a pokud jde o tarifní platy, tak tam to bylo předmětem diskuse i s odboráři při vyjednáváních. My jsme za stranu ministerstva jim říkali, že nejsme schopni jim zaručit tarifní mzdy na libovolně dlouhou dobu a tím dnešním vyjádřením vlády je potvrzeno i naznačeno, že přinejmenším tento rok a příští rok ty tarify budou. A pravděpodobně, až bude předloženo to nařízení vlády o rušení tarifů, tak bude ta situace v platech ve zdravotnictví tak stabilizovaná, já doufám, že reforma se nám bude dařit, takže ty platové poměry se výrazně zlepší, a to jak u lékařů, tak i u zdravotnických pracovníků, ostatních nelékařů a tím pádem bude ten plat zafixován dostatečně tak, aby nemusely být obavy z nějakých dalších mzdových výkyvů.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já mohu říci, že dnes vláda přijala v podstatě, když by šlo na tu obrazovku za mne promítnout moje vystoupení minulou středu po vládě, tak přijala to, co jsem tehdy řekl, že vláda přijme. To znamená, vláda je, cituji ze svého vystoupení: vláda je připravena příští týden podpořit postup pana ministra Hegera v případě, včetně úpravy tabulek, pokud LOK ukončí protest a vyzve ke stažení výpovědí a za podmínky, že prostředky na navyšování platů v těch dalších letech půjdou pouze z reforem z restrukturalizace lůžkové sítě, že nárůst platů se bude týkat i nelékařů od roku 2012 a že vláda uplatňuje příslušné ustanovení koaliční smlouvy a vládního programového prohlášení, které se týká tarifů. Čili, to bylo přijato, co bylo s těmi podmínkami tady sděleno. Co se týče srovnání se zahraničím, ano, vláda si toto srovnání se situací, která byla podobného typu a nastala v minulosti v Kanadě, Velké Británii, na Islandu, v Polsku a podobně, tak si ho samozřejmě dělala.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, televize Nova.

TV Nova: Já bych se chtěla zeptat pana ministra Hegera, jestli by mohl nějak okomentovat tu situaci v Uherském Hradišti, kde ředitel nechce přijmout ty doktory, kteří podali výpověď v rámci akce „Děkujeme, odcházíme!“ a stále na svém trvá? A dále otázka na pana premiéra, s důchodovou reformou přímo souvisí i navýšení DPH, tak jestli už víte, kolik skutečně půjde z toho navýšení DPH na ty důchody příští rok?

Leoš Heger, ministr zdravotnictví: Já děkuji za otázku. Já bych k tomu rád řekl jednu obecnou věc. V předchozích dnech se objevily diskuse na téma, že ministr zdravotnictví by měl usměrňovat některé ředitele přímo řízených organizací. Já musím konstatovat, že ministerstvo, které je zřizovatelem některých nemocnic, těch největších, tak má různou možnost je ovlivňovat a ta možnost, která je jednoznačná, je výběr ředitele a případně jeho odvolání a další možnosti různého měkčího stupně. Je možno statutem nemocnice nařídit různé spektrum její činnosti a je samozřejmě možno zcela neoficiálně se domlouvat s řediteli na některých postupech nebo mu vydávat některá nařízení zřizovatele. Moje filozofie v řízení nemocnic je, že nemocnice jsou právní subjekty a zodpovídají za tu činnost, kterou mají napsanou ve statutu, to je zejména za poskytování zdravotní péče, případně asistenci na výuce a výzkumu. Rozhodně ve statutu není napsáno, že nemocnice mají ovlivňovat politické dění a že se k nim bude ministerstvo vyjadřovat. A přestože v minulosti jsme mohli vidět z ministerstva různé zásahy a různé tvrdé příkazy ředitelům, tak já to nepokládám za postup, který by bylo nutno aplikovat. Je třeba si uvědomit, že to zdravotnictví je přímo řízené ministerstvem zdravotnictví, reprezentuje z finančního hlediska zhruba polovinu našeho ústavního zdravotnictví a to není možné řídit v jednotlivých krocích, ať to jsou konkrétní léčebné výkony, spektrum činností a personální politika, není možno řídit v detailech z nějakého generálního ředitelství, které ministerstvo zdravotnictví v současnosti nehodlá substituovat. Já to říkám proto, že ve vládním programovém prohlášení je představa o vzniku univerzitních nemocnic, které by nebyly již přímo řízenými organizacemi, čili ten systém by se měl v budoucnu rozvolnit. K tomu vašemu konkrétnímu dotazu v nemocnici v Uherském Hradišti, tak k tomu já nemohu říci nic jiného, než ještě navíc to, že ta nemocnice je řízená krajem a přísluší kraji, aby do jejího chodu zasahoval, bude-li mít o to zájem, ale pokud by nemocnice nebyla na dočasnou dobu funkční kvůli nějakému nepokoji zaměstnanců nebo stávce či odporu, tak v případě, že ostatní části kraje Zlínského budou konsolidovány, čemuž vše naznačuje, tak ty ostatní nemocnice tu činnost nemocnice v Uherském Hradišti zcela určitě zvládnou.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Co se týče důchodové reformy, musím říci, že ta je založena na třech základních prvcích, to znamená, možnosti použít část povinných odvodů na důchodové zabezpečení proto, aby člověk nebyl jednostranně závislý pouze na státním organizovaném průběžném pilíři k vyvedení do fondového pilíře s tím, že i na základě návrhu Bezděkovy komise dojde ke snížení odvodů na sociální pojištění a tyto dva kroky, které povedou ke snížení příjmů státního rozpočtu, budou kompenzovány sjednocením sazeb DPH s tím, že v té variantě, o které jednala porada ekonomických ministrů, by výnos z DPH po tomto sjednocení byl zhruba 57 miliard korun. Z toho by šlo 20 miliard na kompenzaci toho opt-outu, vyvedení 3 % z průběžného systému. Dalších zhruba 20 miliard na kompenzaci snížení odvodů na sociální zabezpečení v souladu s návrhem Bezděkovy komise. Zhruba 11 miliard by šlo na sociální kompenzace, včetně ponechání části potravin v základní snížené sazbě DPH, zhruba 6-7 miliard by šlo na snížení schodku důchodového účtu, který byl za loňský rok zhruba 29 miliard. Čili všechny tyto prostředky z DPGH by byly kompaktně použity na účely důchodové reformy. Čili zvěsti některých médií, které píší, že pouze část z toho by byla použita na dopady důchodové reformy, tak prostě ve světle těchto čísel nejsou pravdivé. Všechny by důsledně šly pouze na věci spojené s důchodovou reformou.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Poslední otázka, Jan Němec, aktuálně.cz.

Aktuálně.cz: Dobrý den, chci se zeptat pana ministra Drábka na jeden detail. Pochopil jsem to správně, že ta druhá redukční hranice bude 4násobek průměrné mzdy, tedy zhruba 90 000 korun? Pochopil jsem to správně? A druhá otázka na pana premiéra ohledně dnes zveřejněné kauzy na ministerstvu školství, zda budete chtít od ministra školství nějaké vysvětlení nebo jakým způsobem to budete řešit? Děkuji.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Je to odpověď velmi stručná, ano, druhá redukční hranice je na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: A já řeknu, že samozřejmě platí, že manažerskou a personální odpovědnost za situaci na konkrétním ministerstvu nese vždy konkrétní ministr s tím, že já nechci bagatelizovat situaci, pokud by se opravdu ukázalo, že někdo sledoval e-maily zaměstnanců a nezákonným způsobem je prohlížel a shromažďoval, tak by se jednalo o protiprávní krok a nad tím nejde mávnout rukou, jako nejde mávnout rukou nad ukradením e-mailové korespondence pana ministra a jejím zveřejněním ve sdělovacích prostředcích. To je to samé.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkujeme za váš čas. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X