Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 2. 2009 11:43

Vláda rozhodla: skládka odpadu v Pozďátkách se zlikviduje

Kabinet premiéra Mirka Topolánka schválením likvidace skládky nebezpečného odpadu řeší dlouholetý problém kraje Vysočina. Zpráva nabízí odkaz na výsledky jednání vlády.

„Podařilo se nám vyřešit problém, se kterým si úřady víc než deset let nevěděly rady. Skládku nebezpečného odpadu v Pozďátkách odkoupí státní podnik Diamo a stát se postará o její sanaci. Ministerstvo životního prostředí o návrhu intenzivně jednalo řadu měsíců. Vláda rozhodovala s vědomím, že je třeba především rychle zamezit úniku nebezpečných látek, aby už nadále neohrožovaly zdraví lidí v okolí. Předchozí vlády se pokoušely problém řešit vždy před volbami, ale pak se snaha někam vytratila,“ komentuje dnešní rozhodnutí vlády ministr životního prostředí Martin Bursík. Z havarované skládky v Pozďátkách v kraji Vysočina uniká voda s obsahem kyseliny sírové a znečišťuje povrchové i spodní vody v okolí skládky. Vláda dnes rozhodla, že skládku od majitele (Logika, s.r.o) odkoupí za více než dvacet milionů korun státní podnik Diamo a postupně zajistí její sanaci. „Hledání jakéhokoli jiného řešení by mohlo donekonečna prodlužovat stav, kdy současný majitel skládky tvrdí, že bude investovat do sanace jen tehdy, když bude moci skládku nadále provozovat a že neodpovídá za havárii, kterou zavinil předchozí vlastník. Lidé v okolí provoz takového zařízení po předchozích špatných zkušenostech rezolutně odmítli. Vláda se nakonec rozhodla pro odkup skládky, aby zabezpečila zdraví obyvatel a zamezila další kontaminaci životního prostředí,“ konstatuje ministr Bursík. Na skládku se v devadesátých letech navezlo zhruba 10 000 tun odpadu kontaminovaného síranem železnatým (zelenou skalicí). Ve druhé polovině roku 1996 byl zjištěn nadměrný průsak silně kyselých vod a od 1. února 1997 je skládka mimo provoz. Od roku 1993 do současnosti skládku vlastnilo několik různých subjektů [1]. Současným vlastníkem je společnost Logika, s.r.o., která skládku koupila od správce konkursní podstaty v roce 2002 se záměrem skládku sanovat a dále provozovat ?1?. To však není v souladu s územním plánem obce Slavičky a koncepcí odpadového hospodářství kraje. MŽP navíc vydalo v lednu 2007 v rámci posuzování vlivů na životní prostředí stanovisko, kdy souhlasilo pouze se sanací, nikoli s dalším rozšiřováním skládky. Protože skládku je třeba co nejrychleji sanovat, stát se rozhodl pro její odkoupení. Postupně se nákladů, vyčíslených společností Logika dospělo ke kupní ceně ve výši 23 033 014 Kč, která je méně než poloviční oproti původně požadované sumě. Skládku odkoupí státní podnik Diamo [2], který má jako jeden z předmětů činnosti nakládání s nebezpečným odpadem. Sanaci skládky v Pozďátkách poté může provést buď přímo Diamo, případně jím vysoutěžený dodavatel. Nejprve ale musí dojít ke zpracování analýzy rizik, studie proveditelnosti a projektu sanace, které ukáží časovou i finanční náročnost sanace.
 
Poznámky : ?1? Původním investorem byla společnost BOPO a.s. Třebíč. Provozovatelem, za kterého došlo k uložení zelené skalice na skládku, byla společnost AVE Třebíč, s.r.o. – zrušena bez likvidace, zanikla ke dni 26.7.1996. Právním nástupcem byla společnost International Holding ENVI, a.s. (také již zanikla). Tato společnost skládku vlastnila do 31.7.1997, kdy skládku převedla smlouvou o prodeji části podniku na DEP-POZ, s.r.o. Třebíč, která ke dni 22.2.1999 vstoupila do konkursu (dodnes trvá). V rámci konkursu došlo k prodeji skládky společnosti ICKM REAL ESTATE, s.r.o., a to ke dni 1.7.2002. Tato skládku následně dále převedla na společnost Třebíč, s.r.o. (nyní Logika, s.r.o.). Skládka v současné době není provozována, společnost Logika, s.r.o. je pouze vlastníkem skládky. Ke vzniku závadného stavu došlo v době, kdy skládku vlastnila a provozovala společnost International Holding ENVI, a.s. (zaniklá); k havárii došlo v době, kdy skládku vlastnila společnost DEP-POZ, s.r.o. (v konkursu od 22.2.1999). ?2? Základní ustanovení kupní smlouvy, která má být uzavřena mezi státním podnikem Diamo a společností Logika s.r.o., byla domluvena mezi vlastníkem skládky a Ministerstvem životního prostředí. Podrobnosti smlouvy (vyjma kupní ceny, kupující strany a předmětu prodeje) budou smluveny mezi státním podnikem Diamo a společností Logika s.r.o. za koordinace Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí.

autor: Mgr. Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Audiozáznam tiskové konference po jednání vlády 2. února 2009

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie