Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

2. 2. 2009 9:14

Výsledky jednání vlády - pondělí 2. února 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:
1.
Programové cíle vlády - souhrnná zpráva o plnění vládního programu

Předkládá:  předseda vlády

Výsledek jednání:  schváleno

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně některých zákonů, a zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů č.j. 1938/08
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: přerušeno


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů č.j. 1983/08
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně obrany
Výsledek jednání: přerušeno

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů č.j. 1873/08
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání: schváleno

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích č.j. 1936/08
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: schváleno

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů č.j. 1939/08
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: schváleno

7. Odkup skládky v Pozďátkách č.j. 30/09 - bod 17 schůze vlády 19.1.2009
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schváleno

8. Informace o dalším průběhu příprav bezpečnostního zajištění předsednictví ČR v Radě EU a návrh některých konkrétních opatření č.j. 118/09
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: schváleno

Dodatek k rozpravě:

Zabezpečení finančních prostředků pro případné zrušení stupnice platových tarifů v roce 2009 Překládá: ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání: schváleno

Změny ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy Překládá: ministr dopravy
Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:
9.
Aktualizace dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233 340 "Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol" č.j. 97/09
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání: odloženo


10. Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice za rok 2008 č.j. 93/09
Předkládá: ministr vnitra

11. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) týkající se přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání eteorologických družic (EUMETSAT) a souvisejících podmínek a na přístup k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) č.j. 129/09
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

12. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti č.j. 130/09
Předkládají: ministři vnitra a zahraničních věcí

13. Zpráva o průběhu a výsledcích 4. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací ve dnech 30.-31. října 2008 č.j. 109/09
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

14. Trojka ministrů zahraničních věcí EU – Ukrajina dne 5. února 2009 v Praze č.j. 126/09
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: přesunuto do rozpravy a schváleno


15. Pracovní návštěva prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v České republice dne 9. února 2009 č.j. 128/09
Předkládá: ministr zahraničních věcí

16. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Mirka Topolánka ve Slovenské republice dne 17. prosince 2008 č.j. 119/09
Předkládá: ministr zahraničních věcí

17. Zpráva o průběhu oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga v Albánské republice ve dnech 30.- 31. října 2008 č.j. 127/09
Předkládá: ministr zahraničních věcí

18. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v Belgickém království a v Nizozemském království dne 20. ledna 2009 č.j. 121/09
Předkládá: ministr zahraničních věcí

19. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Polské republiky Lecha Kaczyńského v České republice dne 8. ledna 2009 č.j. 123/09
Předkládá: ministr zahraničních věcí

20. Zpráva o oficiální návštěvě spolkového ministra zahraničních věcí Rakouské republiky Michaela Spindeleggera dne 9. ledna 2009 v ČR č.j. 120/09
Předkládá: ministr zahraničních věcí

21. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 16. ledna 2009 č.j. 125/09
Předkládá: ministr zahraničních věcí

22. Žádost společnosti Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajištění zásobování odběratelů v obcích Stožec, Nová Pec a v lokalitách Černý Kříž, Jelení Vrchy č.j. 99/09
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

23. Žádost firmy Nápoje u Lukáše s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci do lokality Na Tokání, za účelem pravidelného zásobování nápoji rekreačních objektů na území Národního parku České Švýcarsko č.j. 100/09
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

24. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Třeboň, za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Třeboňsko č.j. 101/09
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

25. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm.a) zákona pro Správu NP a CHKO Šumava, za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům v určených lesních porostech na území NP Šumava č.j. 102/09
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

26. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Orlické hory pro povolení vjezdu sněžného skútru mimo silnice a místní komunikace č.j. 103/09
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

27. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v LHC Obecní lesy Havlíčkova Borová č.j. 104/09
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

28. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory, a to v souvislosti se stavbou malé vodní elektrárny na Sloupském potoce (Černém Štolpichu), ř.km 6,00 v I. zóně CHKO č.j. 105/09
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

29. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, pro akci "Rekonstrukce a odbahnění rybníka Januš v k.ú. Stružinec a Všeradov" č.j. 106/09
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

30. Žádost KČT Baník Žacléř o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadných akcí na území KRNAP. Konkrétně se jedná o „Lyžařský přejezd Rýchor a Pomezních Bud“ ve dne 7.2.2009, „Jarní provětrání“ ve dne 25.4.2009 a „Vandr přes Vraní hory a Rýchory“ ve dne 12.9.2009 č.j. 107/09
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

31. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko, a to za účelem možnosti rozdělávat oheň na trvale stanoveném ohništi ležícím na pozemku p.č. 1120/3 v k. ú. Pulčín č.j. 110/09
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

32. Žádost Ski klubu Šumava o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání Šumavského skimaratonu v běhu na lyžích na území Národního parku Šumava č.j. 111/09
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří a NPR Polanská niva pro společnost Ostravské komunikace, a.s., v souvislosti s opravou mostu přes potok Polančice č.j. 112/09
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny a I. a II. zóny Chráněné krajinné oblasti Broumovsko za účelem asanace dříví napadeného kůrovci č.j. 113/09
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Beskydy uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro LČR, s.p. LS Luhačovice za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřeviny - modřínu opadavého v rámci realizace lesního hospodářského plánu pro LHC Brumov s platností let 2008 - 2017 č.j. 114/09
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36. Návrh na sjednání Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé č.j. 132/09
Předkládají: ministři zahraničních věcí a průmyslu a obchodu

37. Návrhy na jmenování profesorů dne 2. března 2009 č.j. 137/09
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


D. Různé
Pro informaci:
1.
Informační zpráva o aktuálním stavu informatizace krajů č.j. 94/09
Předkládá: ministr vnitra

2. Informace o průběhu a výsledcích hlavní části 63. zasedání Valného shromáždění OSN č.j. 122/09
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Informace o průběhu a výsledcích zasedání 16. Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) č.j. 124/09
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie