Aktuálně

25. 11. 2021 17:29

Výsledky mimořádného jednání vlády 25. listopadu 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čj. 1344/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1340/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1238/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1259/21
Předkládají: ministři zemědělství a zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1325/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1236/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.
čj. 1225/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
čj. 1315/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb
(odůvodnění usnesení č. 1066)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

14. Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
(odůvodnění usnesení č. 1067)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Změna usnesení vlády ze dne 22. listopadu 2021 č. 1057 k pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění covid-19 za účelem samotestování zaměstnanců státního sektoru
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zajištění a poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění covid-19
čj. 1399/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1353/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Informace k fungování projektu chytré karantény 2.0 v roce 2022
čj. 1383/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2022 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2023 a 2024
čj. 1372/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na obeslání první části 9. zasedání Řídícího výboru Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství a zajištění účasti delegace ČR (online, 7. – 8. prosince 2021)
čj. 1395/21
Předkládají: ministr zemědělství a mninistr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého reprezentačního týmu na Evropský olympijský festival mládeže ve Finsku v roce 2022
čj. 1398/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o průběhu plnění Dlouhodobého finančního opatření k navýšení kapacit lékařských fakult ČR
čj. 1386/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

2. Informace o činnosti Rady pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů
čj. 1377/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

3. Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2021“ zadané v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 1384/21
Předkládá: předseda vlády

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 a o povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě spolupráce zadavatelů podle usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 - Servis hardware ADIS 2022
čj. 1373/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace o záměru veřejné zakázky Personální informační systém
čj. 1374/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Informace o záměru veřejné zakázky „Zajištění komplexního provozu a servisu telefonních ústředen v objektech Ministerstva financí“
čj. 1375/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

7. Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky - Zajištění servisní podpory, údržby a rozvoje Informačního systému Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu
čj. 1376/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

8. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Ministerstvu průmyslu a obchodu
čj. 1387/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

9. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ (dále jen IS TP“), uzavřené s firmou AUTOCONT, a. s. Předmětem objednávky je úprava aplikace v souvislosti s vládním programem digitalizace České republiky 2018+.
čj. 1390/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

10. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje aplikace Registru silničních vozidel“ (dále jen „RSV“), uzavřené s firmou ICZ a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace RSV v souvislosti s vládním programem digitalizace České republiky 2018+ a čištění dat v RSV.
čj. 1391/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

11. Informace o realizaci nápravných opatření vyplývajících z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 19/28 Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
čj. 1385/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

12. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: NPÚ, Betlém v Novém lese u Kuksu – Odkup části pozemku č. 1093 včetně kamenné sochy poustevníka Juana Garina s jeskyní
čj. 1369/21
Předkládá: ministr kultury

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie