Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

26. 8. 2009 12:53

Výsledky jednání vlády 26. srpna 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93

č.j. 986/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1199/09

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č.j. 1217/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání: schváleno

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1232/09

Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: schváleno

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1233/09

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

7. Informace o škodách způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009 na dopravní infrastruktuře v majetku státu

č.j. 1157/09 - bod 2.b schůze vlády 17.8.2009

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

8. Informace o škodách způsobených záplavou v důsledku přívalových dešťů v areálu Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

č.j. 1206/09 - bod 50 schůze vlády 17.8.2009

Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Výsledek jednání: schváleno

9. Informace o obnově území po povodních 2009 v gesci Ministerstva životního prostředí

č.j. 1231/09

Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: schváleno

10. Návrh finančního řešení zmírnění škod způsobených na státním vodohospodářském majetku v důsledku povodní v červnu a červenci 2009

č.j. 1234/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

11. Návrh finančního řešení zmírnění škod způsobených na municipální infrastruktuře vodovodů a kanalizací v důsledku povodní v červnu a červenci 2009

č.j. 1246/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

12. Informace o zlepšení předpovědní a výstražné služby Českého hydrometeorologického ústavu a o návrhu zásad koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím přírodě blízkých opatření

č.j. 1194/09 - bod 46 schůze vlády 17.8.2009

Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: schváleno

13. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu škod způsobených povodněmi v roce 2009

č.j. 1228/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

14. Finanční účast státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou

č.j. 1105/09 - bod 11 schůze vlády 17.8.2009

Předkládají: ministři dopravy a financí

Výsledek jednání: odloženo o týden

15. Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a souhlas s jejich použitím do ostatních běžných výdajů a programového financování v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2009

č.j. 1183/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

16. Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2010 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2012

č.j. 1141/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání: přerušeno do příští vlády

17. Návrh poslance Wlatera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 896)

Výsledek jednání: schváleno - nesouhlasné stanovisko vlády

18. Zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách

č.j. 1101/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání: bere na vědomí

19. Aktualizace úprav pietního místa v Letech u Písku, schválených usnesením vlády ze dne 4. května 2009 č. 589

č.j. 1205/09

Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

x. Komentář České republiky ke Zprávě Výboru expertů pro Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou (MIN-LANG (2009) 7)

č.j. 1130/09 - bod 14 schůze vlády 17.8.2009

Předkládá: ministr pro lidská práva

x. Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2010, tříletý plán a dlouhodobý plán

č.j. 1184/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

12. Návrh Pravidel pro výběr kandidátů na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva

č.j. 1214/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

13. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2009

č.j. 1209/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

15. Návrh na obeslání 64. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů

č.j. 1215/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16. Návrh na obeslání 53. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 14. 9. - 18. 9. 2009 ve Vídni

č.j. 1210/09

Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

17. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Mongolsku a na Filipínách a pracovní návštěvy předsedy vlády v Hongkongu a Macau ve dnech 2.-8. září 2009

č.j. 1208/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

18. Národní přírodní rezervace (NPR) Kaluža - povolení vjezdu motorových vozidel sloužících k odtěžování nánosů, odstraňování vývratů z koryta vodního toku a k opravě spádových objektů na pravém břehu řeky Moravice v ř. km 16,850 až 17,350, Povodí Odry,s.p., 701 26 Ostrava 1, Varenská 49

č.j. 1171/09

Předkládá: ministr životního prostředí

19. Žádost Karla Švandy, Hlinsko, o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy v souvislosti se stavbou „Obnova MVE Stan, rekonstrukce jezu na řece Chrudimce v ř.km 82,930“, k.ú. Stan u Hlinska a k.ú. Vítanov

č.j. 1172/09

Předkládá: ministr životního prostředí

20. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Jiřího Vágnera za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Strážné - Chalupa na Rozcestí z důvodu ukončení činnosti (stěhování) v objektu Chalupa na Rozcestí

č.j. 1173/09

Předkládá: ministr životního prostředí

21. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) zákona pro pí. Marii Adamcovou za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Obří Důl z důvodu údržby a užívání objektu č.p. 113 v k.ú. Pec p. Sněžkou

č.j. 1174/09

Předkládá: ministr životního prostředí

22. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Myslivecké sdružení Rýchory za účelem vjezdu na území honitby Rýchory I v souvislosti s výkonem práva myslivosti

č.j. 1175/09

Předkládá: ministr životního prostředí

23. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro spol. Vectris s.r.o. pro vjezd na účelové komunikace na území KRNAP za účelem vyhotovení fotografií a filmového materiálu o východních Krkonoších

č.j. 1176/09

Předkládá: ministr životního prostředí

24. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem čerpání vody z pískovny pro cvičení SDH Adršpach

č.j. 1177/09

Předkládá: ministr životního prostředí

25. Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales pro Mgr. Jana Kučeru, Ph.D. a Bc. Julii Jandovou za účelem vstupu k provádění monitoringu druhu Dicranum viride

č.j. 1178/09

Předkládá: ministr životního prostředí

26. Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko – teplické skály k pořádání sportovně-kulturní akce „ÁDRKROS“

č.j. 1179/09

Předkládá: ministr životního prostředí

27. Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny pro výstavbu oplocení

č.j. 1180/09

Předkládá: ministr životního prostředí

28. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava podle § 43 a § 26 odst. 1, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro společnost Miligal s.r.o., pro vjezd motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na území CHKO Šumava za účelem geofyzikálního mapování

č.j. 1181/09

Předkládá: ministr životního prostředí

29. Žádost Agentury pro Lípu, o.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání mezinárodního běžeckého závodu s názvem „Parkmaraton 2009“ na území Národního parku České Švýcarsko

č.j. 1182/09

Předkládá: ministr životního prostředí

30. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory pro vjezd a stání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace

č.j. 1185/09

Předkládá: ministr životního prostředí

31. Žádost LČR, s.p., lesní správy Nové Město na Moravě, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to pro obnovu meliorační sítě na revíru Lány

č.j. 1186/09

Předkládá: ministr životního prostředí

32. CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - stavba zapuštěného bazénu na p.č. KN 694 v k.ú. Nedamov, žadatelka Ing. Jiřina Franceová, ul. Boženy Němcové 2940, 470 01 Česká Lípa

č.j. 1187/09

Předkládá: ministr životního prostředí

33. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to v souvislosti se stavbou „Oprava a odbahnění rybníka Nový Jimramov“, k.ú. Nový Jimramov

č.j. 1188/09

Předkládá: ministr životního prostředí

34. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory, Přírodní rezervace Hubský, Přírodní rezervace Strádovka, a to pro aplikaci látek optimalizujících vodní prostředí rybníků Hubský, Rohozenský malý a Rohozenský velký v k.ú. Rohozná, v I. zóně CHKO

č.j. 1189/09

Předkládá: ministr životního prostředí

35. Povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj a Přírodní rezervace Příhrazské skály

č.j. 1190/09

Předkládá: ministr životního prostředí

36. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj uvedených v ustanovení § 26, odst.2, písm.a) zákona pro firmu GEVOS, za účelem stavby "Koberovy- rozšíření vodovodní sítě v k.ú. Besedice" v 1. zóně ochrany přírody v CHKO Český ráj

č.j. 1191/09

Předkládá: ministr životního prostředí

37. Povolení výjimky podle § 43 zák .č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka pro stavbu kabelového vedení

č.j. 1192/09

Předkládá: ministr životního prostředí

38. Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery a Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky

č.j. 1193/09

Předkládá: ministr životního prostředí

39. Přírodní rezervace (PR) Maštale - povolení použití fungicidních přípravků proti sypavce borové, žadatel Ing. Petr Novák, vedoucí odboru městských lesů, Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

č.j. 1203/09

Předkládá: ministr životního prostředí

40. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč, za účelem pořádání Mistrovství republiky v raftingu na řece Vltavě

č.j. 1204/09

Předkládá: ministr životního prostředí

41. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výměny analogové vysílací technologie za digitální na vysílači Děvín na území Národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska

č.j. 1212/09

Předkládá: ministr životního prostředí

48. Podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu k provedení kontroly

č.j. 1216/09

Předkládá: ministr vnitra

49. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 28. března 2007 č. 300, k návrhu na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze

č.j. 1226/09

Předkládá: ministr financí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci/III 2009

č.j. 1213/09

Předkládá: guvernér České národní banky

2. Informace o realizaci vládní Kampaně proti rasismu (2008)

č.j. 1211/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

3. Informace o použití vojáků Armády České republiky k zabezpečení společenských akcí v souvislosti se státní návštěvou Jeho Svatosti papeže Benedikta XVI., ve dnech 26. - 28. září 2009

č.j. 1225/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie