Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

26. 8. 2009 17:27

Tisková konference po zasedání vlády, 26. srpna 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po zasedání vlády premiéra Jana Fischera, kterého tu vítám. Prosím ho o úvodní slovo.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Z dnešní schůze vlády tentokrát ode mne velmi stručně. Příběh je k tomu, že se vracíme ke dvěma slibům. Vláda slíbila, že se vrátí k nehubkovému zákonu, že je připravena o něm diskutovat, znovu ho posoudit. Víte, že jsem tehdy pozval i všechny šéfredaktory všech relevantních médií, aby k tomu mohli zaujmout stanovisko. Vytvořili jsme nějakou proceduru, podle které budeme postupovat na novele zákona. To se stalo, pan ministr Kocáb se té úlohy ujal, zástupci médií se podíleli na tom procesu, ten výsledek je ztvárněn do té novely, kterou dnes vláda projednala a posoudila a budu jí posílat předsedovi poslanecké sněmovny k projednání. Nezbývá jinak než v tom režimu devadesátkovém, využití paragrafu 90, tedy projednat na jeden zdvih v prvním čtení. Nechtějte po mne spekulace o tom, jak to může dopadnout. Vláda v termínu, který na to měla, tu novelu skutečně připravila. To je jeden závazek, jeden slib. Druhý slib byl, že v nejrychlejším možném termínu připraví návrh na profinancování či postup při profinancováné povodňových škod. Tentokrát jsme měli na programu škody spáchané na státním majetku a majetku, který sice je v péči obcí a krajů, ale je profinancován ze státních prostředků. Dnes jsme prošli veškeré věcné tituly, které legitimují vynaložení maximálně 7 miliard korun, které budeme řešit dluhopisový programem. Jsou dva komplexy, kterými jsme s zabývali, dva sliby, které= vláda dala a tímto je plní. Na stole byly ještě další záležitosti, nepůjdu do detailu, jenom snad vás bude zajímat, že vláda posoudila poslanecký návrh poslance Waltra Bartoše neodložení maturit a jednomyslně j němu zaujala negativní stanovisko, které zasílám předsedovi sněmovny. To je asi k dnešnímu programu stručně z mé strany všechno. Jsem otevřen vašim dotazům, prosím potom oba pány ministry, aby se ke svým, v pořadí jak jsem mluvil, aby se vyjádřili v potřebném detailu.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Pánové, máte slovo.

Michael Kocáb, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny: Děkuji za slovo, já bych k těm úvodním informacím pana premiéra ještě dodal, že spolupředkladatelkou novely se stane ministryně spravedlnosti a to z toho důvodu, abychom dokázali vyvinout větší kvalifikovanou sílu ve sněmovně. Návrh má za cíl vytvořit vyváženější konfliktum dvou základních práv, totiž svobody informací a práva na ochranu soukromí. Navrhovaná úprava, to je podstatné, přihlížela a je v souladu s ústavním pořádkem ČR a hlavně respektuje článek 10 a 17 LZPS. Také judikaturu ES pro lidská práva, který periodicky uvádí, že média plní funkci hlídacího psa v demokratické společnosti informováním veřejnosti a že veřejnost má zároveň právo informace obdržet. A také na jiném místě, že omezení svobody projevu z důvodu uvedených v článku 10 Úmluvy, což je například právě ochrana dobré pověsti jiného, musí být interpretována úzce a nezbytnost každého omezení musí být přesvědčivá. My jsem udělali několik úprav, nevím pane premiére, jestli je mám zmiňovat, či nechat na později. Dobře, tak ve stručnosti jsme opravili tři zákony. V trestním řádu navrhujeme omezit zákazy pro zveřejňování informací o osobách účastných na trestním řízení. Zveřejnění bude ponecháno na úvaze orgánu činném v trestním řízení, které se při tom budou řídit obecnými zásadami, které se dlouhodobě osvědčují. Dále navrhujeme omezit okruh trestných činů, jejichž oběti nad 18 let budou chráněny před zveřejněním osobních informací. Ochrana se omezí na trestné činy v oblasti sexuální, proti lidské důstojnosti, a činy výrazně zasahující do života obětí a jejich blízkých. Třetím významným prvkem novely je zavedení výjimek z těchto zákazů, to je to po čem novináři nejvíce volali. Jednak tedy výjimek pro účely trestního či jiného řízení a jednak z důvodů veřejného zájmu. Pokud tento ovšem převáží nad právem dotčené osoby na ochranu jejího soukromí a dobré pověsti. O tom ovšem, zda ta výjimka převážila, rozhodne příslušný soud v rámci posuzování protiprávního činu. Nově zavádíme předchozí a písemný souhlas oběti, souhlas nezletilé či nesvéprávné oběti a souhlas zástupců zemřelé oběti. V trestním zákoníku, což je další předloha, vypouštíme nedbalostní skutkovou podstatu u trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji. To je trošku komplikovanější věc, můžeme s potom zastavit v osobních rozhovorech. Ovšem neoprávněné nakládání s osobními údaji u osob, které k tomu mají přístup, často to bývá i slib mlčenlivosti ke kterému mají přístup na základě svého zaměstnání či funkce zachováváme. Konečně navrhujme v zákoně o ochraně osobních údajů, snížit pokuty za překročení uvedených zákazů a to na 200 000 místo původního milionu a milion místo původních 5 000 000 u osob fyzických. U osob právnických zůstává výše zachována. Nakonec snad jen, že další heslo ES, že lidská práva jsou, vysoké sankce pro novináře jsou považovány za určitý druh nepřiměřeného zásahu do svobody slova. To bylo také v popředí našich úvah. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu ministrovi Kocábovi, poprosím, pokud má pan ministr financí komentář, které už pan premiér poskytl.

Eduard Janota, ministr financí: Ano, doplním ty věci, které se týkají povodní. Vláda minulý týden schválila 4 miliardy pro municipality a teď řešila záležitost státního majetku a to přímo v gesci ministerstev či státního majetku v krajích a na tento účel vynaložila částku ve výši 2,8 miliardy korun, respektive do částky 7 miliard korun je prostor, aby byla provedena emise povodňových dluhopisů, je to onen způsob, jak zmínil pan premiér, který je řešen způsobem, že EIB odkoupí tyto dluhopisy a stát získá zdroje pro řešení následků povodní v letech 2009 a 2010. Myslím, že v tomto smyslu je ta informace úplná. Předpokládáme emisi se splatností do 35 let. Předpokládáme, že sněmovna to schválí na prvním zářijovém zasedání, předpokládám a očekávám urychlené projednání této normy v Senátu a po podpisu pana prezidenta může být okamžitě realizována tato emise. Tolik k této emisi.

Michael Kocáb, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny: Ještě malý dodatek, já bych chtěl ještě s osobní radostí oznámit, že pan ministr Riedelbauch přeložil drobné usnesení vládě, vláda toto přijala, totiž o převedení peněz na příští rok, týkající se úpravy pietních míst v Letech, že práce pokračují velmi uspokojivě, projekt je krásný a celá ta záležitost úpravy pietního místa v Letech bude dokončena ke spokojenosti všech.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, teď dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy.

ČT: Pane premiére, já bych se chtěl zeptat na tu novelu nehubkového zákona, vy jste ještě v červnu říkal, že tu novelu necháte jako politický odkaz další vládě, proč tedy ten obrat? Co vás přimělo k tomu, že tu novelu ještě pošlete do současné sněmovny?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já si myslím, že jsme dospěli k takové dohodě a k takovému tvaru, že my vidíme, že je možné jako exekutiva, jsme schopni se s tím vypořádat a bylo to přijato bez nějakých konfliktů a rozporů. Vláda si osvojila ten návrh jak byl předkladatelem předložen, nic nebrání tomu, abychom to do této sněmovny ještě poslali. Nechci ale spekulovat o tom, jak to tam dopadne. Pakliže nedopadne, bude se toho muset ujmout tak jako tak další vláda.

ČT: Mohu—li pro doplnění pana Kocába, znamená to, že teď zahájíte jednání s politickými stranami, jestli to vůbec doplní na tu zářijovou schůzi, dvě největší stany se na to moc netváří, KDU-ČSL říká, že chce počkat na výrok Ústavního soudu, znamená to,k že to tedy není úplně jisté?

Michael Kocáb, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny: Uděláme vše, co je v našich silách, jak jsme konali doposud. Důležité je, že vypořádání proběhlo s ministerstvem spravedlnosti, vnitra, Úřadem pro ochranu osobních údajů a ta novela je vyvážená a měla by zlepšit tzv. nehubkový zákon, bude záležet na politických stranách a nám nezbývá než věřit, že je přesvědčíme.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím.

Reuters: Já bych měla otázku na pana premiéra, podle informací byste se měl zítra sejít se zástupci hlavích stran na téma rozpočet možnosti snižování, možnosti jak přivést rozpočet na hranici 5 % HDP. Jsou k tomu nějaké informace? Jaký bude výstup? Kdy bude schůzka a tisková konference? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Nepočítám z žádnou tiskovou konferencí, je to v režimu pravidelných schůzek, byť ta pravidelnost teď s ohledem na vládní prázdniny a angažmá obou předsedů stran Jiřího Paroubka i Mirka Topolánka v nastupující kampani trošku komplikuje nalezení společného termínu v našich diářích. My hodláme s panem ministrem financí představit varianty možného dalšího postupu při sestavování rozpočtu, varianty jak obsahové, tak některé návrhy procedurální a budeme chtít znát jejich bezprostřední reakci a po té reakci si zase naformulujeme další postup, top je vše. Možná že se budeme zabývat i dalšími otázkami, ale tohle je naprosto dominantní.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, další dotaz.

ČTK: Já bych měl tři dotazy. Dva čistě formální k agendě vlády, jestli vláda vyhověla žádosti pana ministra Slamečky a pošle 2 miliardy do Fondu dopravy na opravu škod po povodních. Druhá se týká bodu 10, jestli ho vláda schválila, to je Správa úložišť. Třetí otázka, jestli se vláda nějak dnes dotkla situace v ČSA či jestli dál trvá názor, že privatizace se končí a pan Lašák zůstane až dokonce procesu v čele.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Úložiště, bez rozpravy a schváleno, to je ten plán, zpráva o tom. To je jedna záležitost. ČSA, tisková konference na ministerstvu financí v 18 hodin, o tom nebudu ani slovo předbíhat a poslední.

Eduard Janota, ministr financí: A 1,9 bylo schváleno na škody na infrastruktuře.

ČTK: Rozpočet fondu tedy posílí o 2 miliardy?

Eduard Janota, ministr financí: Ano!

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, další dotaz.

Radiožurnál: Já bych se chtěla zeptat na bod týkající se procesu EIA, předkládalo ho ministerstvo životního prostředí a požadovalo paragraf 90 co se týče jednání ve sněmovně. Jak to dopadlo?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je novela zákonu 100 a zákon 114, shodli jsme se na tom, že odděleně. Napřed to byl jako společný balík, tentokrát jsme se dohodli na vládě, že budeme v těch zákonech postupovat odděleně a ty novely s návrhem na tento režim projednání přeposílám předsedovi sněmovny.

ČTK: Já mám dva dotazy, jeden na pana ministra Kocába, jak dopadl bod Agentury pro začleňování, jestli se to projednávalo či schvalovalo? Druhá otázka, pan poslanec Melčák dnes podal ústavní stížnost na ten zákon o zkrácení volebního období, chtěl jsem pana premiéra požádat o jeho názor.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji za překvapivou otázku.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já začnu u Melčákova podání, je velmi čerstvá, informoval jsem o tom vládu. Stanovisko vlády je jednověté, bereme tuto informaci na vědomí.

Michael Kocáb, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny: Co se týče Agentury, dnes se jednalo jenom o zprávu o činnosti Agentury za rok 2008, která nebyla o ničem jiném než o tom, že ne všechno co si Topolánkovi vláda a má předchůdkyně, ministryně Stehlíková předsevzali, se podařilo uskutečnit. Program jede dál. Měl by pokračovat do konce roku 2010 a během jednoho či dvou měsíců předložím vládě teprve věcný záměr zákona o Agentuře, který se pak bude týkat těch oblastí okruhů, které máte na mysli.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, Právo.

Deník Právo: Já bych chtěla nejdřív se zeptat, jestli jste projednali tu zprávu či ten požadavek ministra životního prostředí na tu povodňové zvýšení peněz pro předpovědní povodňovou službu. Pak mimo jednání vlády, pana premiéra k jeho schůzce s maďarským prezidentem. Vy jste údajně nehovořili o tom sporu Maďarsko-Slovensko. Takže jednoduchá otázka, proč?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já zase začnu, my jsme o něm hovořili. Pan prezident mne informoval o svém postoji, předtím i maďarský premiér mne informoval o postoji Maďarska k tomu konfliktu. Bylo to maďarské vidění světa, já tu informaci od obou vzal na vědomí a oba jsem stejnými větami informoval o tom, že česká vláda k tomu zastává pozici, že nebude substantivně vstupovat do toho problému a nějak h ohodnotit natož ho arbitrova, vůbec ne, to není a ni zájem. Druhý postoj je, že česká vláda má za to, že ten problém by neměl být evropeizován, je to problém, který je mezi 2 vyspělými demokraciemi ve středu Evropy a vyjádřili jsme přesvědčení a víru, že obě tyto demokratické země najdou mechanismy a způsoby jak se s tímto vypořádat v souladu s evropskými standarty a zvyklostmi. My jsme toho názoru, že problém by neměl být přenášen na evropskou úroveň a nějak tímto způsobem evropsky institucionalizován. Maďarská strana vzala tento postoj na vědomí.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, ČT.

ČT: Dotaz na pana ministra financí. Můžete ještě konkrétně říci, kolik bude emise pro ty povodňové dluhopisy a proč chcete, aby je odkoupila EIB?

Eduard Janota, ministr financí: Ten zákon je formulován, že emise bude maximálně do výše 7 miliard korun, je to logické, protože jsme napočetli škody na majetku ve výši zhruba 6,85 miliardy korun, takže si necháme určitou rezervu. Druhá věc je, že tato banka měla zájem o tento produkt, my jsme s nimi jednali a její nabídka je velmi výhodná. Splatnost emise je do 35 let. Jinak se jedná o standardní emisi.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, pokud nejsou dotazy, ještě jednou ČT.

ČT: Ještě by mne zajímalo, pokud byste projednali ten podnět ministerstva vnitra, aby NKÚ prověřil prodej lázeňských domů?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ministr vnitra tento materiál z programu dnešní vlády stáhl.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji za vaši trpělivost, za vaše dotazy. Pánům za informace pro vás a těšíme s příští týden v pondělí na viděnou. Děkuji vám.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 26. srpna 2009

Související zprávy