Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

19. 7. 2021 17:22

Výsledky jednání vlády 19. července 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Věcný záměr zákona o vyvlastnění
čj. 1603/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno

2. Návrh věcného záměru zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace
čj. 510/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

3. Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou a o změně nařízení č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
čj. 665/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno

4. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Olgy Sommerové, Zbyňka Stanjury, Mariana Jurečky, Radka Holomčíka, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1249)
čj. 740/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko

5. Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1139)
čj. 753/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

8. Návrh dokumentace programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí
čj. 775/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno

9. Koncept vládního návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve smyslu § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2022
čj. 758/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

10. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 83)
čj. 762/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/09 "Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky"
čj. 1006/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno

12. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/02 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových“
čj. 523/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno

13. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/03 Pořizování výzbroje Armádou České republiky
čj. 583/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno

14. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/12 „Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“
čj. 618/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí

15. Materiál pro jednání vlády k úkolům z usnesení vlády ze dne 1. února 2021 č. 87 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/14 „Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy"
čj. 648/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí

16. Informace Ministerstva kultury o plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/36 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně"
čj. 656/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí

17. Informace Ministerstva zdravotnictví o plnění nápravných opatření vyplývajících ze stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/06 Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
čj. 690/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí

18. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/34 „Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí“
čj. 701/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí

19. Informace Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.18/32 „Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce“
čj. 759/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí

20. Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/33 "Vybraný majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky"
čj. 764/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí

32. Žádost hejtmana Jihomoravského kraje o souhlas vlády České republiky s prodloužením doby, na kterou byl na části území Jihomoravského kraje vyhlášen stav nebezpečí
čj. 802/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

33. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěrem na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb
čj. 803/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno

34. Poskytnutí daru Tuniské republice v reakci na pandemii COVID-19
čj. 800/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

35. Poskytnutí peněžního daru České republiky na podporu fungování Afghánských národních obranných a bezpečnostních sil a na podporu udržitelného rozvoje Afghánistánu v letech 2021 až 2024
čj. 799/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

36. Mimořádné finanční ohodnocení příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru České republiky v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a změna systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2021
čj. 805/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

37. Navýšení prostředků na služební platy vojáků z povolání v roce 2021
čj. 806/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno

38. Mimořádné finanční ohodnocení příslušníků Vězeňské služby České republiky v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a změna systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 336 – Ministerstvo spravedlnosti v roce 2021
čj. 807/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno

40. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  o testování obyvatel na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 od 1. září
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

6. Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021–2030
čj. 749/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno

7. Akční plán ke Strategii rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021–2030 na roky 2022-2023
čj. 732/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno

21. Zpráva o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2020 a Analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2020
čj. 767/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: schváleno

22. Priority a oblasti dotačního titulu Protidrogová politika na r. 2022 v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR
čj. 751/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno

23. Koncept struktury výročních zpráv v oblasti závislostí
čj. 750/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno

24. Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2030
čj. 766/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno

25. Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2022
čj. 776/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno

26. Návrh na jmenování pplk. gšt. doc. MUDr. Jana Smetany, Ph.D., profesorem
čj. 756/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno

27. Žádost kapitoly 345 – Český statistický úřad o udělení souhlasu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na řešení rozpočtově nekrytých investičních výdajů programu č. 045 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého statistického úřadu od roku 2018
čj. 770/21
Předkládá: předseda Českého statistického úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno

28. Zpráva o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2020
čj. 752/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

29. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob
čj. 763/21
Předkládají: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

30. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 24. a 25. června 2021 v Bruselu
čj. 774/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

31. Zpráva o cestě předsedy vlády ČR na  setkání předsedů vlád členských zemí Visegrádské skupiny v Polské republice dne 30. června 2021
čj. 773/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

39. Návrh na obeslání 27. Kongresu Světové poštovní unie a na změnu Akt Světové poštovní unie
čj. 794/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2020
čj. 733/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

2. Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2020
čj. 771/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

3. Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2020
čj. 760/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Zpráva s vyhodnocením dosažení jednotlivých cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016–2020
čj. 748/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

5. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro duševní zdraví za období 2019–2020
čj. 779/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

6. Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR za rok 2020
čj. 768/21
Předkládá: ministr zemědělství

7. Závěrečná zpráva o mládeži (Vyhodnocení dopadu Koncepce podpory mládeže 2014–2020)
čj. 778/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

8. Informace o realizovaných aktivitách v souvislosti s prodloužením splavnosti Odry v úseku Ostrava-Svinov – státní hranice ČR / Polsko – Koźle
čj. 761/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

9. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Provoz centrálních prvků C-ITS“ realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
čj. 777/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

10. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních  a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze 27. ledna 2020 na České agentuře pro podporu obchodu/CzechTrade
čj. 772/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

11. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pořízení licencí a podpory SECTRA Tiger R“
čj. 757/21
Předkládá: ministr obrany

12. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (51)
čj. 769/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

13. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 765/21
Předkládá: ministr zemědělství

14. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií u podřízených organizací Ministerstva zdravotnictví
čj. 780/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

15. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. června do 30. června 2021
čj. 796/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie