Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 2. 2009 12:40

Schůze vlády: Premiér předkládá zprávu o plnění vládního programu

V pondělí od 9 hodin zasedá vláda. Projedná mimo jiné zvýšení platů vojákům z povolání. TK se koná od 12 hodin.

Jako obvykle schůzi vlády předchází jednání Výboru pro Evropskou unii a po tomto budu následuje zpráva premiéra Mirka Topolánka „Programové cíle vlády - souhrnná zpráva o plnění vládního programu“.

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany Vlasta Parkanová předkládá vládě k projednání návrh zákona o vojácích z povolání, kterým by se změnily platy a odměny za pracovní pohotovost. Tato změna má zajistit prohloubení úrovně slučitelnosti platů a odměn se standardy NATO, a to především v oblastech hodnostní struktury a výkonu služby v zahraničí. Změna zákona stanoví nové hodnostní sbory a hodnosti, zpřesňuje výkon služby v zahraničích operacích a přípravu vojáků formou intenzivního a nepřetržitého vojenského výcviku. Dále nově upravuje celou část zákona o vojácích z povolání, upravující rozhodování ve věcech služebního poměru. Mimo jiné návrh obsahuje i zvýšení částek odškodnění pozůstalých po vojákovi. 

Miroslav Kalousek, ministr financí předkládá k projednání návrh zákona o Celní správě České republiky. Jejím cílem je implementovat do právního řádu ČR předpisy ES/EU týkající se zjednodušení výměny operativních i jiných informací mezi policejními, celními nebo jinými orgány členských států Evropské unie, které jsou oprávněny předcházet trestné činnosti, odhalovat a vyšetřovat trestné činy a přijímat proti nim opatření.

Opět se bude jednat o odkupu skládky v Pozlátkách. Jde o skládku nebezpečných odpadů, je velmi významným problémem z hlediska ohrožení a znečištění životního prostředí na území kraje Vysočina. Z této havarované skládky pokračuje dlouhodobý únik skládkových vod s obsahem kyseliny sírové do horninového prostředí a do vod podzemních a následně i povrchových. Kontaminace spočívá zejména ve snížení pH, zvýšení obsahu železa, těžkých kovů a síranů ve vodě. Ministr životního prostředí vládě navrhuje jednak uvolnění částky ze státního rozpočtu pro sanaci skládky podnikem DIAMO s.p., dále koordinaci uzavření kupní smlouvy mezi státním podnikem DIAMO s.p. a společností Logika s.r.o., současným vlastníkem skládky a Ministerstvo životního prostředí by mělo plnit úlohu odborného garanta.

Výběr výše uvedených bodů zahrnuje návrhy projednávané formou rozpravy. Další body týkající se zejména státních návštěv, návrh na sjednání Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, jmenování profesorů vysokých škol, projednání stavu digitalizace, žádosti o výjimky v oblastech chráněných území apod. jsou projednávány bez rozpravy.

Na závěr se budou členové vlády vzájemně informovat o aktuálním stavu informatizace krajů (ministr vnitra), o průběhu a výsledcích hlavní části 63. zasedání Valného shromáždění OSN (ministr zahraničních věcí) a o výsledcích zasedání 16. Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (ministr zahraničních věcí).


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Audiozáznam tiskové konference po jednání vlády 2. února 2009

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie