Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 4. 2023 15:30

Výsledky jednání vlády 12. dubna 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Ke schválení

Národní program reforem České republiky 2023
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

Pro informaci

Plnění cílů a milníků a postup úpravy Národního plánu obnovy
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a ministr pro evropské záležitosti

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1315/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 152/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb
čj. 296/23
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení
čj. 192/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Rozpor při pořizování Změny č. 1 Územního plánu Blatná – sportovní hala
čj. 254/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

6. Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/21 „Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílů“
čj. 86/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Zpráva Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/32 „Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice“
čj. 101/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/28 „Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnosti“
čj. 91/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/33 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané v resortu Ministerstva zemědělství na podporu zpracování zemědělských produktů“
čj. 276/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 108)
čj. 295/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 3/23 o návrhu Okresního soudu Praha-východ na zrušení Části první Hlavy III. zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
čj. 272/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas vlády ČR se stanovením podmínek úhrady ze zdravotního pojištění a ceny pro konečného spotřebitele antibiotického léčivého přípravku s obsahem amoxicillinu a kyseliny klavulanové mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví dle § 32c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 303/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Východiska aktualizace Státní energetické koncepce ČR a souvisejících strategických dokumentů (Politiky ochrany klimatu a Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu)
čj. 304/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2022 Sb.
čj. 258/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o rizicích a opatřeních implementace fondů EU
čj. 271/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 4/23 o návrhu Okresního soudu v Mladé Boleslavi na zrušení ustanovení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, v platném znění, a článku II zákona č. 18/2022 Sb., a na vyslovení rozporu § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění platném a účinném od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2022, s ústavním pořádkem
čj. 273/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 7/23 o návrhu Krajského soudu v Ostravě na zrušení ustanovení § 23a odst. 3 věta poslední zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
čj. 274/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
čj. 293/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

17. Doplnění delegace České republiky v Evropském výboru regionů (European Committee of the Regions) pro funkční období 2020-2025 – nominace Svazu měst a obcí ČR
čj. 291/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022
čj. 267/23
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategie BESIP na období 2021–2022 a návrh Akčního plánu Strategie BESIP na období 2023–2024
čj. 264/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022
čj. 268/23
Předkládá: předseda vlády

2. Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2022
čj. 265/23
Předkládá: ministr dopravy

3. Zpráva o průběhu realizace investiční přípravy akce podnikatelský park Plzeň Líně
čj. 286/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Bod jednání byl stažen

4. Informace o postupu prací při vyhodnocování ložisek nerostných surovin České republiky za rok 2022
čj. 287/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Informace o stavu realizace útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru a činnostech souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti za rok 2022
čj. 288/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6. Zpráva o průběhu realizace zabezpečení investiční přípravy akce „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
čj. 292/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7. Zpráva o pracovní návštěvě ministra průmyslu a obchodu ve Spojených státech amerických ve dnech 12. až 19. března 2023
čj. 289/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

8. Informace Ministerstva zahraničních věcí o plnění opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/18 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zahraničních věcí za rok 2020, účetnictví Ministerstva zahraničních věcí za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem zahraničních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020“
čj. 148/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí

9. Informace Ministerstva zahraničních věcí o plnění opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/25 „Účetní závěrka České rozvojové agentury za rok 2020 a údaje předkládané Českou rozvojovou agenturou pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020“
čj. 149/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí

10. Informace o plnění opatření vyplývajících ze Zprávy Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/35 Peněžní prostředky na informační podporu protiepidemických činností
čj. 157/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

11. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/07 „Informační podpora agendy daňového řízení“
čj. 159/23
Předkládá: ministr financí

12. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/05 „Peněžní prostředky státu vynakládané na Integrovaný informační systém Státní pokladny“
čj. 160/23
Předkládá: ministr financí

13. Informace Ministerstva průmyslu a obchodu o plnění přijatých opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/13 „Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit ČPP Transgas, s. p.“
čj. 201/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

14. Informace MMR o plnění nápravných opatření podle usnesení vlády ČR ze dne 14. září 2022 č. 771 ke Kontrolnímu závěru NKÚ č. 21/08 „Peněžní prostředky vynakládané na podporu sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu“
čj. 207/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

15. Informace Ministerstva financí a Ministerstva dopravy o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/34 „Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daně“
čj. 218/23
Předkládá: ministr financí

16. Vyhodnocení opatření Správy státních hmotných rezerv ke Kontrolnímu závěru Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 21/04 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa státních hmotných rezerv"
čj. 240/23
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv

17. Informace Ministerstva zemědělství a Informace Ministerstva práce a sociálních věcí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/23 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami“
čj. 263/23
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie